Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas eksperteI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 073 2208) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 20,20 cm un 4 kļavas ø 22/19, 14/11/10 (celma caurmērs 35 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18/15/11/11/5 (celma caurmērs 39 cm) cm Rīgā, Stērstu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 073 2208) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1485,48 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 34 (kadastra numurs 0100 092 0192, kadastra apzīmējums 0100 092 0182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 10 bērzus ø 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 39, 26/21, 46, 21/10, 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 24/16/17, 26/25, 18 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Ulbrokas ielā 34 (kadastra numurs 0100 092 0192, kadastra apzīmējums 0100 092 0182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1476,96 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit seši euro, deviņdesmit seši centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 25/26/26 cm Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101), ar nosacījumu, ka Iesniedzējs informē Zemesgabala īpašniekus, kā arī pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 328,68 EUR (trīs simti divdesmit astoņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 27 cm, 22 liepas ø 50, 37, 41, 36, 43, 43, 37, 37, 40, 38, 27, 65, 29, 22, 32, 40, 38, 37, 25, 36, 33, 31 cm un 11 bērzus ø 39, 37/35, 39, 33, 45, 32/35, 35, 37, 47/40, 46, 43 cm Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9384,98 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 31

(kadastra apzīmējums 0100 060 0217) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
 2. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0217);
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0217);
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
  1. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 104 9000), pie Rātsupītes ielas 3B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 47, 38, 41 cm un bērzu ø 57 cm Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 104 9000), pie Rātsupītes ielas 3B pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1319,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņpadsmit euro);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 20 cm Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) un Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 9999 8002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 037 9999), pie Augšielas 1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
  • 22 papeles ø 84, 83, 83, 41/35, 79, 77, 57, 78 (aug žogā), 10/5 (5-nokaltusi stumbra ass; celma caurmērs 22 cm), 86, 61, 62 (bez galotnes), 91, 108, 52, 45, 42, 20/40/29/28, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 30/17/26, 20/19/14 cm, 8 parastās kļavas ø 14/15/10 (celma caurmērs 22 cm), 19/18/17 (celma caurmērs 24 cm), 19/17/18/18 (celma caurmērs 27 cm), 18/17/17/15 (celma caurmērs 26 cm), 21/15/17, 17/20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 48 cm, 1 ošlapu kļavu ø 34/15/14 cm, 2 bērzus ø 49, 30 cm Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175);
  • 1 kļavu ø 28/15 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 9999 8002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 037 9999), pie Augšielas 1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 23010,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši desmit euro, nulle centi)
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.04.2022. līdz 04.05.2022. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 40, 55, 45 cm un 4 bērzu ø 63, 32, 29, 31 cm ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 121 1533);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.04.2022. Ne vēlāk kā līdz 19.04.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.04.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2022.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368), pie Maskavas ielas 220B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 45, 57 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0368), pie Maskavas ielas 220B, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 2016), pie Maskavas ielas 273 k-1, un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0074), pie Maskavas ielas 273, par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu, kuri atrodas Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213);
 2. atteikt atļaut cirst:
  • 3 liepas ø 33, 37, 44 un 1 papeli ø 71 cm, Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 2016), pie Maskavas ielas 273 k-1;
  • otru kļavu otrā zemesgabalā, ko neatļāvām;
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1072,28 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Mailes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 2102) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 21 cm (Nr. 002187), 1 kļavu ø 19/15/19/10 cm (Nr.002205), 4 melnalkšņus ø 22 (Nr.002191), 17/17 (celma caurmērs ø 34 cm;), 40 (Nr.002193), 45 cm (Nr.002198) un 2 ievas ø 26 (Nr. 002192), 26 (Nr.002199) cm Rīgā, Mailes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 2102) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2035,27 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit pieci euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Glika ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 084 0263) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 2 ozolus ø 35, 40 cm Rīgā, Glika ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 084 0263) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmitdeviņi centi);
  1. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm, 1 ozolu ø 40 cm Glika ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 084 0263)
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 318,73 EUR (trīsi simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
  1. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 65, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 0124), pie Mazās Nometņu ielas 65.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bauskas ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 073 0182)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Bauskas ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 073 0182).

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 099 0177)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 84 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 099 0177);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,99 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Apuzes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 0104, kadastra apzīmējums 0100 081 0009)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 55 cm Rīgā, Apuzes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 0104, kadastra apzīmējums 0100 081 0009).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 081 0393)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 081 0393);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Nometņu ielā 46 (kadastra numurs 0100 058 0134, kadastra apzīmējums 0100 058 0204)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Nometņu ielā 46 (kadastra numurs 0100 058 0134, kadastra apzīmējums 0100 058 0204).

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 5A (kadastra numurs 0100 105 0394, kadastra apzīmējums 0100 105 0390)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.8. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B (kadastra numurs 0100 074 0334, kadastra apzīmējums 0100 074 0332)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B (kadastra numurs 0100 074 0334, kadastra apzīmējums 0100 074 0332).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tadaiķu ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 074 0243)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 50 cm Rīgā, Tadaiķu ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 074 0243).

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 089 0140) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 93 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 089 0140);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 82 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 089 0140);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 230 (kadastra apzīmējums 0100 123 2014) un par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 089 0296)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 priedes ø 64 cm ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 230 (kadastra apzīmējums 0100 123 2014);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 103/100 cm Rīgā, Ieriķu ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 089 0296);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 369,72 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm Rīgā, Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 2114), pie Daugavgrīvas ielas 99

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2022.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009), pie Jūrmalas gatves 82 un Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pie Jūrmalas gatves 82

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 46, 55, 42 cm un 1 melnalkšņa ø 22/42 cm lielāko stumbru ø 44 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009), pie Jūrmalas gatves 82 un 1 vītolu ø 54/64 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pie Jūrmalas gatves 82;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm, 4 vītolus ø 51/56, 40, 51/51, 58/35/54 cm, 1 melnalksni ø 26 cm un 1 melnalkšņa ø22/42 cm mazākā stumbra ø 22 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009), pie Jūrmalas gatves 82 un 2 vītolus ø 33/53, 24 cm Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pie Jūrmalas gatves 82;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2306,65 EUR (divi tūkstoši trīs simti seši euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 120 0928)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Treiliņu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 120 0928);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 114 0437)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 baltegles ø 38, 38 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 114 0437).

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Stokholmas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
1 Patīk
621 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.