Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  Protokolē: 
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā.
 1. 1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Dārziņu ielā 84 (kadastra apzīmējums 0100 125 3876)

Nolemj:

 1. atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu (ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju 1 asās egles ciršanai Rīgā, Dārziņu ielā 84 (kadastra apzīmējums 0100 125 3876;
 2. uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 asās egles ø 20 cm Rīgā, Dārziņu ielā 84 (kadastra apzīmējums 0100 125 3876) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 0230), pie Vienības gatves 21, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas 3, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0177), pie Lucavsalas ielas 20, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0176), pretim Lucavsalas ielai 24, Lucavsalas/Laivu ielu teritorijā (kadastra numurs 0100 051 0023, kadastra apzīmējums 0100 051 2035), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156

(kadastra apzīmējums 0100 107 0107), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 22/15/29/9/16 cm Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 110 (kadastra apzīmējums 0100 099 0050), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 37, 45 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 110 (kadastra apzīmējums 0100 099 0050) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,06 EUR (septiņi simti euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta termiņa izdošanas pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kadastra numurs 0100 018 0072, kadastra apzīmējums 0100 018 0193) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2022.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.09.2022. līdz 26.09.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 20/7/10 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 06.09.2022. Ne vēlāk kā līdz 12.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pie Jelgavas ielas 8, un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 2029), pie Jelgavas ielas 8

Nolemj:

atļaut cirst Zemesgabalā 1 augošo 1 gobu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ošlapu kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 blīgznu ø 20/29 cm, un Zemesgabalā 2 augošo 1 gobu ø 24/30 cm un 1 vītolu ø 10/16/23/24/25 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 028 0080)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 028 0080).

1.2.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0254) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2285), pie Gunāra Astras ielas 9 un Rīga, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2375), pie Gunāra Astras ielas 9 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 purva bērzu ø 55 cm un 1 ozolu ø 70 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2285), pie Gunāra Astras ielas 9;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

2.1. 5 gobas ø 24, 22, 30, 22, 33 cm, 2 ošlapu kļavas ø 40, 40 cm, 1 vītolu ø 18/25/21/20/14/15/20, 5 apses ø16 (celma caurmērs 21 cm), 30/34/15/20, 38/65/20/62, 36, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2285), pie Gunāra Astras ielas 9;

2.2. 1 ošlapu kļavu ø 54 cm, 5 ievas ø 30/14/22, 30/20, 25/30/34/21/14/30/22, 22/25/31, 27 cm un 2 vītolus ø 34/21, 47/28/25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2375), pie Gunāra Astras ielas 9;

3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5469,83 EUR (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit trīs centi);

4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra numurs 0100 121 0338; kadastra apzīmējums 0100 121 0536)

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:

atļaut cirst 2 liepas ø 23, 35 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra numurs 0100 121 0338; kadastra apzīmējums 0100 121 0536) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

2. saistībā ar teritorijas kopšanu:

atļaut cirst 1 papeli ø 24 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra numurs 0100 121 0338; kadastra apzīmējums 0100 121 0536).

1.2.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silciema ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 092 0234) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2022.

1.2.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 301 (kadastra numurs 0100 091 0388; kadastra apzīmējums 0100 091 0463) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 18 priedes ø 32, 36, 46, 40, 43, 32, 41, 36, 37, 37/37, 24, 44, 38, 46, 43, 39, 31, 50 cm, 2 bērzus ø 28/23, 29 cm, 7 kļavas ø 43, 38, 25, 23, 44, 35, 28 cm un 1 egli ø 42 cm Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ludviķa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 053 0145)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Misas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 079 0202)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaviezes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0334)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 077 0273), pie Daugavgrīvas ielas 97

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 60, 80 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 077 0273), pie Daugavgrīvas ielas 97;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 119 0037) un Rīgā, Bauskas ielā 209 (kadastra numurs 0100 119 0273, kadastra apzīmējums 0100 119 0352)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. bērzu ø 30 cm Rīgā, Bauskas ielā 209 (kadastra numurs 0100 119 0273, kadastra apzīmējums 0100 119 0352);
  1.2. 3 apses ø 30, 30, 25 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 119 0037);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 106 0211)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2022.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0049), pie Fridriha Candera ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 73 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0049), pie Fridriha Candera ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,95 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 32, 45 cm Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0021), pie Lēdurgas ielas 18A un Rīgā, Lēdurgas ielā 18A (kadastra apzīmējums 0100 068 0266)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vilkābeles ø 27, 12/18/19/19/20/30 cm Rīgā, Lēdurgas ielā 18A (kadastra apzīmējums 0100 068 0266);
 2. atļaut cirst :
  2.1. 1 liepu ø 36/39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0021), pie Lēdurgas ielas 18A;
  2.2. 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Lēdurgas ielā 18A (kadastra apzīmējums 0100 068 0266)
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9999), pie Čiekurkalna 1. līnijas 7A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 60 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 087 9999), pie Čiekurkalna 1. līnijas 7A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Āliņģu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2119)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 2006), pie Birztalu ielas 9B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūdzes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 0591)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Jūdzes ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 0591).

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 1 (kadastra numurs 0100 121 0864; kadastra apzīmējums 0100 121 1352)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 44 cm Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 1 (kadastra numurs 0100 121 0864; kadastra apzīmējums 0100 121 1352);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 67, 68 cm Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 1 (kadastra numurs 0100 121 0864; kadastra apzīmējums 0100 121 1352);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 49,18 EUR (četrdesmit deviņi euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1712), pie Latgales ielas 28

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Sesku iela 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0372)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 30, 50, 40 cm Rīgā, Sesku iela 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0372);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanuRīgā, Gustava Zemgala gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 086 0396)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 83 (kadastra apzīmējums 0100 086 0396).

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanuRīgā, Brīvības gatvē 348 (kadastra apzīmējums 0100 092 0003)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 348 (kadastra apzīmējums 0100 092 0003).

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm, 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

0 Patīk
228 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.