RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 48 (23.11.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) saistībā būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 25, 32/27, 39, 23, 22/25/40, 25/30, 12/29 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1404,39 EUR (viens tūkstotis četri simti četri euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (56. grupa, 92. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par 22 papeļu ø 29, 31, 33, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 44, 44, 48, 54, 54, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 100 cm, 9 kļavu ø 12, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 21 cm, 2 melnalkšņu ø 38, 52 cm, 40 parasto liepu ø 14, 17, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 37, 37, 39, 40, 40, 40, 42, 46, 46, 47, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 60, 60, 61, 52/48 cm, 57 bērzu ø 16, 17, 18, 18, 21, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 51, 53, 61 cm, 4 Holandes liepu ø 35, 36, 37, 43 cm, 1 platlapu liepas ø 31 cm, 3 zirgkastaņu ø 34, 43, 66 cm, 1 priedes ø 22 cm, 1 egles ø 17 cm, 1 apses ø 30 cm, 1 baltās apses ø 61 cm, 1 ošlapu kļavas ø 50 cm, 1 ozola ø 33, 44 cm un 3 robīniju ø 21, 28, 32 cm ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (56. grupa, 92. grunts), kas nav īsāka kā 10 darbdienas;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot jāizvieto teritorijas ārpusē, pie teritorijas žoga vai tā tuvumā, starp ēkām Rīgā, Mārupes ielā 21 un Mārupes ielā 23, vai līdzvērtīgā vietā ar lielu apkārtējā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju plūsmu;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (75. grupa, 461. grunts), pie Jaunpils ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10. grupa, 38. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 26 cm un 1 osi ø 36 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10. grupa, 38. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1323,27 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 20, 22, 31 cm, 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 488,33  EUR (četri simti astoņdesmit astoņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 5 papeles ø 110, 93, 99, 117, 116 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4567,43 EUR (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro, četrdesmit trīs centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 5 papeles ø 79, 55, 72, 62, 80 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1584,52 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit divi centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizsila ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 092 0033, pie Aizsila ielas 23, 35 un pie Bajāru ielas 72 saistībā ar inženierkomunikāciju izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (120. grupa, 91. grunts; iepriekš Vecāķu prospekts 68) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 priedes ø 40, 34, 51, 40, 48, 39, 34 cm un 1 apsi ø 31 cm Rīgā, zemesgabals bez adreses (120. grupa, 91. grunts; iepriekš Vecāķu prospekts 68) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2547,52 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 45 (111. grupa, 140. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 robīnijas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 25 cm), 32, 48/19 cm, 4 ošlapu kļavas ø 13/14/20/19/13/16/20, 14/14/16/15/16/17/15, 17/15/17 (celma caurmērs 32 cm), 15/18/16/19 (celma caurmērs 45 cm), 9 papeles ø 37/38, 37/36/38, 52/44, 17 (celma caurmērs 32 cm), 17/23, 21/17/33, 42, 34/39, 47/23 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 45 (111. grupa, 140. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4299,33 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9001), pie Eiženijas ielas 17

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Jūrmalas gatves 69

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Jūrmalas gatves 69;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Abavas ielā 1 (55. grupa, 148. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9004) un par koka ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 14A (93. grupa, 244. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 egles ø 55 cm ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9004);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 57 cm Rīgā, Imantas 6. līnijā 14A (93. grupa, 244. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Riekstu ielā 14 (66. grupa, 366. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Riekstu ielā 14 (66. grupa, 366. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 5 (75. grupa, 78. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 11 (55. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sesku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 9022, pie Sesku ielas 58

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 58 cm Rīgā, Sesku ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 9022, pie Sesku ielas 58.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 8 (126. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Višķu ielā 8 (126. grupa, 27. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 1 (46. grupa, 56. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Purvciema ielā 24 (71. grupa,2297. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Purvciema ielā 24 (71. grupa, 2297. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Smilgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 0193), pie Smilgu ielas 2A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Smilgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 0193), pie Smilgu ielas 2A Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Priežu ielā 5 zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 016 0092

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (84. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (84. grupa, 73. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Umurgas ielā 20 (92. grupa, 479. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Umurgas ielā 20 (92. grupa, 479. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 384A (92. grupa, 465. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 49, 38, 35 cm Rīgā, Brīvības gatvē 384A (92. grupa, 465. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 2125)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts; kadastra apzīmējums 0100 127 2125);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 9 (68. grupa, 212. grunts), pie ēkas Lēdurgas ielā 7 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 45, 36 cm Rīgā, Lēdurgas ielā 9 (68. grupa, 212. grunts), pie ēkas Lēdurgas ielā 7 k-1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 184,41 EUR (viens simts astoņdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 41 (111. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 69 cm un 1 osi ø 51 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 41 (111. grupa, 139. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm, 1 zirgkastaņu ø 61 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 41 (111. grupa, 139. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 541,83 EUR (pieci simti četrdesmit viens euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 87 cm Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 396,13 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 23 (94. grupa, 132. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 20, 23 cm Rīgā, Poruka ielā 23 (94. grupa, 132. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
522 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.