RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (25.05.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 458B (125. grupa, 6862. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0700)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 7 priežu ø 40, 45, 45, 25/30, 45, 30, 44 cm Rīgā, Maskavas ielā 458B (125. grupa, 6862. grunts, kadastra apzīmējums 0100 125 0700) patvaļīgu ciršanu 2749,01 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro, viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts), Jūrmalas gatvē saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø48, 43, 48, 56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 20, 36 cm un 2 ozolus ø 23, 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 21. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 828,11 EUR (astoņi simti divdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 25, 30, 61 cm, 5 bērzus ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 cm (celma caurmērs 28 cm), 6 apses ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm un 1 gobu ø 17/17 cm (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2665,33 EUR (divi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 9/9/9/12/17/18/18/18/19/19/19/20/23/24, 9/12/12/13/16 (celma caurmērs 36 cm) cm, 8 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 21 cm) 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 40, 47 cm, 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 22 cm, 1 ošlapu kļavu ø 26 cm, 9 bērzus ø 23, 28, 29, 36, 37, 39, 42, 42, 55 cm, 8 apses ø 21, 24, 24, 32, 34, 36, 36/43, 46 cm un 1 zirgkastaņu ø 26/39 cm Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6644,57 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 110 (71. grupa, 1316. grunts) un Rīgā, Dzelzavas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 1189. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 2286), pie Dzelzavas ielas 110 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 089 9001, pie Biķernieku ielas 13A un par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 13A (89. grupa, 2100. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 089 9001, pie Biķernieku ielas 13A;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm un 1 zeltzaru vītolu ø 54 cm Rīgā, Biķernieku ielā 13A (89. grupa, 2100. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 560,04 EUR (pieci simti sešdesmit euro, četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 11/8/9/11 cm (celma caurmērs 28 cm; inventarizācijā Nr.1); 1 ozolu ø 25 cm (inventarizācijā Nr. 2); 1 bērzu ø 16 cm (celma caurmērs 26 cm, inventarizācijā Nr.3); 12 apses ø 17 (celma caurmērs 20 cm, inventarizācijā Nr.8), 18 (celma caurmērs 22 cm, inventarizācijā Nr.9), 17 (celma caurmērs 21 cm, inventarizācijā Nr.10), 27 (inventarizācijā Nr.11), 19 (celma caurmērs 23 cm, inventarizācijā Nr.27), 27 (inventarizācijā Nr.28), 18 (celma caurmērs 22 cm, inventarizācijā Nr.29), 15 (celma caurmērs 21 cm, inventarizācijā Nr.30), 18 (celma caurmērs 22 cm, inventarizācijā Nr.31), 20 (inventarizācijā Nr.32), 27 (inventarizācijā Nr.33), 24 cm (inventarizācijā Nr.34) un 1 priedi ø 6/9/9 cm (celma caurmērs 21 cm, inventarizācijā Nr.12) Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm (inventarizācijā Nr.18); 2 ievas ø 5/8/5/10/8/7/6/6/6/5/5 (celma caurmērs 32 cm, inventarizācijā Nr.16), 5/5/9/7/9/7 cm (celma caurmērs 31 cm, inventarizācijā Nr.17); 5 blīgznas ø 13/14 (celma caurmērs 32 cm, inventarizācijā Nr.4), 36/19 (inventarizācijā Nr.5), 23/19/22/14/14/10 (inventarizācijā Nr.6), 9/9/7/9/7/9 (celma caurmērs 31 cm, inventarizācijā Nr.7), 20 cm (inventarizācijā Nr.26); 9 priedes ø 12 (celma caurmērs 20 cm, inventarizācijā Nr.13), 6/10/5 (celma caurmērs 20 cm, inventarizācijā Nr.14), 6/7 (celma caurmērs 21 cm, inventarizācijā Nr.15), 6/13/14 (celma caurmērs 23 cm, inventarizācijā Nr.19), 5/5/11/10 (celma caurmērs 24 cm, inventarizācijā Nr.20), 16 (celma caurmērs 22 cm, inventarizācijā Nr.21), 9/9/6 (celma caurmērs 23 cm, inventarizācijā Nr.22), 6/9/7/7 (celma caurmērs 23 cm, inventarizācijā Nr.24), 27 cm (inventarizācijā Nr.25); 1 ošlapu kļavu ø 7/9/10 cm (celma caurmērs 23 cm, inventarizācijā Nr.23) Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3299,61 EUR (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro, sešdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Starta ielā 17 (86. grupa, 2018. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 priedes ø 27, 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23, 17 (celma caurmērs 22 cm), 26, 19 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 22, 44, 22 cm un 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2552,65 EUR (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 47 (Nr. 7606), 44 (Nr. 7609)cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 310,76 EUR (trīs simti desmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 20 cm un 2 priedes ø 25, 20 cm Rīgā, Čiekuru ielā 3 (68. grupa, 2122. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 554,91 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 13 (82. grupa, 754. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0590)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Ceriņu ielā 13 (82. grupa, 754. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0590);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,81 EUR (četrdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 14 (61. grupa, 126. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 14 (61. grupa, 126. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 083 0011), pie Ojāra Vācieša ielas 61

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 083 0011), pie Ojāra Vācieša ielas 61;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 23 (58. grupa, 103. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 45/50, 52 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 046 2056, pie Viļānu ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 8 (47. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Negaisa ielā 9 (127. grupa, 463. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 22 (115. grupa, 194 grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 02.06.2020. līdz 22.06.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 tūjas ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.05.2020. Ne vēlāk kā līdz 01.06.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi, vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.06.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 1681, pie Bākas ielas 13

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zeltzaru vītolu ø 47/36 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 1681, pie Bākas ielas 13.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 31 (68. grupa, 287. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 31 (68. grupa, 287. grunts).

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 1. Par koka saglabāšanu (atteikumu pārstādīt) Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

saglabāt 1 bērzu ø 36 cm (atteikt atļaut pārstādīt) Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts).

0 Patīk
474 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.