RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 44 (28.10.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Baložu ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 224. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 2106), pie Baložu ielas 31 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 65 (54. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 23 cm un 3 kļavas ø 27, 21, 16/17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Jelgavas ielā 65 (54. grupa, 72. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 887,88 EUR (astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9000. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 liepas ø 39, 24, 25, 23, 35 cm Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts);
 2. atļaut cirst 6 liepas ø 22, 22, 33, 32, 31, 26 Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3542,96 EUR (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro, deviņdesmit seši centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 30 (92. grupa, 191. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0181) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 36, 30/14, 14/18 (celma caurmērs 28 cm), 20, 49, 43 cm, 8 blīgznas ø 32/64, 32/17, 56/26/26, 13/11 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 30, 22/13, 21 cm, 1 vītolu ø 17/24 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 30 (92. grupa, 191. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0181) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2397,25 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro, divdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 25 (70. grupa, 512. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas 40 cm Rīgā, Stirnu ielā 25 (70. grupa, 512. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 435 (128. grupa, 2002. grunts, daļā ar kadastra apzīmējumu 0100 128 2002 8001)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.02.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 priedes ø 27, 39, 46, 23, 16 (celma caurmērs 21 cm), 36 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts);
 2. atļaut cirst 4 apses ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 22 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2433. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 32 (96. grupa, 2021. grunts, kadastra apzīmējums 0100 096 0212), Kundziņsalā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 50, 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 2 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15/15/20/20/20/20, 2 baltalkšņus ø 30/30/30, 15 (celma caurmērs 20 cm), 1 papeli ø 40 cm Rīgā, Uriekstes ielā 32 (96. grupa, 2021. grunts, kadastra apzīmējums 0100 096 0212), Kundziņsalā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1925,14 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci euro, četrpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 35, 40, 37 cm Rīgā, Margrietas ielā 18 (60. grupa, 121. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 102 0120), Kapteiņu ielā, pie Miglas ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 46, 36/32, 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 102 0120), Kapteiņu ielā, pie Miglas ielas 16;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 678,42 EUR (seši simti septiņdesmit astoņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (64. grupa, 156. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0107), pie Konsula ielas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 7 kļavas ø 43, 23, 24, 51, 24, 49, 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (64. grupa, 156. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0107), pie Konsula ielas 25;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 86/88 (30. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 86/88 (30. grupa, 70. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 32,01EUR (trīsdesmit divi euro, viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 11 (47. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4 (78. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Melderu ielā 1 (127. grupa, 26. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.12.2019. līdz 06.01.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 oša ø 43 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.12.2019. Ne vēlāk kā līdz 16.12.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.12.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Hospitāļu ielā 43 (25. grupa, 23. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (114. grupa, 9999. grunts), pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 28/53 cm Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (114. grupa, 9999. grunts), pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 54, 31 cm Rīgā, Jaunciema 4. šķērslīnijas sarkanajās līnijās (114. grupa, 9999. grunts), pie Jaunciema 4. šķērslīnijas 3;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
414 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.