RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 30 (26.07.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I.Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāres p.i. I.Bernovska

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.2.1. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 15/18/20 cm Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.08.2021.

 

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Priekules ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 102) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.08.2021.

 

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 025 2048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

 

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2611), pie Slāvu ielas 19 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 20/20/15/15 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2611), pie Slāvu ielas 19 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) un Rīgā, Kaivas ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 0675, kadastra apzīmējums 0100 092 9004) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

 

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 103 0146) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 2073), pie Esplanādes ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 37, 69, 74 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 100 103 2073), pie Esplanādes ielas 3 un atļaut cirst 3 bērzus ø 41, 42, 42 cm Rīgā, Esplanādes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 103 0146) un pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1047,17 EUR (viens tūkstotis četrdesmit septiņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 081 2056), pie Šampētera ielas 79A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.08.2021.

 

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 056 9999), pie Ventspils ielas 23.

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 60 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 056 9999), pie Ventspils ielas 23;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Biešu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 9004), pie Biešu ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Biešu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 9004), pie Biešu ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 111 (kadastra apzīmējums 0100 024 0214)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 186 (kadastra apzīmējums 0100 027 2001)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 40, 53 cm Rīgā, Brīvības ielā 186 (kadastra apzīmējums 0100 027 2001);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 423,45 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 2396)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 97 cm Rīgā, Stopiņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 2396) Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 120 1356)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 120 1356).

 

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 72 un 75 cm Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 77/69 cm Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 53,18 EUR (piecdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA

 

1.4.1. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 038 0042), pie Matīsa ielas 124

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

 

PAPILDUS TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.5.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Grīvas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 067 0394)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 53 cm un 1 Rietumu tūju ø 32 cm Rīgā, Grīvas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 067 0394).

 

1.5.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 107 2354)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 107 2354).

 

0 Patīk
423 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.