Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 8A (kadastra numurs 0100 105 0407, kadastra apzīmējums 0100 105 0590), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.03.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 108 2035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 33 cm un 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Dzintara ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 108 2035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 435,40 EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 23A (kadastra apzīmējums 0100 087 0067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2023.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 068 0151) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2023.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 26/38 cm un 1 blīgznu ø 38 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518; kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 75 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm un 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518; kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pie Berģu ielas 75 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā Starta ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 2085) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 14/11 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Starta ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 2085) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 106,71 EUR (viens simts seši euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 106 0780)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Kalvenes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 106 0780);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Codes ielā 58A (kadastra numurs 0100 106 0225, kadastra apzīmējums 0100 106 1032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mežotnes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 105 0257)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 41, 50, 49 cm Rīgā, Mežotnes ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 105 0257).

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurbada ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 031 2016)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Kurbada ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 031 2016);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 16,36 EUR (sešpadsmit euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Saldus ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 066 2008)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Ventas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 075 0027

Nolemj:

 1. Rīgā, Ventas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 075 0027);

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Virbu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 2046)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0166) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.02.2023. līdz 20.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 15 cm (celma caurmērs 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0166);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 01.02.2023. Ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.02.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.03.2023.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 084 0136)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 070 2265)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzpils iela 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Bērzpils iela 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059).

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Nautrēnu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 123 2030)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49/44 cm Rīgā, Nautrēnu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 123 2030);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 211,72 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 43, 1.2.6.§) “Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 43, 1.2.6.§) “Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3009,38 EUR (trīs tūkstoši deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

0 Patīk
299 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.