RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (27.04.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 117 (117. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 13A (89. grupa, 2100. grunts) un Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 089 9001, pie Biķernieku ielas 13A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 5 k-3 (92. grupa, 2147. grunts) un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2234 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. 1 ošlapu kļavu ø 24 cm Rīgā, Juglas ielā 5 k-3 (92. grupa, 2147. grunts);
 2. 1 ošlapu kļavu ø 20/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 2234.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Palsas ielā 39(92. grupa, 22. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Palsas ielā 39(92. grupa, 22. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 124 9003, pie Kvēles ielas 24 un Malienas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 122 0253, pie Malienas ielas 31 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 30 cm Rīgā, Palsas ielā 39 (92. grupa, 22. grunts);
 2. atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 blīgznu ø22/23 cm Rīgā, Palsas ielā 39 (92. grupa, 22. grunts);
  • 1 lapegli ø 33 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 124 9003, pie Kvēles ielas 24;
  • 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Malienas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 122 0253, pie Malienas ielas 31.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanas nolūkā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 1 papeli ø 86 cm un 1 aso egli ø 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Trijādības ielā 4 (49. grupa, 32. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1075,69 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 43 (106. grupa, 336. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Codes ielā 43 (106. grupa, 336. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 7 (103. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (67. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 2138), Iļģuciema ielas sarkanajās līnijās, pie Iļģuciema ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ošlapu kļavu ø 7/9/20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (67. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 2138), Iļģuciema ielas sarkanajās līnijās, pie Iļģuciema ielas 6;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 10 (106. grupa, 981. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 19 (107. grupa, 2079. grunts), pie ēkas Irbenes ielā 19A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Irbenes ielā 19 (107. grupa, 2079. grunts), pie ēkas Irbenes ielā 19A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 134,32 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 24. grunts) un Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (33. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaimnieku ielā 10 (125. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 78 cm Rīgā, Jaunsaimnieku ielā 10 (125. grupa, 133. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pārmiju ielā 14A (78. grupa, 491. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Pārmiju ielā 14A (78. grupa, 491. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 13,94EUR (trīspadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līņu ielā 3 (125. grupa, 4309. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu aso egli ø 41 cm Rīgā, Līņu ielā 3 (125. grupa, 4309. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 37,34 EUR (trīsdesmit septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Citadeles ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 010 0062, pie Republikas laukuma 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Citadeles ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 010 0062, pie Republikas laukuma 2;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu, par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt līdz 29.06.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 kļavas ø 28 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Miera ielā 54B;
 2. no 07.07.2020. līdz 21.07.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 28 cm un 1 liepas ø 41 cm plānoto ciršanu Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.06.2020. Gadījumā, ja netiek pagarināta ārkārtēja situācija visā valstī, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tad ne vēlāk kā līdz 06.07.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21. Bet, ja pēc 12.05.2020. visā valstī tiek izsludināts ārkārtējas situācijas pagarinājums, tad, ne vēlāk kā līdz 06.07.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.07.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ābolu ielā 15 (107. grupa, 2338. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 66 cm Rīgā, Ābolu ielā 15 (107. grupa, 2338. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,20 EUR (viens simts divdesmit euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 21 (105. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 3 (76. grupa, 554. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 43 cm Rīgā, Zalves ielā 3 (76. grupa, 554. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā Kantora ielā 35A (105. grupa, 526. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3kļavas ø 52, 62, 65 cm Rīgā, Kantora ielā 35A (105. grupa, 526. grunts);
 2. atļaut cirst 1kļavu ø 53 cm Rīgā, Kantora ielā 35A (105. grupa, 526. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
325 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.