RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 4 (25.01.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2307) un Rīgā, Tīraines ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 107 2384) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1liepu ø 62 cm, 1 bērza ø 48/22 cm 1 stumbru ø 48 cm, 1 gobu ø 53 cm un 1 melnalksni ø 42 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24;
 2. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 35, 39, 38 cm, 2 liepas ø 88, 24 cm, 2 ievas ø 24, 24 cm, 1 bērzu ø 45 cm, 1 bērza ø 48/22 cm 1 stumbru ø 22 cm un 1 vītolu ø 64 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2621,78 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 107 9005), pie Rītausmas ielas 16 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 43 cm Rīgā, Rītausmas ielas sarkanajās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 107 9005), pie Rītausmas ielas 16 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 119 2155) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 38 cm Rīgā, Valdlauču ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 119 2155) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 59 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts);
 2. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 54, 57 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2369,09 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit deviņi euro, deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie Reinvaldu ielas 17, Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie krustojuma ar Reinvaldu ielu, Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie krustojuma ar Lubānas ielu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 5 ošlapu kļavas ø 28/25, 23, 24/21, 15/15/12/14/16/12/15 (celma caurmērs 63 cm), 12/10/15/14/18 (celma caurmērs 57 cm) Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie Reinvaldu ielas 17;
  • 1 ošlapu kļavu ø 40/22/12/16/28 cm Rīgā, Reinvaldu ielā (121. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0784);
  • 5 bērzus ø 55 (kalstošs), 36, 58, 53, 58 cm Rīgā, Lubānas ielā (121. grupa, 44. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 1123);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2311,89 EUR (divi tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Toma ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 048 2069)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Toma ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 048 2069).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 02.03.2021. līdz 15.03.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 28/29/22/20, 30/28/27, 2 zirgkastaņu ø 29, 20/9 cm, 7 papeļu ø 20/18, 16/11 (celma caurmērs 32 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16 (celma caurmērs 22-23 cm), 26/20/24, 58/33 cm ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.02.2021 Ne vēlāk kā līdz 01.03.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.03.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131), ietves malā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.04.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 23C (kadastra apzīmējums 0100 114 2127) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 29/37 cm Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 23C (kadastra apzīmējums 0100 114 2127);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 37/43 cm Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 23C (kadastra apzīmējums 0100 114 2127) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 085 2141) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 091 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 24, 39, 57 cm, 1 gobu ø 31/35 cm un 1 blīgznu ø 20 cm Rīgā, Zvejnieku ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4140,56 EUR (četri tūkstoši simtu četrdesmit euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zilajā ielā 16C (kadastra apzīmējums 0100 097 0152) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 34/70/71, 66, 75 cm un 1 blīgznu ø 37 cm Rīgā, Zilajā ielā 16C (kadastra apzīmējums 0100 097 0152) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1205,46 EUR (viens tūkstotis divi simti pieci euro, četrdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 25A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 39 cm Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 25A Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 180A, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 0273), pie Vienības gatves 174, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0684), pie Raudas ielas 3, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0174), pie Raudas ielas 3, Rīgā, zemesgabalā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretī Liepājas ielai 76 un Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 063 2077), pie Daugavgrīvas ielas 94

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 083 0085)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 083 0085).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 055 0016)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Torņakalna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 055 0016);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 323,28 EUR (trīs simti euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 072 0114) un Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 072 0465)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 4 papeles ø 144, 114, 103, 102 cm, 1 kļavu ø 27 cm, 4 liepas ø 28, 26, 23/19, 22 cm un 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 072 0114);
  • 2 liepas ø 29, 18 (celma caurmērs 20 cm), 2 bērzus ø 54, 34 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 072 0465);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2031,63EUR (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro sešdesmit trīs centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zilupes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 072 0239), pie Zilupes ielas 31

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Zilupes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 072 0239), pie Zilupes ielas 31;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 089 0170), pie Raunas ielas 58 k-6

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 089 0170), pie Raunas ielas 58 k-6.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ciemupes ielā 2 (92. grupa, 316. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ciemupes ielā 2 (92. grupa, 316. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 2062), no Flotes ielas 12A līdz Flotes ielai 11

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 2147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 21/38/66, 28 cm un 1 apsi ø 18 (celma caurmērs 21) cm Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 2147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 729,42 EUR (septiņi simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krēslas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 061 2083), pie Slokas ielas 36

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Krēslas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 061 2083), pie Slokas ielas 36 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
567 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.