RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (29.04.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpumu izskatīšana;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 450E (125. grupa, 51. grunts)

Nolemj:

                 uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 baltalkšņu ar celma caurmēru 21, 22, 32 cm, 1 divstumbru vītola ar celma caurmēru 40/45 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 450E (125. grupa, 51. grunts) 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi).

 

2. Par koku patvaļīgu ciršanu, kas audzis uz robežas ar zemesgabaliem Rīgā, Paegļu ielā 10 (120. grupa, 2604. grunts) un Rīgā, Paegļu ielā 12 (120. grupa, 2605. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] un [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 priedes ø 28 (celma caurmērs 36 cm) cm, kas augusi uz robežas ar zemesgabaliem Rīgā, Paegļu ielā 10 (120. grupa, 2604. grunts) un Rīgā, Paegļu ielā 12 (120. grupa, 2605. grunts) patvaļīgu ciršanu kopā 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi).

 

3. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0074, pie Ciedru ielas 4

Nolemj:

                 uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 apšu ø 24 (celma caurmērs 26 cm) un ø 24 (celma caurmērs 29 cm) cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0074, pie Ciedru ielas 4 patvaļīgu ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā bez numura (105. grupa, 2195. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 33 cm Rīgā, Drustu ielā bez numura (105. grupa, 2195. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 311,60 EUR (trīs simti vienpadsmit euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 apses ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 22, 22, 23, 27 cm, 1 liepu ø 17 cm (celma caurmērs 25 cm), 3 ošlapu kļavas ø 15/12/16/12 (celma caurmērs 54 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 32 cm Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1067,15 EUR (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro, piecpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (92. grupa, 2182. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 4 (91. grupa, 2249. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 21, 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 28, 29 (kokam konstatēts stumbra bojājums), 27, 27, 21, 27, 15 (celma caurmērs 21 cm), 22, 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm) cm un 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Ezermalas ielā 4 (91. grupa, 2249. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1558,04EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 33 (81. grupa, 600. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Apuzes ielā 33 (81. grupa, 600. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Usmas ielā 15 (64. grupa, 24. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 68 cm Rīgā, Usmas ielā 15 (64. grupa, 24. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 309,62 EUR (trīs simti deviņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vecās Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 0100), pie Vecās Buļļu ielas 2

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 melno papeli formu “Italica” ø 109 cm Rīgā, Vecās Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 0100), pie Vecās Buļļu ielas 2.

 

4. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Spilves ielā 22C (67. grupa, 151. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Spilves ielā 22C (67. grupa, 151. grunts).

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 1C (99. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 sarkstošos vītolus ø 31, 32, 34, 39 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 1C (99. grupa, 2018. grunts);
 2. atļaut cirst 3 sarkstošos vītolus ø 35, 35, 34 cm un 1 bērzu ø 21/13 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 1C (99. grupa, 2018. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 550,94 EUR (pieci simti piecdesmit euro, deviņdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 289. grunts, kadastra apzīmējums 0100 074 0018), pie Dīķa ielas 11A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 81, 71 cm Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 289. grunts, kadastra apzīmējums 0100 074 0018), pie Dīķa ielas 11A;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Dīķa ielas sarkanajās līnijās (74. grupa, 289. grunts, kadastra apzīmējums 0100 074 0018), pie Dīķa ielas 11A;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 43 (24. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Miera ielā 43 (24. grupa, 53. grunts).

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Dārzaugļu ielā 8 (35. grupa, 105. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 32 cm Rīgā, Dārzaugļu ielā 8 (35. grupa, 105.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,26 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielā 39 k-1 (121. grupa, 2203. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Augusta Deglava ielā 58 (71. grupa, 1011. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 33 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 58 (71. grupa, 1011. grunts).

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Tirzas ielā 2 (91. grupa, 45. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 28/24, 26/13 cm Rīgā, Tirzas ielā 2 (91. grupa, 45. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34 EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 29, 25, 28, 35, 47 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (91. grupa, 112. grunts).

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā (120. grupa, 2613. grunts), pie Paegļu ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 30 cm Rīgā, Stāvvadu ielā (120. grupa, 2613. grunts), pie Paegļu ielas 5;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 13,66 EUR (trīspadsmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 25 (11. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

0 Patīk
366 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.