RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 44 (29.10.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 24 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 101A (82. grupa, 10. grunts) un Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 20A (106. grupa, 2010. grunts) saistībā ar plānoto būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lapu ielā 12 (58. grupa, 136. grunts) saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas piebūves būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Lapu ielā 12 (58. grupa, 136. grunts).

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts) saistībā ar plānoto savrupmājas būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) saistībā ar teritorijas labiekārtošanu

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts).

 

6. Par koku ciršanu saistībā ar daudzfunkcionālas dzīvojamās mājas ar sabiedrisku funkciju būvniecību Rīgā, K. Barona ielā 99B (27. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 28 cm, 11 bērzus ø 26, 27, 25, 22, 27, 34, 28, 39 (kokam kalst galotne), 23, 33, 27 (kokam kalst galotne) cm Rīgā, K. Barona ielā 99B (27. grupa, 2003. grunts)pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3916,45 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) saistībā ar savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 24 apses ø 16, 16 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 26, 29, 29, 31, 46, 53 cm, 1 liepu ø 17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 ošlapu kļavas ø 15/12/16/12 (celma caurmērs 54 cm), 32 cm Rīgā, Apmetņu ielā bez numura (121. grupa, 2699. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2402,37 EUR (divi tūkstoši četri simti divi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

10. Par koku ciršanu saistībā ar grāvja pārbūvi un teritorijas kopšanu Rīgā, Kalmju ielā 2A (113. grupa, 345. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0333) un Jaunciema gatvē bez numura (113. grupa, 2485. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar grāvja izbūvi:
  • atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 41/38, 36, 26/25/32/22 cm Rīgā, Kalmju ielā 2A (113. grupa, 345. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0333), 1 melnalksni ø 32 cm Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (113. grupa, 2485. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2151,38 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro, trīsdesmit astoņi centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 42, 22 cm Rīgā, Kalmju ielā 2A (113. grupa, 345. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0333) teritorijas kopšanas nolūkā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 melnalkšņu ø 42, 22 cm Rīgā, Kalmju ielā 2A (113. grupa, 345. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0333) ciršanu 58,28 EUR (piecdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 33 (73. grupa, 56. grunts) un Stērstu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 2092. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 10.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 44 cm un 3 kļavu ø 37, 23, 14 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 26.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Brīvības ielā 98 (28. grupa, 48. grunts), pie iebrauktuves teritorijā vārtiem;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 24A (103. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 24. grunts), pie Silikātu ielas 36

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeļes ø 80, 84 cm Rīgā, Silikātu ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 24. grunts), pie Silikātu ielas 36;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Kurbada ielā 6 (31. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 69 cm Rīgā, Kurbada ielā 6 (31. grupa, 115. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,18 EUR (deviņdesmit astoņi euro, astoņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atpūtas ielā 16 (56. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 52A (76. grupa, 276. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 76 (56. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 zirgkastaņu ø 85 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 76 (56. grupa, 82. grunts).

 

12. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts).

 

13. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (32. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2019.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Lauku ielā 8 (36. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 45 cm Rīgā, Lauku ielā 8 (36. grupa, 96. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 8 (46. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 109 0004), pret Lēpju ielu 9, Strautu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9016), posmā no Strautu ielas 13 līdz Strautu ielai 17, Grebenščikova ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 043 2038), pie Grebenščikova ielas 1, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 087 2044), pie Starta ielas 24, Lauvas ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 046 0008), pie Lomonosova ielas 1 k-3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kalstošu ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Lēpju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 109 0004), pret Lēpju ielu 9;
  • 8 vītolus ø 49/49, 50, 40/45, 55, 65, 55, 70, 35 cm Rīgā, Strautu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9016), posmā no Strautu ielas 13 līdz Strautu ielai 17;
  • 1 osi ø 30 cm, 2 kalstošas ošlapu kļavas ø 42, 32 cm, 1 kalstošu kļavu ø 20/32 cm Rīgā, Grebenščikova ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 043 2038), pie Grebenščikova ielas 1;
  • 1 ošlapu kļavu ø 40 cm, 1 osi ø 20/26 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 087 2044), pie Starta ielas 24;
  • 1 kalstošu kļavu ø 44 cm Rīgā, Lauvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 046 0008), pie Lomonosova ielas 1 k-3
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka stumbra ciršanu Rīgā, Pelnu ielā 6 (78. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņas ø 30/41/45 cm Rīgā, Pelnu ielā 6 (78. grupa, 228. grunts) divus stumbrus ø 41/45 cm;
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņas ø 30/41/45 cm Rīgā, Pelnu ielā 6 (78. grupa, 228. grunts) vienu stumbru ø 30 cm;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 4. pirms koka stumbra ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 2A (91. grupa, 414. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2018.

 

19. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 1 (122. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

20. Par koku ciršanu Rīgā, Lizuma ielā bez numura (91. grupa, 96. grunts), pie Lizuma ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeles ø 55/65, 84 cm Rīgā, Lizuma ielā bez numura (91. grupa, 96. grunts), pie Lizuma ielas 3;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 12 (103. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 92 cm Rīgā, Esplanādes ielā 12 (103. grupa, 82. grunts), pēc ciršanas atstājot koka stumbru 1 m augstumā, jo kokā konstatēta īpaši aizsargājamas sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus atradne;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 19 (64. grupa, 108. grunts) un Gregora ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 291. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 2930)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

23. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielā 60 (93. grupa, 2076. grunts)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielā 60 (93. grupa, 2076. grunts).

0 Patīk
405 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.