Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMA IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 124 2142)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 40 cm ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 124 2142).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cīruļu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0427) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2022.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25 un Rīgā, Tumes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9001), pie Tumes ielas 25 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 50, 20, 20/30, 32, 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25;
  1. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0020), pie Tumes ielas 25;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 9999, kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pretī Jelgavas ielai 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 37 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 9999, kadastra apzīmējums 0100 050 0041), pretī Jelgavas ielai 1.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Pupuķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031) pie Krūmiņsalas ielas 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm un 13 papeles ø71, 85, 39, 27, 66, 54, 24, 35, 25, 17 (celma caurmērs 25 cm), 34, 35, 13 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Pupuķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 119 9999, kadastra apzīmējums 0100 119 0031) pie Krūmiņsalas ielas 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0350) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1916,60 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešpadsmit euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310), apzīmējums 0100 086 0310), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 45, 49, 76 cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k – 16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310);
 2. Rīgā, Brīvības gatvē 201 k – 16 (kadastra numurs 0100 086 0315, kadastra apzīmējums 0100 086 0310) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9005), pie Kaktusu ielas 3A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50/18 cm Rīgā, Kaktusu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9005), pie Kaktusu ielas 3A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 580,53 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 5. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0593), pie Beberbeķu 5. līnijas 8B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 priedi ø 68 cm Rīgā, Beberbeķu 5. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0593), pie Beberbeķu 5. līnijas 8B pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 26, 26, 27, 40 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1015,94 EUR (viens tūkstotis piecpadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 2142) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 33, 28, 31, 21/11, 30, 27 cm, 2 ošlapu kļavas ø 15/14/20, 17/21 cm, 1 blīgznu ø 42 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 142) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1213,13 EUR (viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 priedes ø 35, 37, 38, 41 cm un 1 bērzu ø 52 cm. Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1511,09 EUR (viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Mailes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2100) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 48/26/36 (Nr.002130), 39 (Nr.002139) cm, 10 melnalkšņus ø 25 (Nr.002131), 46 (Nr.002153), 32 (Nr.002158), 30 (Nr.002160), 40 (Nr.002157), 48 (Nr.002168), 37/32 (Nr.002169), 33/32 (Nr.002170), 39 (Nr.002171), 49 (Nr.002172) cm, 13 kļavas ø 38 (Nr.002132), 25/13 (Nr.002133), 37/20 (Nr.002137), 33 (Nr.002143), 21/15 (Nr.002141), 23/16 (Nr.002142), 29 (Nr.002155), 30 (Nr.002165), 36 (Nr.002156), 41 (Nr.002173), 34 (Nr.002174), 22/25 (Nr.002175), 31 (Nr.002176) cm, 5 ievas ø 17/25/21/12/13 (Nr.002138), 10/15/20 (bez kārtas Nr.), 20 (bez kārtas Nr.), 21 (Nr.002140), 13/19 (Nr.002201) cm, 1 gobu ø 20 (bez kārtas Nr) cm Rīgā, Mailes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2100) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9660,72 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037).

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 057 0125) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2022.

1.3.3. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 058 0130) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā (kadastra apzīmējums 0100 058 0130).

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 056 0253) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Misas ielā 26B (kadastra apzīmējums 0100 079 2107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 70 cm Rīgā, Misas ielā 26B (kadastra apzīmējums 0100 079 2107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 053 0262)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Bauskas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 053 0262);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 076 0403)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Kalnciema ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 076 0403);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Senču ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Senču iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145).

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (kadastra numurs 0100 024 0379, kadastra apzīmējums 0100 024 0340)

Nolemj:

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2094) pie Dzelzavas ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2094) pie Dzelzavas ielas 21;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Apes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0259)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Apes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 086 0259).

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 0311), pie Vestienas ielas 26 un Rīgā, Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 123 9002), pie Bebrenes ielas 7

Nolemj:

  1. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 0311), pie Vestienas ielas 26;

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Salamandras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9999), pie Mārkalnes ielas 9 un par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 132 cm Rīgā, Salamandras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9999), pie Mārkalnes ielas 9;
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 41, 68/89 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 603,75 EUR (seši simti trīs euro, septiņdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. 14.12.2021. līdz 28.12.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 kalnu kļavas ø 42 cm un 2 kļavu ø 51, 56 cm ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269);
 2. līdz 07.12.2021. Ne vēlāk kā līdz 13.12.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 13.12.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (piemēram, pie žoga Šarlotes ielas pusē);
 4. līdz 07.01.2022.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielas 95 teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0330) pie Sesku ielas 65 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 22/21 cm Rīgā, Ilūkstes ielas 95 teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0330) pie Sesku ielas 65;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,90 EUR (deviņdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā Artilērijas ielā 40 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 034 2003) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 58 cm Rīgā, Artilērijas ielā 40 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 034 2003);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 660,21 EUR (seši simti sešdesmit euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 124 (kadastra apzīmējums 0100 028 0006) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirkaļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1336) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2022.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 041 2007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40/28 cm Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 041 2007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 203 (kadastra apzīmējums 0100 047 0107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Maskavas iela 203 (kadastra apzīmējums 0100 047 0107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0001)

Nolemj:

 1. Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004);

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 19A(kadastra apzīmējums 0100 120 2567)

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Puikules ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 120 2567):

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 97,89 EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 68 (67682) cm Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 50 (Nr. 67681) cm Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
1 Patīk
489 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.