Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksM. Veinberga
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
 Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos V. Bakanovs
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 un Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 4 melnalkšņus ø 36, 40, 39, 56/46 cm, 6 ozolus ø 54, 70, 38, 27, 23, 27 cm, 3 bērzus ø 44, 48/22 1 stumbru ø 48 cm, 22 cm, 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24;
  • 2 kļavas ø 49, 24/16 cm Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 ozolu ø 52 cm, 2 bērzus ø 44, 48/22, 1 stumbru ø 22 cm, 1 ievu ø 24 cm, 1 vītolu ø 64 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24;
  • 2 ozolus ø 66, 60 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2702,89 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 29, 38, 47, 41, 51, 54 cm un 2 liepas ø 26, 35 cm Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Raudas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 075 2161), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 26/20/19/19 cm un 1 osi ø 29 cm Rīgā, Raudas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 075 2161);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Raudas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 075 2161) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0738, kadastra apzīmējums 0100 075 0855), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0861, kadastra apzīmējums 0100 075 0854), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 32, 37, 37 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā:
  • 6 apses ø 41/32, 20, 21, 24, 22, 21 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0738, kadastra apzīmējums 0100 075 0855), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71;
  • 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0861, kadastra apzīmējums 0100 075 0854), pie Kārļa Ulmaņa gatves 71;
  • 1 Purva bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 71 (kadastra apzīmējums 0100 075 2041);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 827,26 EUR (astoņi simti divdesmit septiņi euro, divdesmit seši centi).

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 2003), pie Rātsupītes ielas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 2003), pie Rātsupītes ielas 11 pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 077 2114), pie Daugavgrīvas ielas 140 un Rīgā, Daugavgrīvas ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 077 0203), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 51 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 077 0203)
 2. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 33, 33, 31 cm un 1 papeli ø 55 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 077 2114), pie Daugavgrīvas ielas 140 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 689,81 EUR (seši simti astoņdesmit deviņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.06.2022.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (kadastra apzīmējums 0100 072 0272), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2022.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2022.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Vējdzirnavu ielas 4, Rīgā, Jāzepa ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Jāzepa ielas 2, Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 12, Rīgā, Suitu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 17, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2022.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2022.

1.2.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kokneses prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 9004), pie Ķīšezera ielas 6, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 62, 57 cm Rīgā, Kokneses prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 084 9004), pie Ķīšezera ielas 6.

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 2027), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 2028) un Rīgā, Abulas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0141) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2022.

1.2.15. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.06.2022. līdz 12.07.2022. rīkot publisko apspriešanu par 4 koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 20.06.2022. Ne vēlāk kā līdz 27.06.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 (Centrs),
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.06.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (ja nepieciešams, precizēt vietu);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0269)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Krūmu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 117 2068)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 064 0086)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepas stumbru ø 71 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 064 0086);
 2. atļaut cirst 1 liepas stumbru ø 81 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 064 0086);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar stumbra ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 9003), pie Morica ielas 24 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 39/40/32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 9003), pie Morica ielas 24 k-1;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 070 0039), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 070 2504), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.07.2022.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Jumiķu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 127 0110), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 54 cm Rīgā, Jumiķu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 127 0110);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 356E (kadastra apzīmējums 0100 092 2583), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Tilta ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 016 0075)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 55 cm Rīgā, Tilta ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 016 0075);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 50,09 EUR (piecdesmit euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vabu ielā 10 A (kadastra apzīmējums 0100 120 1261)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 30, 35 cm Rīgā, Vabu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 120 1261).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Hāpsalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 015 0142)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 37 cm Rīgā, Hāpsalas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 015 0142);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gliemežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 111 0288)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 084 0208)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 111 0155)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2022.

2.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Loka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 9003), uz krustojuma ar Sidraba ielu un par koka ciršanu Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 9004), pie Imantas ielas 31, , Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 9006), pie Loka ielas 10, Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 9006), pie Loka ielas 17, Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 0204), pie Anniņmuižas bulvāra 22, Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 9999), pie Anniņmuižas bulvāra 22, Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 080 9006), pie Loka ielas 17 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Loka ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 9003), uz krustojuma ar Sidraba ielu;
 2. Rīgā, Loka ielas sarkanās līnijas(kadastra apzīmējums 0100 080 9004), pie Imantas ielas 31;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 72A (kadastra apzīmējums 0100 082 0172)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

0 Patīk
407 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.