RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (26.08.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. E. Karzubova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenās arhitektes p.i. M. Miķelsons
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 27B (93. grupa, 117. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rojas ielā 18 (108. grupa, 98. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 9 (106. grupa, 278. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.11.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielā 8 (73. grupa, 87. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 60 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts);
 2. atļaut cirst 13 priedes ø 21, 21/27, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 52 cm, 7 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 31, 42, 43, 61/53, 67 cm, 5 ozolus ø 32, 50/42, 59, 65, 70 cm, 1 bērzu ø 57 cm un 1 zirgkastaņu ø 49 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9796,45 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 09.2019. līdz 07.10.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 11 liepu ø 33, 32, 31, 23, 25, 24, 39, 35, 26, 22, 22 cm Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.09.2019. Ne vēlāk kā līdz 23.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Zemitāna ielas 9 iebrauktuves teritorijā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.11.2019.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Dzērvju ielā 12 (72. grupa, 2140. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Dzērvju ielā 12 (72. grupa, 2140. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi).

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 30 (92. grupa, 191. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0181) un Rīgā, Ulbrokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 9013), pie Ulbrokas ielas 30 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2033. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2033. grunts).

 

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 10.2019. līdz 14.10.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 38 cm Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.09.2019. Ne vēlāk kā līdz 30.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 1A (70. grupa, 627. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 50 cm, 3 gobas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 2 kļavas ø 41 (kalstoša), 43 cm, 1 blīgznu ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm, 3 vīksnas ø 24, 41, 13 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Turaidas ielā 1A (70. grupa, 627. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2105,29 EUR (divi tūkstoši viens simts pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 7A (87. grupa, 274. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 12 (87. grupa, 357. grunts), Augstrozes ielā 2C (87. grupa, 285. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0238) un Augstrozes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 0114) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 3 ievas ø 35, 36, 34 cm Rīgā, Atlasa ielā 12 (87. grupa, 357. grunts)
  • 1 ievu ø 28 cm Rīgā, Augstrozes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 0114);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 16 ošlapu kļavas ø 19/18/19, 25, 26, 28, 23, 24, 27, 26, 26, 23, 21, 31, 28, 32, 32, 31/25 cm, 1 Berlīnes papeli ø 49/39 cm, 1 ievu ø 25/11/15 cm Rīgā, Atlasa ielā 12 (87. grupa, 357. grunts);
  • 1 ošlapu kļavu ø 19 (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Augstrozes ielā 2C (87. grupa, 285. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0238);
  • 1 ošlapu kļavu ø 28 cm Rīgā, Augstrozes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 0114);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2331,52 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro, piecdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2009, Kundziņsalā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 30/35/35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2009, Kundziņsalā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šampētera ielā 85 (81. grupa, 116. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 73 cm Rīgā, Šampētera ielā 85 (81. grupa, 116. grunts).

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Spilves ielā 25A (77. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 melnās papeles “Italica” ø 45, 32/37 cm Rīgā, Spilves ielā 25A (77. grupa, 190. grunts).

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 8 (106. grupa, 136. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zaļenieku ielā 18 (79. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Zaļenieku ielā 18 (79. grupa, 170. grunts).

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 62 (75. grupa, 366. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Liepājas ielā 62 (75. grupa, 366. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 15A (73. grupa, 208. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 15A (73. grupa, 208. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, papildus informācijas pieprasīšanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.09.2019. līdz 30.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 54 cm un 1 gobas ø 51 cm ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.09.2019. Ne vēlāk kā līdz 16.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Artilērijas ielas pusē, pie Artilērijas ielas 69A ēkas fasādes);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.09.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par koka ietekmi uz ēku Rīgā, Artilērijas ielā 69A;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2019.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 86/88 (30. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2019.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-5 (85. grupa, 2055. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei kalstošas 10 papeles ø 34, 44, 46, 47, 47, 49, 50, 50, 54, 56 cm Rīgā, Saulkrastu ielā 2 k-5 (85. grupa, 2055. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts), Rīgas 37.vidusskolas teritorijā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 27/32/35, 34/34, 40 cm un 7 kļavas ø 64, 34/43, 66, 58, 44, 22, 28 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 45 cm un 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 53 (88. grupa, 25. grunts);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 22A, 22B (12. grupa, 97. grunts), pie ēkas Katrīnas dambī 22A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 67, 80, 86 cm Rīgā, Katrīnas dambī 22A, 22B (12. grupa, 97. grunts), pie ēkas Katrīnas dambī 22A;
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 87 cm Rīgā, Katrīnas dambī 22A, 22B (12. grupa, 97. grunts), pie ēkas Katrīnas dambī 22A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,52 EUR (četrdesmit deviņi euro, piecdesmit divi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDJAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts).

0 Patīk
412 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.