RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 44 (26.10.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156 (107. grupa, 107. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 17.11.2020. līdz 01.12.2020. rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156 (107. grupa, 107. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 16.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Vienības gatves pusē.
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2021.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (106. grupa, 1043. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 1038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (106. grupa, 1043. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 1038).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480), Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9007) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.10.2020. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.6.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 0317 saistībā ar būvniecību” grozīšanu daļā par 1 bērza ø 40 cm ciršanu un zaudējumu atlīdzības apmēra noteikšanu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.10.2020. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.6.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 0317 saistībā ar būvniecību” nolemjošās daļas 2. punktu, atļaujot cirst 3 ievas ø 27/28/19, 20, 20 cm Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) un grozīt nolemjošās daļas 3. punktu nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 486,61 EUR (četri simti astoņdesmit seši euro, sešdesmit viens cents).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Saktas ielā bez numura (70. grupa, 2084. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 42/32/32/18 cm Rīgā, Saktas ielā bez numura (70. grupa, 2084. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 529,32 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 apses ø 70, 40/50/80/50/50/40, 25/25/25 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0515)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Finiera ielā 6 (97. grupa, 13. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0515);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 10,47 EUR (desmit eiro euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 57, 53 cm Rīgā, Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 56 (62. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,38 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kabiles ielā 26 (106. grupa, 102. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0965)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 41 cm Rīgā, Kabiles ielā 26 (106. grupa, 102. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0965);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 8A (105. grupa, 494. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0487)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Lutriņu ielā 8A (105. grupa, 494. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0487);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā 16 (56. grupa, 247. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 45A (99. grupa, 2374. grunts), Rīgā, Skrīnes ielā 1 (99. grupa, 2195. grupa; kadastra apzīmējums 0100 099 0285), Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (99. grupa, 2142. grunts), Rīgā, Jūrkalnes ielā bez numura (99. grupa, 110. grunts), Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2194. grunts) un Rīgā, Apuzes ielā 49 (99. grupa, 287. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0284)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935) un Rīgā, Cēres ielā 79 (106. grupa, 858. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0823)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Bātas ielā 11 (107. grupa, 90. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm un 1 ozolu ø 86 cm Rīgā, Bātas ielā 11 (107. grupa, 90. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 714,85 EUR (septiņi simti četrpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (55. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (55. grupa, 54. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 24 (78. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 15 (48. grupa, 32. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu osi ø 65/65 cm Rīgā, Kojusalas ielā 15 (48. grupa, 32. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Strautu ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9016, pie Strautu ielas 34

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 63, 78, 60/80 cm Rīgā, Strautu ielas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 9016, pie Strautu ielas 34 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 21 (92. grupa, 2550. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 vītolus ø 34/31/31, 43, 25/19, 57 cm, 3 apses ø 24, 26, 29 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 21 (92. grupa, 2550. grunts);
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 30, 37 cm, 3 kalstošas apses ø 24/21, 24, 21/24 cm (stumbrs ø 21 cm nokaltis, stumbrs 24 cm kalstošs) Rīgā, Ulbrokas ielā 21 (92. grupa, 2550. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 155,90 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro, deviņdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 95 (25. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.12.2020. līdz 08.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 20 cm Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.12.2020. Ne vēlāk kā līdz 21.12.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.12.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts) (šajā gadījumā pie žoga, Skolas ielas pusē, labi redzamā vietā);
 4. lūgt koka ciršanas ierosinātāju līdz 14.12.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koka Rīgā, Skolas ielā 3 (20. grupa, 126. grunts) ciršanas finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Juglas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 2 (87. grupa, 6. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 2 (87. grupa, 6. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 41 (111. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12 (85. grupa, 114. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA
SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (122. grupa, 2067. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (122. grupa, 2067. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
456 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.