Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 056 0406) un Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 056 0245) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 28 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 056 0406);
  1. Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 056 0245);
  1. Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 056 0406);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) un Raudas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 9999, kadastra apzīmējums 0100 075 0007) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2021.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm, 6 bērzus ø 67, 62, 53, 30, 52, 64 cm un 3 vītolus ø 108, 116, 66 cm Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315);
 2. Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm, 2 kļavas ø 20, 37 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474);
 2. Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 23 cm, 1 osi ø 33 cm un 1 papeli ø 26 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 449,06 EUR (četri simti četrdesmit deviņi euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 2038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 30/25 cm Rīgā, Krasta ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 048 2038) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 234,78 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 045 0055) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Kalna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 045 0055) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 13 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 papeli ø 21 cm Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 127,20 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm un 1 zirgkastaņu ø 38 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630);
 2. Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 106 2235)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 35/34/42 cm Rīgā, Sīpeles ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 106 2235);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 202,15 EUR (divi simti divi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 67, 63 cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Spāres ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 075 0553)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Spāres ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 075 0553).

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 54A (kadastra apzīmējums 0100 099 2284)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2021.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 9008) pie Zolitūdes ielas 48

Nolemj:

 1. Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 9008) pie Zolitūdes ielas 48;

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 9005) pie Bramberģes ielas 33 un 33A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 9005) pie Bramberģes ielas 33 un 33A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 024 9999, kadastra apzīmējums 0100 024 2165) pie Tomsona ielas 40

Nolemj:

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0029)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (kadastra apzīmējums 0100 123 2041)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Biķernieku ielā 266 (kadastra apzīmējums 0100 123 2041);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,53 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 5M (kadastra apzīmējums 0100 082 2470)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 33, 43, 38 cm Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 5M (kadastra apzīmējums 0100 082 2470).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 71 (kadastra numurs 0100 075 0916, kadastra apzīmējums 0100 075 0824)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 42 cm Rīgā, Mežotnes ielā 71 (kadastra numurs 0100 075 0916, kadastra apzīmējums 0100 075 0824);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 76,49 EUR (septiņdesmit seši euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0475), pie Lībagu ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm un 1 blīgznu ø 22 cm Rīgā, Lībagu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0476);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 176,67 EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 11. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001259014) pie Dārziņu 11.līnijas 3 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1177) saistībā ar teritorijas kopšanu.

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2022.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Tilta ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 016 0078)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 55 cm Rīgā, Tilta ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 0160 078);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 27,60 EUR (divdesmit septiņi euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Šcecinas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0106), Kokneses prospektā bez numura pie Šcecinas ielas 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0072)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 44 cm Rīgā, Kokneses prospektā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 084 0072);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 48, 58 cm Rīgā, Šcecinas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0106) un Rīgā, Kokneses prospektā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 084 0072);;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,64 EUR (četri simti astoņdesmi divi euro, sešdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
616 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.