RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 39 (25.09.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas

priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas vadītāja p.i.

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieka p.i. M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts) saistībā ar plānoto biroju ēkas pārbūvi par kopmītni

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 51 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 17 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,57 EUR (septiņdesmit divi euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts) saistībā ar plānoto teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm, 1 kļavu ø 45 cm un 1 ievu ø 21 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts).

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts) saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu mājas un piebraucamo ceļu būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 35 liepas ø 37/37, 27/34, 29/37/43, 28/31, 26/28, 37/35, 38/32, 27/33, 26/31, 27/36, 37/34, 34/38, 38/43, 29, 31, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 44, 44, 44, 49, 49, 56, 59 cm, 1 pīlādzi ø 20 cm un 1 ozolu ø 17 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Ķeguma ielā 39 (89. grupa, 2175. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 15981,69 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 261 (72. grupa, 95. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbiem

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.10.2018.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar jaunas ielas izbūvi un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 12.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 7kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 20, 22/14, 24, 32 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 29.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts) saistībā ar jaunas ēkas būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 12.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 11 papeļu ø 110 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 345 cm), 79, 93, 55, 99 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 310 cm), 72, 62, 42, 80, 117 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 367 cm), 116 (koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla 364 cm)cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 29.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139), pie Mihaila Tāla ielas 4 saistībā ar gājēju un velosipēdistu promenādes izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Mihaila Tāla ielā bez numura (18. grupa, 2079. grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0139), pie Mihaila Tāla ielas 4 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 83,24EUR (astoņdesmit trīs euro, divdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 11 (84. grupa, 235. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 11 (84. grupa, 235. grunts);
 2. būvniecības nolūkā atļaut cirst 1 egli ø 16 (celma caurmērs 25 cm) cm, Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 11 (84. grupa, 235. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 5. teritorijas kopšanas nolūkā atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm, Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 11 (84. grupa, 235. grunts);
 6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā 52,36 EUR (piecdesmit divi euro, trīsdesmit seši centi);
 7. pirms koka ciršanas teritorijas kopšanas nolūkā samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koku ciršanu saistībā ar veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” izbūvi Rīgā, Artura Galindoma ielā 4 (97. grupa, 2005. grunts) un Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0022)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • 21 bērzu ø 16 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 10/18 (celma caurmērs 30 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 23, 28, 19 (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 26 cm), 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24, 20, 25, 16 (celma caurmērs 23 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 26 cm, 10 blīgznas ø 21, 18/17 (celma caurmērs 26 cm), 28/9, 22/9, 19 (celma caurmērs 24 cm), 21/25/18/13, 25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 22/21/22/21, 11/9/15/15/7 cm, 1 baltalksni ø 12/8/7/12 (celma caurmērs 38 cm) cm, 3 papeles ø 36/8, 23, 15/30 cm, 2 robīnijas ø 22/19/11/27/17/10, 17 (celma caurmērs 29 cm) cm, 1 vītolu ø 15/19/19 cm, 5 ošlapu kļavas ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21/26, 10/13 (celma caurmērs 20 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm) cm Rīgā, Artura Galindoma ielā 4 (97. grupa, 2005. grunts);
  • 1 vītolu ø 31 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 104 0022).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Morica ielā 17A (64. grupa, 180. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Morica ielā 17A (64. grupa, 180. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 24 (70. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 20 (80. grupa, 560. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2018.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Avotu ielā 31 k-1 (29. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm, Rīgā, Avotu ielā 31 k-1 (29. grupa, 2003. grunts).

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Auduma ielā 21 (91. grupa, 351. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 32 cm, Rīgā, Auduma ielā 21 (91. grupa, 351. grunts).

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 085 0012), pie Gaujas ielas 16

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 085 0012, pie Gaujas ielas 16.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 267 (113. grupa, 50. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 2041, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6 un Kundziņsalas 15. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 0076, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 15 (celma caurmērs ø 20 cm) cm un 2 kļavas ø 31, 30 cm, Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 2041, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6;
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 25, 24, 43 cm, 1 bērzu ø 41 cm un 3 vītolus ø 41, 62, 65 cm, Rīgā, Kundziņsalas 15. līnijas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 096 0076, pie Kundziņsalas 9. šķērslīnijas 6;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Varkaļu ielā bez numura (80. grupa, 357. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 43 cm Rīgā, Varkaļu ielā bez numura (80. grupa, 357. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 19,58EUR (deviņpadsmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Bauskas ielā 170A (73. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0068);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 38B (75. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 1 gobu ø 28/21 cm un 1 liepu ø 62 cm Rīgā, Krūzes ielā 38B (75. grupa, 54. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 673,88EUR (seši simti septiņdesmit trīs euro astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 2 (73. grupa, 605. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 39, 42, 65, 48, 63, 46 cm Rīgā, Bukaišu ielā 2 (73. grupa, 605. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 551,84EUR (pieci simti piecdesmit viens euro, astoņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts) un Rīgā, Lucavsalas ielā 1 (51. grupa, 80. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 vītolu ø 57/37 cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts);
  • 1 vītolu ø 32/29 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 1 (51. grupa, 80. grunts);
 2. atļaut cirst 6 papeles ø 34, 31, 20, 20, 22, 37 cm un 2 blīgznas ø 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 16/14 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts);
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielā 60 (93. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2018.

0 Patīk
466 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.