RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 13 (29.03.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 170A (kadastra numurs 0100 073 0028, kadastra apzīmējums 0100 073 0068)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 56 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 170A (kadastra numurs 0100 073 0028, kadastra apzīmējums 0100 073 0068) 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 74D (kadastra numurs 0100 081 0227, kadastra apzīmējums 0100 081 0212) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 9/14/15/21/26 cm Rīgā, Zalves ielā 74D (kadastra numurs 0100 081 0227, kadastra apzīmējums 0100 081 0212) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,26 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 053 0136) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 52 cm un 2 kļavas ø 54, 55 cm Rīgā, Vēja ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 053 0136) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1374,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit četri euro, piecdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 20 (kadastra numurs 0100 099 0414, kadastra apzīmējums 0100 099 0414 8003) un Rīgā, Apuzes ielā bez numura (kadastra numurs 0100 099 0072, kadastra apzīmējums 0100 099 0140) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Priedaines ielā 20 (kadastra numurs 0100 099 0414, kadastra apzīmējums 0100 099 0414 8003);
  • 7 kļavas ø 16, 16, 18, 20, 20, 20/14, 22 cm Rīgā, Apuzes ielā bez numura (kadastra numurs 0100 099 0072, kadastra apzīmējums 0100 099 0140);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1459,86 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 17 (kadastra numurs 0100 075 0220 kadastra apzīmējums 0100 075 0822) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 022 9010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 20.04.2021. līdz 05.05.2021. rīkojama publiskā apspriešana par 34 vītolu ø 22, 10/13/14/19/18/20/25, 10/10/10/12/13/20, 32/34/44/49, 27/30, 31/39, 14/27, 20/27, 16/18/24/14/28, 14/20/23/14/29, 14/15/17/20/23, 20, 21, 27/29, 10/11/14/22/28/40, 53, 12/14 (celma caurmērs 29 cm), 45/74, 29/32, 22/26, 15/15/15 (celma caurmērs 27 cm), 39/39/49/53, 42, 52, 41/47/49, 27, 14/18/20, 21, 10/20, 43, 35/38, 13/14/21/23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 12/22/23/23/25 cm, 18 apšu ø 23, 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 – 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 29 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 23, 23, 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 25 cm, 19 bērzu ø 20, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 24, 31, 32, 15/27, 22/22, 15/15 (celma caurmērs 29 cm), 10/12 (celma caurmērs 28 cm), 22/23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm, 2 priežu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 3 kļavu ø 14/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 12/14/14 (celma caurmērs 32 cm), 16/18/20 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.04.2021. Ne vēlāk kā līdz 19.04.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā (atbilstoši Rīgas domes 20.01.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” ar 01.05.2021. tiek likvidētas pašvaldības izpilddirekcijas);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.04.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165), labi redzamā vietā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563), Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981), Rīgā, Lubānas ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121. 0044, kadastra apzīmējums 0100 121 1123 un 0100 121 2994), Rīgā, Reinvaldu ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0784), pie Lubānas ielas, Rīgā, Kupriču ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0238) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zentenes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 117 0193) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pacipresi ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Zentenes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 117 0193) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 082 0798) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 49 cm Rīgā, Pureņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 082 0798);
 2. atļaut cirst 13 melnalkšņus ø 29, 29, 29, 33, 38, 31, 45, 28, 23, 29/14, 27, 24, 35 cm, 1 vītolu ø 40 cm, 5 bērzus ø 25, 22/25, 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 27 cm, 1 kļavu ø 39 cm un 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Pureņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 082 0798) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4712,56 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Rankas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 013 9000) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgā, Rankas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 013 9000) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
 • koku grupā 3 papeles ø 31, 40/20, 50 cm un 1 gobu ø 17 (celma caurmērs 27 cm) cm;
 • koku grupā 2 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm) cm;
 • koku grupā 1 vītolu ø 73 cm (mērīšanas augstums pie 78 cm);
 • koku grupā 5 apses ø 23, 20, 22, 24, 27/21 cm;
 • koku grupā 2 papeles ø 22, 25/50/40 cm, 3 vītolus ø 40, 25/18/54, 24/34/55 cm;
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2791,68 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro, sešdesmit astoņi centi);
 2. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekuru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Trīsciema 9. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2450), Rudzu ielas pusē, pie īpašuma Trīsciema 9. līnijā 12 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 15/11/16 cm (celma caurmēri 20/22/28 cm) Rīgā, Trīsciema 9. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 2450), Rudzu ielas pusē, pie īpašuma Trīsciema 9. līnijā 12 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mikus ielā 13 (kadastra numurs 0100 081 0059, kadastra apzīmējums 0100 081 0207)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 22 cm Rīgā, Mikus ielā 13 (kadastra numurs 0100 081 0059, kadastra apzīmējums 0100 081 0207);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,07 EUR (četrdesmit euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9001), pie Mežotnes ielas 38B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Apriķu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0156)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 46/21 cm Rīgā, Apriķu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0156);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,01 EUR (sešdesmit viens euro, viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 33C (kadastra apzīmējums 0100 106 0955)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35/42 cm Rīgā, Sīpeles ielā 33C (kadastra apzīmējums 0100 106 0955);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 38,25 EUR (trīsdesmit astoņi euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 2013), pie Ziepniekkalna ielas 21B

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meteora ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0061)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055)

Nolemj:

 1. no 07.05.2021. līdz 19.05.2021. rīkojama publiskā apspriešana par 1 pelēkās apses ø 117 cm un 1 vītola ø 89 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.04.2021. Ne vēlāk kā līdz 06.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā (atbilstoši Rīgas domes 20.01.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” ar 01.05.2021. tiek likvidētas pašvaldības izpilddirekcijas);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Bruņinieku ielā 85, pie ietves;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Martas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 022 0061)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 046 0015) un koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 046 0014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Ludzas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 046 0015);
  • 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Ludzas ielā 71 (kadastra apzīmējums 0100 046 0014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 496,30 EUR (četri simti deviņdesmit seši euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0006)

Nolemj:

 1. no 11.05.2021. līdz 24.05.2021. rīkojama publiskā apspriešana par 2 kļavu ciršanu ø 25, 22 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0006);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.05.2021. Ne vēlāk kā līdz 10.05.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā (atbilstoši Rīgas domes 20.01.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 343 “Par Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju” ar 01.05.2021. tiek likvidētas pašvaldības izpilddirekcijas);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.05.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot pret cirst paredzētajiem kokiem, ietves tuvumā Jāņa Asara ielas pusē;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0027), pie Rēznas ielas 10

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0027), pie Rēznas ielas 10;
 2. atļaut cirst 1 osi ø 46 cm, 1 liepu ø 46/48 cm, 1 zirgkastaņu ø 67 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0027), pie Rēznas ielas 10;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 942,51 EUR (deviņi simti četrdesmit divi euro, piecdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 4A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvāra sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 4A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0590), pretī Raktes ielai 16

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0590), pretī Raktes ielai16;
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 36, 31/28/24, 43 cm, 2 ozolus ø 40, 37 cm un 2 ievas ø 16/24, 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0590), pretī Raktes ielai 16;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 881,04 EUR (astoņi simti astoņdesmit viens euro, četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zārdu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 9001), pie Zārdu ielas 1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Darba ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 064 0413)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Darba ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 064 0413);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,28 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Buļļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 080 0134)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Buļļu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 080 0134).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 77 2041)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mālpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie zemesgabala Krišjāņa Valdemāra ielā 105

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Mālpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie zemesgabala Krišjāņa Valdemāra ielā 105;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 0568)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Pakalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 0568);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 21/24 (kalstoša), 37, 37 (kalstoša) cm Rīgā, Pakalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 0568);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 243,14 EUR (divi simti četrdesmit trīs euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5B (kadastra apzīmējums 0100 096 0141)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 20 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5B (kadastra apzīmējums 0100 096 0141);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.03.2021. lēmuma (protokols Nr. 11, 1.3.21.§) “Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271” grozīšanu daļā par arborista atzinuma iesniegšanu

Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.03.2021. lēmumu (protokols Nr. 11, 1.3.21.§) “Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271” daļā par arborista atzinuma iesniegšanu par 1 papeli ø 95 cm Zemesgabalā, ņemot vērā, ka Zemesgabalā cirst paredzētais koks ir papele Populus spp. ar apkārtmēru 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 3,00 m un koks nav sasniedzis Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājama koka izmērus, līdz ar to uz minēto koku nav attiecināmi Saistošie noteikumi Nr. 154 un Iesniedzējai nav jāiesniedz Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā arborista atzinums par Zemesgabalā cirst paredzēto 1 papeli ø 95 cm.

0 Patīk
360 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.