RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (24.05.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2021.

 

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2021.

 

1.2.3. § Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu un bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0330) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 26, 28/29 cm, 6 ošlapu kļavas ø 10/10 (celma caurmērs 24 cm), 13/15 (celma caurmērs 26 cm), 11/11/10 (celma caurmērs 28 cm), 18/13 (celma caurmērs 23 cm), 22, 24 cm, 1 ievu ø 10/12/10 (celma caurmērs 34 cm), 2 blīgznas ø 14/11/10 (celma caurmērs 37 cm), 20 cm, 2 apses ø 10/13 (celma caurmērs 26 cm), 35 cm, 2 kļavas ø 17/15 (celma caurmērs 38 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 liepu ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Prūšu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0330) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1914,04 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit euro, četri cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472) un Rīgā, Sila ielā zemesgabalā bez adrese (kadastra apzīmējums 0100 121 9014)  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 blīgznu ø 51 cm Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 71/73/74 cm, 4 bērzus ø 30, 15 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 33 cm, 1 osi ø 21/28 cm un 2 blīgznas ø 49, 39 cm Rīgā, Ēdoles ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 077 0048) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1868,80 EUR (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Plēsuma ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 075 0464), pie Astras ielas 4 un Astras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0467), pie Astras ielas 4 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 88 cm Rīgā, Astras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0467);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 61/41 un 36 cm Rīgā, Plēsuma ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0464) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5 un Rīgā, Raņķa dambī 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2143), pie Dumbrāja ielas 12 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 3 priedes ø 23, 16 (celma caurmērs 23 cm) un 30 cm Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2143), pie Dumbrāja ielas 12 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.06.2021. līdz 30.06.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 Holandes liepu ø 50, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.06.2021. Ne vēlāk kā līdz 14.06.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.06.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 22  (kadastra apzīmējums 0100 120 0551) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 120 1261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 37, 33 cm Rīgā, Vabu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 120 1261) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ciema ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0138) un Rīgā, Čuguna ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 0838)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2021.

 

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 106 2021)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2021.

 

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 107 0005)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2021.

 

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Doles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 052 0076) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0254, kadastra apzīmējums 0100 052 0201)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Doles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 052 0076);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0254, kadastra apzīmējums 0100 052 0201);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097).

 

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Struteles ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 059 0187)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.07.2021.

 

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 59/61 (kadastra apzīmējums 0100 028 0081)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 41 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 59/61 (kadastra apzīmējums 0100 028 0081);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Martas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 022 0061)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Martas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 022 0091).

 

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15  (kadastra apzīmējums 0100 034 2004)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 034 2004).

 

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā  akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 108 0124)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.3.11. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 130A (kadastra apzīmējums 0100 080 2338)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 41 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā 130A (kadastra apzīmējums 0100 080 2338).

 

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 59 cm Rīgā, Volguntes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 076 0122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 268,64 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 085 2014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,61 EUR (divdesmit pieci euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0085)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2021.

 

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 014 0181)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 014 0181).

 

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0043) un Vecmīlgrāvja ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 2076)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:

1.1. kalstošu 1 papeli ø 48 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0043) pretī ēkai Vecmīlgrāvja ielā 17 k-1;

1.2. kalstošu 1 papeli ø 40 cm Rīgā, Vecmīlgrāvja ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 2076);

 1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Igates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 0051), pie krustojuma ar Ozolkalnu ielu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Igates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 0051), pie krustojuma ar Ozolkalnu ielu;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Baņutas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0424), pie zemesgabala Baņutas ielā 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Baņutas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0424), pie zemesgabala Baņutas ielā 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 

 

 

0 Patīk
567 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.