Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 1. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 0029), pie Berģu ielas 70 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 0029), pie Berģu ielas 70 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. §Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0025 8044), pie Kurzemes prospekta 76B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 0012), pie Lēpju ielas 1A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 22/25, 24 cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 0012), pie Lēpju ielas 1A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 242,46 EUR (divi simti četrdesmit divi euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 0049), pie Ķengaraga ielas 6

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 25 cm ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 0049), pie Ķengaraga ielas 6.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējumi 0100 024 0217, 0100 024 0199) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 2 liepas ø 49 (Nr.3), 54 (Nr.4) cm, 1 zirgkastaņu ø 23/78 (Nr.2) cm, 1 lapegli ø 32 (Nr.26) cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0217);
  1. 1 bērzu ø 44 (Nr.22) cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 024 0199);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 099 0143) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 8/10, 14, 38 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Priedaines ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 099 0143) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 597,60 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 0169, kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 127

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežciema ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 122 0071)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 grezno robīniju ø 64 cm Rīgā, Mežciema ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 122 0071).

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 123 2195)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 123 2195);
 2. atļaut cirst 4 zirgkastaņas ø 20, 20, 25/27, 24 cm un 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 123 2195);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 598,74 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 0036)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 4. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 093 0235)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm un gobu ø 70 cm Rīgā, Imantas 4. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 093 0235);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Emiļa Melngaiļa ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 019 2012)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Emiļa Melngaiļa iela 1A (kadastra apzīmējums 0100 019 2012);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 31,87 EUR (trīsdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 104 0009)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 104 0009).

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2168), pie Mazās Kandavas ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 31, 32, 36, 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2168), pie Mazā Kandavas iela 6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 146,80 EUR (viens simts četrdesmit seši euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Stagaru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 110 9999), pie Stagaru ielas 6 un Rīgā, Konsula ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 0107), pretī Konsula ielai 21

Nolemj:

 1. Rīgā, Stagaru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 110 9999), pie Stagaru ielas 6;
 2. Konsula ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 0107), pretī Konsula ielai 21;

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 82, 83 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 061 0048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Slokas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 061 0048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts un deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvdabas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9999) un par koku ciršanu Rīgā, Bonaventuras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 127 0528)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 57 (Nr.064155) cm Rīgā, Brīvdabas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9999);
 2. atļaut cirst 11 bērzus ø 45 (Nr.064157), 37 (Nr.064149), 42 (Nr.064148), 62 (Nr.064147), 39 (Nr.064146), 62 (Nr.064145), 31 (Nr.064141), 35 (Nr.064140), 67 (Nr.064139), 35 (Nr.064138), 71 (Nr.064136) Rīgā, Bonaventuras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 127 0528);
 3. atļaut daļēju ciršanu 1 bērzam ø 77 (Nr.064137) cm Rīgā, Bonaventuras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 127 0528), atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā norādītajam – stumbra resnākās daļas saglabāšana 3-4 m augstumā spožās skudras dzīvotnes pastāvēšanas nodrošināšanai.
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Rusova ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 085 9003), pie Rusova ielas 17 un Rusova ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 085 2150)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 balto robīniju ø 27/34 cm (koks Nr. 063920) Rīgā, Rusova ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 085 9003), pie Rusova ielas 17;
  1. 1 balto robīniju ø 18 cm (celma caurmērs 27 cm, koks Nr. 063925) Rīgā, Rusova ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 085 2150);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 359,71 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dambja ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 014 0030) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 014 2089)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zāģeru ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 015 2031)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Zāģeru ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 015 2031);
 2. atļaut cirst 2 robīnijas ø 18 (celma caurmērs 28 cm; kalstoša), 26 cm un 1 robīnijas ø 34/30 cm stumbru ø 34 cm (kalstošs) un 1 robīnijas ø 28/23 cm stumbru ø 28 cm (kalstošs) Rīgā, Zāģeru ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 015 2031);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Brucenes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 107 2059)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46/56 cm un 3 melnalkšņus ø 34, 42, 46 cm Rīgā, Brucenes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 107 2059;
 2. atļaut cirst 1 melnalksni ø 34 cm Rīgā, Brucenes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 107 2059;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Amālijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0115)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

2.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Beverīnas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 107 2085)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 42, 34, 32 cm Rīgā, Beverīnas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 107 2085).

2.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Spirgus ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 0128)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 70 cm Rīgā, Spirgus ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 0128).

2.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 88B (kadastra apzīmējums 0100 106 2383)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

2.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 209 (kadastra numurs 0100 119 0273, kadastra apzīmējums 0100 119 0352) un Rīgā, Bauskas ielā 201 (kadastra apzīmējums 0100 119 0290)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 2 papeles ø 31, 26 cm un 1 ošlapu kļavu ø 37/29 cm Rīgā, Bauskas ielā 201 (kadastra apzīmējums 0100 119 0290);
  1. 4 priedes ø 21, 35, 19 (celma caurmērs 20 cm), 24 cm, 2 bērzus ø 41, 25/13 cm, 1 papeli ø 44 cm un 2 apses ø 20, 24 cm Rīgā, Bauskas ielā 209 (kadastra numurs 0100 119 0273, kadastra apzīmējums 0100 119 0352)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1014,92 EUR (viens tūkstotis četrpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 32, 53 cm, 1 kļavu ø 29 cm, 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 632,89 EUR (seši simti trīsdesmit divi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pie Jelgavas ielas 27

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pie Jelgavas ielas 27;

2.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 2243), pie Kartupeļu ielas 21

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 24/35 cm Rīgā, Kartupeļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 073 2243), pie Kartupeļu ielas 21;

2.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielā bez numura (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 099 0241), pie Priedaines ielas 32B

Nolemj:

 1. Rīgā, Priedaines ielā bez numura (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 099 0241), pie Priedaines ielas 32B;

2.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 69 (kadastra apzīmējums 0100 081 0401)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 lapegli ø 39 cm Rīgā, Šampētera ielā 69 (kadastra apzīmējums 0100 081 0401);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
653 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.