RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (26.04.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas ekspertes p.i. I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

 

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 5 (kadastra apzīmējumu 0100 121 1319)

Nolemj:

          uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 egles ø 20 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 5 (kadastra apzīmējumu 0100 121 1319) patvaļīgu ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi).

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 078 0543)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 21/18 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 078 0543) 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0175) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 4 robīnijas ø 21, 21, 21/15, 21 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts, kadastra apzīmējums 0100 037 0175) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 papeli ø 13 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Prūšu ielā 1E (kadastra apzīmējums 0100 078 0516), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 172,45 EUR (viens simts septiņdesmit divi euro, četrdesmit pieci cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvās lietas par koku ciršanu izbeigšanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563), Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Rīgā, Lubānas ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121. 0044, kadastra apzīmējums 0100 121 1123 un 0100 121 2994), Rīgā, Reinvaldu ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas, Rīgā, Kupriču ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0238) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563), Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Rīgā, Lubānas ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 0044, kadastra apzīmējums 0100 121 1123 un 0100 121 2994), Rīgā, Reinvaldu ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas, Rīgā, Kupriču ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0238).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165 un 0100 051 2004), pie Mazās Daugavas saistībā ar teritorijas kopšanu un labiekārtošanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:

1.1. 1 osi ø 16/19 cm (celma caurmērs 37 cm), 2 kļavas ø 27, 10/10/12 (celma caurmērs 32 cm) cm, 4 ošlapu kļavas ø 10/10/18 (celma caurmērs 35 cm), 12/7/11 (celma caurmērs 29 cm), 11/16 (celma caurmērs 31 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 baltalksni ø 7/9/8 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 papeli ø 7/8/9/11/11 cm (celma caurmērs 38 cm), 3 vītolus ø 21 (nolūzis), 45/49 cm (nokaltis), 35 cm (bebru bojāts stumbrs), 4 vītolus ø 11/12 (celma caurmērs 27 cm), 27, 74, 36 cm, 1 apsi ø 21 cm, 2 melnalkšņus ø 15, 15 cm(celma caurmērs 21 cm), 1 blīgznu ø 10/13 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165);

1.2. 1 vītolu ø 12/11 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0004);

1.3. 4 ošlapu kļavas ø 14/13/13/12/16 (celma caurmērs 68 cm), 11/15/14/14/12 (celma caurmērs 59 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/16 cm (celma caurmērs 42 cm), 7 vītolus ø 7/8/13 (celma caurmērs 29 cm), 20/21, 12/18 (celma caurmērs 31 cm), 10/13/14/18/18/19 (celma caurmērs 78 cm), 12/13/13/18 (celma caurmērs 48 cm), 16/19 (celma caurmērs 36 cm), 12/16/16/21/22/53 cm, 4 apses ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 9/12 (celma caurmērs 24 cm), 7/7/11 (celma caurmērs 27 cm), 11/26 cm, 3 vīksnas ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 32 cm, 3 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm, 2 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 cm(celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165);

1.4. 1 vīksnu ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0044);

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5373,06  EUR (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, seši centi);
 2. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2617) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelmes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0028) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Plēsuma ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 075 0464) un Astras ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 075 0467) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vižņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 1413) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ziemeļblāzma un ceļa posma Mangaļi-Ziemeļblāzma būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038)

Nolemj:

 1. no 05.2021. līdz 24.05.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 papeļu ø 117, 67 cm un 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2021. Ne vēlāk kā līdz 10.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Ādmiņu ielā 13, pie žoga, vai ēkas fasādes ielas pusē;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0621)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 071 0621);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,53EUR (viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pīkola ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 116 0208)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 30 cm Rīgā, Pīkola ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 116 0208);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēnas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 082 0329)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 107 0644)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Rītausmas iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 107 0644);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Liepājas ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 105 0441)

Nolemj:

          atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 35 cm Rīgā, Liepājas ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 105 0441).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Caunes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0191)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 127 2012)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 27 (kadastra apzīmējums 0100 094 0025)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lietus ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 120 0793)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 32, 40 cm Rīgā, Lietus ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 120 0793);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 19 (kadastra apzīmējums 0100 094 0041)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1291)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 41 cm Rīgā, Atlantijas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1291);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Atlantijas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 120 1291);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0035)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 0077) no zemesgabala Airu ielā 123 līdz Airu ielai 111C

Nolemj:

 1. atļaut cirst 12 papeles ø 70, 84, 94, 114, 93, 80, 77, 65, 21/26, 29, 66, 87 cm Rīgā, Airu ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 0077) no zemesgabala Airu ielā 123 līdz Airu ielai 111C;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
366 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.