RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (24.08.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētāja p.i. V.Freimanis

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U.Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļasvadītāja A.Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas unapstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A.Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I.Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekteRīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūraspieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L.Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 28 (76. grupa, 376. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai, saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 22.09.2020. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003);
 2. no 09.2020. līdz 14.09.2020. rīkot publisko apspriešanu par 2 blīgznu ø 33, 35 cm, 2 melnalkšņu ø 20, 27 cm, 7 kļavu ø 25/35, 25, 27, 40, 30, 20, 23/25/25/33 cm un 2 ievu ø 25/15, 25 cm ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003), posmā no Graudu ielas līdz Bātas ielai;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, pie Spulgas un Graudu ielas krustojuma;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2020.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā (71. grupa, 1129. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1115) un Rīgā, Sesku ielā 56A (71. grupa, 948. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 2A (92. grupa, 2456. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 20/22 (kalstoša), 21/19/26, 18/17 (celma caurmērs 43 cm), 19/19/16 cm un 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Stāmerienas ielā 2A (92. grupa, 2456. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 711,66 EUR (septiņi simti vienpadsmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 liepas ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 44, 45, 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm) cm un 2 bērzus ø 34, 45 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40 cm, 1 liepu ø 52 cm, 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73 (86. grupa, 358. grunts, kadastra apzīmējums 0100 086 0341) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 259,54 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielā 18A (103. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 37, 32, 36, 62 cm Rīgā, Slimnīcas ielā 18A (103. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 380,19 EUR (trīs simti astoņdesmit euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (80. grupa, 2021. grunts), pie Kleistu ielas 10

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (80. grupa, 2021. grunts), pie Kleistu ielas 10.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 20 k-3 (64 .grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0379)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts)

Nolemj:

 1. izbeigt administratīvo lietu par 1 ievas ø 56 cm (Valsts nozīmes aizsargājamu koku) ar stumbra apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 1,75 m ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts) ciršanu;
 2. atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 41 cm Rīgā, Aizvaru ielā 19 (71. grupa, 2269. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Varžu ielā bez adreses (70. grupa, 2530. grunts), pie Varžu ielas 6

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Pensilvānijas osi ø 68 cm Rīgā, Varžu ielā bez adreses (70. grupa, 2530. grunts), pie Varžu ielas 6;
 2. atļaut cirst 1  ozolu ø 63 cm Rīgā, Varžu ielā bez adreses (70. grupa, 2530. grunts), pie Varžu ielas 6;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 30 (57. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Talsu ielā 30 (57. grupa, 112. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 107A (51. grupa, 2082. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Šampētera ielā 107A (51. grupa, 2082. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,31 EUR (divdesmit divi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daibes ielā 3 (105. grupa, 2111. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 7A (105. grupa, 218. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 64 cm Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (12. grupa, 99. grunts), pie Lugažu ielas 14.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lāčplēša ielā 37 (30. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 37 (30. grupa, 15. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas par koka ciršanu izbeigšanu Rīgā, A. Čaka ielā 97 (33. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, A. Čaka iela 97 (33. grupa, 36. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 111 (32. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 24. grunts)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 33, 32, 27, 46 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 24. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 11 (78. grupa, 2244. grunts)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bultu ielā 8 (78. grupa, 223. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.20120.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 24A (121. grupa, 2694. grunts), pie Kupravas ielas 29

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  23.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 18 (71. grupa, 2451. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0326)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 38cm Rīgā, Zvaigznāja gatvē 18 (71.grupa, 2451. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0326);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (71. grupa, 2786. grunts)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2019. lēmuma (protokols Nr. 23., 1.2.14. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2019. lēmumu (protokols Nr. 23., 1.2.14. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību ”;
 2. atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 25 (Nr. 7599), 24 (Nr. 7601) cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 3. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 9 papeles ø 31 (7603), 43 (Nr. 7613), 27 (7623), 44 (Nr. 7619), 44 (Nr. 7617), 48 (Nr. 7616), 46 (Nr. 7621), 50 (Nr. 7622), 41 (Nr. 7632) cm, 12 bērzus ø 31 (Nr. 7615), 22 (Nr. 7635), 36 (Nr. 7634), 24 (Nr. 7633), 21 (Nr. 7637), 37 (Nr. 7636), 47 (Nr. 7645), 32 (Nr. 7643), 30 (Nr. 7644), 25 (Nr. 7647), 40 (Nr. 7646), 36 (Nr. 7598) cm un 1 zirgkastaņu ø 25 (Nr. 7631) cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3116,95 EUR (trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit euro, deviņdesmit pieci centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 7 papeles ø 22 (7602), 47 (7608), 22 (7610), 25 (7612), 33 (7625), 31 (7626), 27 (7627) cm;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 75,39 EUR (septiņdesmit pieci euro, trīsdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.2020. līdz 26.10.2020. rīkot publisko apspriešanu par 6 bērzu ø 35, 27, 33, 25, 32, 46 cm, 12 blīgznu ø 35, 31, 24, 26, 39, 24, 21/19, 20/26, 24/36/12, 20, 22, 30 cm, 4 ošlapu kļavu ø 19 (celma caurmērs 20 cm), 26, 53, 30 cm, 1 gobas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2020. Ne vēlāk kā līdz 12.10.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, pie zemesgabala Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067) žoga, Hanzas ielas pusē;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 86 (7630), 82 (Nr. 7629) cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 81/22 (Nr. 7628), 69 (Nr. 7611) cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 62,64 EUR (sešdesmit divi euro, sešdesmit četri centi);

noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

0 Patīk
449 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.