RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 5 (29.01.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 koku ciršana papildjautājuma sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.09.2018. lēmuma (protokols Nr. 37, 1.1.4. §) “Par koku bojāšanu un patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999, kadastra apzīmējumu 0100 082 1028, pie Ērkšķu ielas 1A” atcelšanu daļā par koku bojāšanu līdz daļējam augtspējas zudumam

Nolemj:

       uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 vītola ø 45 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 082 9999; kadastra apzīmējumu 0100 082 1028, pie Ērkšķu ielas 1A, 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 51A (99. grupa, 139. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0595), Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 099 0293, kadastra apzīmējumu 0100 099 0291, Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2249. grunts), Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 2196. grunts) un Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0115) saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0268) saistībā ar divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0268) un Rīgā, Ķengaraga ielā bez numura (72. grupa, 119. grunts), pie Ķengaraga ielas 8A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0268) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,62 EUR (divi simti euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 125 (92. grupa, 552. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0707) saistībā ar autosalona jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 44, 56, 43 cm, 2 kļavas ø 38/42, 30 cm, 1 papeli ø 50 cm Rīgā, Biķernieku ielā 125 (92. grupa, 552. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0707) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2330,65 EUR (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 195 (120. grupa, 1673. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.02.2019.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (117. grupa, 121. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī bez numura (117. grupa, 121. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640) saistībā ar tirdzniecības centra jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 37, 30/27 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 401,25EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. atbalstīt ieceri būvniecības ietvaros stādīt zemesgabalā 3 koku dižstādus Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 77 (80. grupa, 2092. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0640).

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 56A (106. grupa, 903. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 36, 26 cm Rīgā, Codes ielā 56A (106. grupa, 903. grunts);
 2. saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību:
  • atļaut cirst 3 kļavas ø 44/37, 48, 32 cm Rīgā, Codes ielā 56A (106. grupa, 903. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1374,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro, piecdesmit centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Codes ielā 56A (106. grupa, 903. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 kļavas ø 41 cm ciršanu Rīgā, Codes ielā 56A (106. grupa, 903. grunts) 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 1. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts) saistībā ar jaunas ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm un 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Jelgavas ielā 60 (53. grupa, 10. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 567,73 EUR (pieci simti sešdesmit septiņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129) saistībā ar dienesta viesnīcas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 81 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129);
 2. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 657,37 EUR (seši simti piecdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 liepu ø 27/12/10 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 liepas ø 27/12/10 cm ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 68 (56. grupa, 2056. grunts, kadastra apzīmējums 0100 056 0129) 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 1. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 02.2019. līdz 18.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 bērzu ø 44, 36 cm, 3vītolu ø 67, 90/52, 87 cm un 1 zirgkastaņas ø 58 cm ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Skrudalienas ielā 1 (124. grupa, 337. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 robīnijas ø 37/38, 34/38/38 cm Rīgā, Skrudalienas ielā 1 (124. grupa, 337. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielas sarkanajās līnijās (128. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 9003), pie Kanāla ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 19 papeles ø 23, 26, 27, 27, 30, 34, 35, 35, 35, 35, 37, 38, 45, 46, 48, 50, 58, 63, 78 cm Rīgā, Kanāla ielas sarkanajās līnijās (128. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 128 9003), pie Kanāla ielas 1;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Ostas prospektā 11 (95. grupa, 40. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0030), Mežaparka teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 33, 26, 27, 30 cm Rīgā, Ostas prospektā 11 (95. grupa, 40. grunts; kadastra apzīmējums 0100 095 0030), Mežaparka teritorijā;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 41 (23. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2019.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 01.04.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23. grupa, 90. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.2019. Ne vēlāk kā līdz 18.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Maiznīcas ielas pusē, pie Maiznīcas ielas 12 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rēznas ielā 10B (47. grupa, 6. grunts) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0003), pie Rēznas ielas 10B

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 77 cm Rīgā, Rēznas ielā 10B (47. grupa, 6. grunts);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 apses ø 79/84 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0003), pie Rēznas ielas 10B.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 24 (70. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 25/16 cm Rīgā, Ūnijas ielā 24 (70. grupa, 68. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Krimuldas ielā 2 (119. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 37, 50 cm Rīgā, Krimuldas ielā 2 (119. grupa, 4. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 396,13EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro trīspadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Brīvības gatvē 292 (115. grupa, 9. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro četrdesmit deviņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 61 (89. grupa, 2071. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2019.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 5. līnijā 18 (112. grupa, 163. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2019.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 11B (120. grupa, 1101. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1112)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 145 cm Rīgā, Vaduguņu ielā 11B (120. grupa, 1101. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1112);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (93. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 27 (58. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 zirgkastaņu ø 91 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 27 (58. grupa, 94. grunts).

 

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.03.2019.

 

PAPILDJAUTĀJUMU SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU IZSKATĪŠANA

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k1 (23. grupa, 110. grunts) Rīgas 1. slimnīcas un tās pieguļošajā teritorijā, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.02.2019. līdz 04.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 33, 36, 64 cm, 1 bērza ø 26 cm, 14 kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 20, 23, 23, 26, 30, 30, 36, 37, 63, 16/16 (celma caurmērs 28 cm), 10/17/21, 17/20, 23/24/28 cm un 1 oša ø 61 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23. grupa, 110. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 18.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k-1 (23. grupa, 110. grunts).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 6 (23. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Miera ielā 6 (23. grupa, 60. grunts).

0 Patīk
295 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.