RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 31 (29.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitekte p.i. D.Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0935)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 kļavu ø 20, 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 19 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 kļavas ø 25/18 cm 1 stumbra ø 18 cm Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0935) patvaļīgu ciršanu 751,27 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro, divdesmit septiņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1 Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-1 (82. grupa, 597. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0576), Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-8 (82. grupa, 603. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0569), Rīgā, Ķiburgas ielā 5 k-9 (82. grupa, 611. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0563), Rīgā, Ķiburgas ielā bez adreses (82. grupa, 2511. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

lūgt Iesniedzējam līdz 06.09.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Vispārīgo būvnoteikumu 13. punktā norādītos īpašos noteikumus, lai padziļināti izvērtētu koku ciršanas nepieciešamību un pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 20 (99. grupa, 438. grunts)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sīpeles ielā 11A (106. grupa, 2190. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Sīpeles ielā 11A (106. grupa, 2190. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 97 (52. grupa, 29. grunts) un Rīgā, Mazajā Stērstu ielā 2 (52. grupa, 6. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 7

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 40 cm, 1 gobu ø 24 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts);
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 21/22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 bērzu ø 24/27 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2315,73 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 4116. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 51 cm, 43 bērzus ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 25, 26, 26, 27, 28/17, 29, 29, 29/29, 32, 32/25, 33, 40/41,  19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 28/30/31, 30, 30, 30, 31, 37 cm, 6 apses ø 21, 24, 26, 27, 33, 34 cm, 3 vītolus ø 53, 27, 20 cm Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 4116. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 20 cm, 30 bērzus ø 14/14 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22/24, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26/23/19, 27/28, 28, 29, 30, 36, 40, 43 cm, 32 apses ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 (celma caurmērs 28 cm), 17, 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21/18, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 27 cm Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5998,22 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro, divdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0340) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2019. līdz 26.08.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 44, 32 cm, 2 ievu ø 22/36, 41 cm, 2 pīlādžu ø 15/17, 20 cm, 1 ozola ø 25 cm, 1 vītola ø 52/57/62 cm, 2 kļavu ø 38, 39 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2019. Ne vēlāk kā līdz 12.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Grostonas ielā 6, pie Vesetas ielas;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2019.

 

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ielejas ielā 42 (108. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Ielejas ielā 42 (108. grupa, 2062. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 21 cm un 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Ielejas ielā 42 (108. grupa, 2062. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 121,57 EUR (viens simts divdesmit viens euro, piecdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Grants ielā 13 (110. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 10 papeles ø 27, 50, 21, 33, 46, 25, 46, 66, 45, 17 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Grants ielā 13 (110. grupa, 98. grunts);
 2. atļaut cirst 1  papeli ø 64 cm Rīgā, Grants ielā 13 (110. grupa, 98. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,56 EUR (viens simts sešpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 14 (100. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 65 cm ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 14 (100. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bungu ielas sarkanajās līnijās (102. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Miglas ielas 10

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bungu ielas sarkanajās līnijās (102. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Miglas ielas 10.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 90 (82. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Spilves ielā 35A (67. grupa, 368. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Graudu ielā 52 (107. grupa, 81. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 54 (29. grupa, 56. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2019.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts) un Rīgā, Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2019. līdz 09.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 7 liepu ø 73, 56, 49, 45, 47, 46, 65 cm un 2 papeļu ø 96, 102 cm ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 45 (34. grupa, 32. grunts) un 1 bērza ø 39 cm ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 47 (34. grupa, 31. grunts),
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2019. Ne vēlāk kā līdz 26.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Artilērijas ielas pusē, pie Artilērijas ielas 45 ēkas fasādes);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera iela 15 (72. grupa, 116. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Indrupes ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 072 0021), pie Maskavas ielas 239

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 8/12/8 , 8/10/10, 8/10/11 (celma caurmērs 28 cm) cm Rīgā, Indrupes ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 072 0021), pie Maskavas ielas 239;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 19,35EUR (deviņpadsmit euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 16 (78. grupa, 2080. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 16 (78. grupa, 2080. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sesku ielā 33A (71. grupa, 465. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Sesku ielā 33A (71. grupa, 465. grunts).

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.06.2019. lēmuma (protokols Nr. 24, 1.3.15 §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu

Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216), Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts), Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts)” atcelšanu daļā par zaudējumu atlīdzības piemērošanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.06.2019. lēmumu (protokols Nr. 24, 1.3.15 §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 22 (123. grupa, 2166. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 123 0216), Rīgā, Ūdeļu ielā 24 (123. grupa, 2196. grunts), Rīgā, Ūdeļu ielā 26 (123. grupa, 2195. grunts)” daļā par zaudējumu atlīdzības piemērošanu, svītrojot minētā lēmuma nolemjošās daļas 3. punktu un 4. punkta daļu “pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību”.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 22A (12. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 16 (104. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 93 (124. grupa, 293. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 44 cm Rīgā, Murjāņu ielā 93 (124. grupa, 293. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,03 EUR (divdesmit euro, trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 

PAPILDJAUTĀJUMU SADAĻA TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKĀ

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura (122. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2019.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6A (84. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2019.

 

0 Patīk
430 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.