RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 26 (28.06.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 1 jautājums par koku patvaļīgu ciršanu;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0007)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 papeles ø 30/20 cm (pēc topogrāfiskā materiāla) patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0007) 170,75 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit pieci centi).

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A saistībā ar būvniecību Adresāts: Mirjama Seitkalijeva, adrese: Rīgas iela 2A- 66, Piņķi,

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0215) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2021.

 

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0234), Rīgā, Stendes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 076 2149), Rīgā, Šampētera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 0221), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0443), pie Šampētera ielas 13 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2181), pie Šampētera ielas 15 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2021.

 

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 69 un 71 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514), pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes 21.06.2021. atzinumu 3.11/3652/2021-N;
 2. atļaut cirst 3 gobas ø 20, 18 (celma caurmērs 29 cm), 25 cm un 1 ošlapu kļavu 14 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 585,65 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6860) saistībā ar inženiertīklu izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60/57/19 cm Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1161,06 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2021.

 

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) un Skanstenieku ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 0659) saistībā ar elektroapgādes izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu saistībā ar dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ziemeļblāzma un ceļa posma Mangaļi-Ziemeļblāzma būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst aizsargājamu koku 1 melno papeli ø 100 cm (Populus nigra ‘Italica’; atzīmēta ar kārtas Nr. 15) Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), pretī ēkai Vecāķu prospektā 2E;
 2. atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015) saistībā ar žoga izbūvi 4 bērzus ø 30, 30, 30, 40 cm (atzīmēti ar kārtas Nr. no 1 līdz 4);
  • Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399) saistībā ar žoga izbūvi 10 melnalkšņus ø 40, 30, 30, 40, 47, 40, 40, 40, 40 (atzīmēti ar kārtas Nr. no 5 līdz 13), 30 cm (starp ģenerālplāna skicē atzīmētajiem kokiem Nr. 8-10);
  • Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), pretī ēkai Vecāķu prospektā 2E, saistībā ar dzelzceļa modernizāciju 1 bērzu ø 10/10/10/10 cm (celma caurmērs 56 cm; atzīmēts ar kārtas Nr. 14);
  • Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), pretī ēkai Vecāķu prospektā 2B saistībā ar būves izbūvi 4 tūjas ø 30, 30, 20, 20 cm (atzīmētas ar kārtas Nr. no 19 līdz 22);
  • Rīgā, Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323) saistībā ar dzelzceļa modernizāciju 3 priedes ø 20, 20, 20 cm (atzīmētas ar kārtas Nr. no 24 līdz 26);
  • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0031) saistībā ar žoga izbūvi 1 melnalksni ø 30 cm (atzīmēts ar kārtas Nr. 27).

 

1.2.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vižņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 1413) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Vižņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 1413).

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ciema ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0138) un Rīgā, Čuguna ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 0838)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

 

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 61 (kadastra numurs 0100 106 0565, kadastra apzīmējums 0100 106 1048)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.07.2021.

 

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.3.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0085)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 gobas ø 50 cm ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0085).

 

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0072)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

 

1.3.6. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vīķu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0292)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 11 melnalkšņu ø 30, 30, 30, 50, 50, 40, 48, 30, 30, 30, 30 cm ciršanu Rīgā, Vīķu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0292).

 

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 68 (kadastra apzīmējums 0100 120 0091)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 23

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.4.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 108 0124)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Dzintara ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 108 0124);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

0 Patīk
353 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.