Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 4 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra numurs 0100 050 0187, kadastra apzīmējums 0100 050 0220), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  1.1. atļaut cirst 4 bērzus ø 46, 23, 44, 45 cm, 4 liepas ø 22/20/21/20, 35, 45, 32 cm, 3 kļavas ø 31, 46, 47 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra numurs 0100 050 0187, kadastra apzīmējums 0100 050 0220) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3397,81 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
  1.3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  2.1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 39 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra numurs 0100 050 0187, kadastra apzīmējums 0100 050 0220);
  2.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 71,03 EUR (septiņdesmit viens euro, trīs centi);
  2.3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0795, kadastra apzīmējums 0100 075 0795), pie Jaunpils ielas 24, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Zunda krastmalā 32, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0021) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 07.02.2023. līdz 20.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 3 bērzu ø 25, 10/16 (celma caurmērs 22 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 oša ø 12/7 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021)
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 31.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 103 0126), pie ēkas ar adresi Stūrmaņu iela 1I saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 103 0126), pie ēkas ar adresi Stūrmaņu iela 1I.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 061 0081) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 061 0209), pie Raņķa dambja 22 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.02.2023.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2070), pie Daugavgrīvas ielas 140 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2004), pie Daugavgrīvas ielas 140 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst
  1.1. 3 bērzus ø 14 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm) un 3 blīgznas ø 23/20/23/10/12/11/14, 12/13/10 (celma caurmērs 28 cm), 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2004), pie Daugavgrīvas ielas 140;
  1.2. 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2070), pie Daugavgrīvas ielas 140 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 916,89 EUR (deviņi simti sešpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24 cm, 1 priedi ø 30 cm, 3 papeles ø 71/73/74, 70, 66 cm, 11 bērzus ø 30, 20, 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 36, 32, 23, 24, 20/31, 16/21, 22 cm, 3 blīgznas ø 39, 49, 35 cm un 1 apsi ø 32 cm Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3403,81 EUR (trīs tūkstoši četri simti trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 24 bērzus ø 28, 38, 31, 55, 39, 32, 31, 23, 34, 36/23/27, 22/20, 31, 20, 21, 20, 35, 38, 33, 19 (celma caurmērs 21 cm), 25, 25, 23, 22, 30 cm, 64 melnalkšņus ø 49, 28/25, 20, 27, 21, 19/16 (celma caurmērs 20 cm), 32, 21, 19/25, 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 21, 22, 21, 18 (celma caurmērs 38 cm), 30, 20, 36, 20/19, 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 22, 20, 19/19/20/18, 22/17/19, 19 (celma caurmērs 30 cm), 20, 24, 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 19/21, 28, 22, 20, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 25, 24, 20, 23, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 25, 26/19, 41/24, 55, 43, 27/24/25, 34/27, 23, 27/19/22/27, 35/26, 24/18/38/25, 25, 23, 25, 21/14, 19 (celma caurmērs 22 cm), 10/24, 20 cm, 6 priedes ø 34, 50, 18 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 29, 33 cm, 1 ozolu ø 14 cm (celma caurmērs 21 cm), 8 apses ø 21, 24, 20, 21, 29, 38, 18/20, 23 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660).

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2534), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 27/26/28, 44, 38, 30, 40, 38 cm un 12 apses ø 22, 18 (celma caurmērs 21), 24, 22, 26, 23, 24, 25, 26, 24, 22, 17 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Kārsavas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2534), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2089,07 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 1753; kadastra numurs 01001210981), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2509), pie Dzelzavas ielas 106, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm) un 2 ø blīgznas 29, 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2509), pie Dzelzavas ielas 106) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 365,39 EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 93 (kadastra numurs 0100 074 2036, kadastra apzīmējums 0100 074 0510)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 34, 39, 51 cm Rīgā, Vienības gatvē 93 (kadastra numurs 0100 074 2036, kadastra apzīmējums 0100 074 0510);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 41, 38, 63 cm Rīgā, Vienības gatvē 93 (kadastra numurs 0100 074 2036, kadastra apzīmējums 0100 074 0510);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 646,55 EUR (seši simti četrdesmit seši euro, piecdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057)

Nolemj:

 1. 28.02.2023. līdz 06.03.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 kalnu kļavu ø 25, 15 cm (celma caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 21.02.2023. Ne vēlāk kā līdz 27.02.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.02.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 21.02.2023. iesniegt Departamentā būveksperta slēdzienu par koka ietekmi uz ēku;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2023.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168).

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0073) un Rīgā, Annas Sakses ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0088)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2023.

0 Patīk
275 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.