Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenās ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceA. Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos    V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 106 9999, kadastra apzīmējums 0100 106 0285), pie Tēriņu ielas 67

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2022.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220, kadastra apzīmējums 0100 075 0822), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meteora ielā 12A (kadastra numurs 0100 056 0342, kadastra apzīmējums 0100 056 0339), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2022.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Valdeķu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 079 0004) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 38/32/27 cm Rīgā, Valdeķu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 079 0004).

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kadastra numurs 0100 018 0072, kadastra apzīmējums 0100 018 0193) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas valstpilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku – 1 trauslo vītolu ø 125/74 cm Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kadastra numurs 0100 018 0072, kadastra apzīmējums 0100 018 0193) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā, t. sk. paredzot arī jaunstādāmo koku izmēru palielināšanu saskaņā ar SIA “Pillar” 19.09.2022. iesniegumā Nr. PV/2022/9 (reģ. Nr. DA-22-10709-pi) minēto;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1698,91 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro, deviņdesmit viens cents);

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114), Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) un Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81 saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta atkārtotu izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.10.2022. līdz 17.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 51 cm un 1 oša ø 32 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81, par 1 gobas ø 41 cm un 1 bērza ø 25/32 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) un par 1 gobas ø 63 cm un 1 Holandes liepas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Ne vēlāk kā līdz 03.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.102022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2022.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.10.2022. līdz 07.11.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 zirgkastaņas ø 60 cm ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 0097);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.10.2022. Ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31 ;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Senču ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 026 0144) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.10.2022. līdz 07.11.2022.. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 33, 39 cm ciršanu Rīgā, Senču ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 026 0144);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.10.2022. Ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.12.2022.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 11E (kadastra apzīmējums 0100 082 1381) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst :
  • 2 bērzus ø 42, 34 cm un 3 kļavas ø 33, 23, 33 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A;
  • 12 bērzus ø 41, 17 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20, 24, 37, 48/39, 44, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014);
 2. atļaut cirst 5 bērzus ø 48, 27, 16/23, 39, 40 cm, 1 blīgznu ø 26/15/28 cm un 1 kļavu ø 11/20/20/30 cm Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2190,65 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A un Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst :
  1. 2 bērzus ø 42, 34 cm un 3 kļavas ø 33, 23, 33 cm Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9999), pie Ventspils ielas 63A;
  1. 12 bērzus ø 41, 17 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20, 24, 37, 48/39, 44, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014);
 2. Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (kadastra apzīmējums 0100 075 0014) un Rīgā, Ventspils ielā 63D (kadastra apzīmējums 0100 075 2023) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.10.2022.

1.2.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.10.2022. līdz 17.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 7 kļavu ø 53, 49, 57, 68, 18 (celma caurmērs 21 cm), 52, 44 cm, 7 liepu ø 43, 42, 25, 37, 34, 38, 35 cm, 4 ozolu ø 60, 50, 50, 78 cm, 11 zirgkastaņu ø 29, 41, 13/16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 36, 31, 37, 44, 33 cm, 3 Rietumu tūju ø 14/17 (celma caurmērs 32 cm), 17/18 (celma caurmērs 30 cm), 17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 egles ø 29 cm, 1 asās egles ø 38 cm, 12 ošlapu kļavu ø 19/19 (celma caurmērs 31 cm), 45, 48/35, 48, 24, 85, 55, 18 (celma caurmērs 21 cm), 22/23/24, 22, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 28 cm, 1 ievas ø 34 cm, 4 papeļu ø 65, 35, 39, 17/22 cm un 9 bērzu ø 52, 34, 21, 32, 30, 62, 40, 29/37, 28 cm ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.10.2022. Ne vēlāk kā līdz 03.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem – Stendes ielas 8 lielajiem vārtiem, pretī Stendes ielai 7 k-1;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 094 0061), pie Ķīšezera ielas 8, Rīgā, Mežezera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0198), Rīgā, Ķīšezera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 2143) un Rīgā, Ķīšezera ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 2142) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2022.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 123 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 parasto kļavu ø 74 cm (koks nr. 72862) un Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku – 1 balto robīniju ø 51 cm (koks nr. 71759) Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 123 0035);
 2. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 āra bērzu ø 35 cm, 15 parastās kļavas ø 28/23, 23, 69, 25, 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 27/21/18, 22, 20, 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 18/20, 19 cm (celma caurmērs 20 cm), 16/21, 36, 32/18/19/20 cm, 2 parastās priedes ø 56, 69 cm, 4 parastās liepas ø 54/42/36, 67, 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 77 cm, 1 blīgznu ø 33/32 cm, 2 parastos ozolus ø 22/18/16, 30 cm, 3 baltalkšņus ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 17 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 parasto ievu ø 20 cm Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 123 0035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9571,09 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 9 āra bērzus ø 20, 18 cm (celma caurmērs 21 cm), 20, 28, 19 cm (celma caurmērs 21 cm), 22, 21, 22, 23 cm, 14 parastās kļavas ø 21, 21/18/17, 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 49, 24, 20, 52, 18/20, 94, 23/20, 24, 29, 15/20, 20/16 cm, 10 parastās ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 35, 20, 18, 21, 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 33/21, 44, 36/20, 23 cm, 1 parasto liepu ø 88 cm, 3 parastos ozolus ø 23, 56, 26 cm, 2 ošlapu kļavas ø 31, 36 cm un 7 baltās robīnijas ø 18 cm (celma caurmērs 20 cm), 44, 40, 27, 36, 44, 27 cm Rīgā, Biķernieku ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 123 0035);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6441,87 EUR (seši tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 papeles ø 25, 16 (celma caurmērs 20 cm) un 1 kļavu ø 19 (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vadakstes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 074 0356)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2022.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra numurs 0100 107 9999, kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Bātas ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2022.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūmiņsalas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.10.2022.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 2029), pretī Jelgavas ielai 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 20/18/19/12, 8/8/8/10/10/13/14 (celma caurmērs 40 cm), 30 cm, 1 vītolu ø 74 cm un 1 baltalksni ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 2029), pretī Jelgavas ielai 1;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 20 cm Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)
 2. pirms koku ciršanas Rīgas domes pilsētas attīstības departamentā saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Piena ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 012 0080)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 49/46/42 cm Rīgā, Piena ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 012 0080);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 623,79 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.11.2022. līdz 14.11.2022. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 32, 45 cm ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.10.2022. Ne vēlāk kā līdz 31.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Medus ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 058 0022)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Vētras ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0230)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Vētras ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0230);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 0010), pie Pleskodāles ielas 20

Nolemj:

 1. Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 0010), pie Pleskodāles ielas 20;

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 136 (kadastra apzīmējums 0100 048 0013)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 136 (kadastra apzīmējums 0100 048 0013).

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 108 (kadastra apzīmējums 0100 043 0131)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 108 (kadastra apzīmējums 0100 043 0131).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0998 ), pie Prūšu ielas 32, Rīgā, Prūšu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 078 0308), Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 2317), pie Prūšu ielas 26

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2022.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0082, kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 27

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādža ø 26/24 cm mazāko asi ø 24 cm Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0082, kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 27;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ass ciršanu 56,64 EUR (piecdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ass ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 385 (kadastra apzīmējums 0100 078 2050) un Rīgā, Maskavas ielā 409 (kadastra apzīmējums 0100 078 2052)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 385 (kadastra apzīmējums 0100 078 2050);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 409 (kadastra apzīmējums 0100 078 2052).

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0018)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 57, 29, 35 cm Rīgā, Visbijas prospektā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0018);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm, 2 liepas ø 29, 45 cm Rīgā, Visbijas prospektā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0018);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 500,84 EUR (pieci simti euro, astoņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 271 (kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā,Jaunciema gatvē 271 (kadastra apzīmējums 0100 113 2254).

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Istras ielā 22 (kadastra numurs 0100 071 1361; kadastra apzīmējums 0100 071 1077)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Istras ielā 22 (kadastra numurs 0100 071 1361; kadastra apzīmējums 0100 071 1077);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 82 cm Rīgā, Istras ielā 22 (kadastra numurs 0100 071 1361; kadastra apzīmējums 0100 071 1077);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,34 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanuRīgā, Maltuves ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 127 2100)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maltuves ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 127 2100).

0 Patīk
248 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.