Sēdes norises laiks: 30.09.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mēbeļu veikala – noliktavas jaunbūve Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (kad. Nr. 0100 082 2552)

Lēmums:

 1. informēt būvniecības ierosinātāju, ka saskaņā ar Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr. 3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” apstiprināto lokālplānojuma robežu zemesgabals atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” lokālplānojuma izstrādes teritorijā, kas var ietekmēt zemesgabala turpmāko izmantošanu;
 2. lūgt būvniecības ierosinātāju:
  a) papildināt būvniecības ieceres dokumentāciju ar informāciju par teritorijas reljefa risinājumu un pieslēgumiem ielām;
  b) precizēt plānotās apbūves (galveno) izmantošanas veidu;
  c) atspoguļot ģenerālplāna risinājumu, ietverot blakus esošo apbūvi, norādot risinājumus funkcionālajiem konfliktiem (savrupmāju apbūve, piegādes transporta plūsma utml), t.sk., piegādes zonas risinājumu paredzot slēgtu;
  d) sazinoties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Rail Baltic projektētājiem precizēt tā ietekmi uz teritorijas plānoto apbūvi un atspoguļot to būvprojektā;
  e) pievienot skatu punktu vizualizācijas / analīzi (dzelzceļš Rīga – Jūrmala, K. Ulmaņa gatve, Gaviezes iela, Rail Baltic trase);
  f) pievienot plašāku pilsētbūvniecisko kvartāla analīzi kontekstā ar plūsmu organizāciju (gājēju, velosipēdu un transporta kustību) apkārtējas teritorijas un apkartējā teritorijā esošiem piesaistes objektiem; atbilstoši analīzei veikt korekcijas iecerē: ieejas mezgla orientācijā, priekšlaukumi, labiekārtojums brīvajā no apbūves teritorijā un gar sarkanajām līnijām;
  g) ģenerālplānā norādīt attālumu līdz sarkanajam līnijām  un blakus esošām ēkām;
  h) pievienot insolācijas aprēķinu (blakus dzīvojamas ēkas noēnojuma analīze);
 3. pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (kad. Nr. 0100 051 2034)

Lēmums:

 1. nosūtīt būvniecības ieceri izskatīšanai un atzinuma saņemšanai no Rīgas pilsētas arhitekta par Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas 14.05.2019. sēdē (03.06.2019. atzinums Nr. RPAB-10-31-dv) diskutēto un ieteikumu atspoguļojumu risinājumā;
 2. pēc minētā atzinuma saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

3. Rindu māju un daudzdzīvokļu māju jaunbūves Rīgā, Vecāķu prospektā 34B (kad. Nr. 0100 120 1293)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot:

 1. jaunbūves izvietot tā, lai tās iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālas saiknes ielu un laukumu telpā un konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarības;
 2. risināt piebraukšanu no Brīzes ielas;
 3. ēku apdarē pielietot videi raksturīgus materiālus (daudzdzīvokļu māju tumšās fasādes un robustie balkoni, balstīti uz izteiktām vertikālām nesošām konstrukcijām, nav raksturīgi Vecdaugavas vēsturiskajā apbūvē), pārdomāt rindu māju lodžiju un terašu margu risinājumu;
 4. pirms būvprojekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, iesniegt koriģētu ēku izvietojumu zemesgabalā, ēku apjomu un fasāžu risinājumus atbilstoši iepriekš minētajam; nepieciešamības gadījumā pēc augstāk minētā izpildes skatīt atkārtoti Būvvaldes padomes sēdē.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Arhitektūras konkursā “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve” Rīgā, Vienības gatvē 45 (kad. Nr. 0100 054 0101) iesniegtie darbi.

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzfunkcionālas tirdzniecības centra ēkas jaunbūves mets Rīgā, Mūkusalas ielā 75A (kad. Nr. 0100 050 0201)

Lēmums:

konceptuāli atbalstīt metu tālākai izstrādei:
a) atbalstīt pieņemto apjoma izvietojuma būvlaides risinājumu, dalījumu kārtās un gājēju/velo kustības paredzamo risinājumu, kas tiek novadīta caur zemesgabalu no Kārļa Ulmaņa gatves līdz objektam un tālāk pa Mūkusalas ielu;
b) ierosināt iekļaut objektā arī esošo ēku (kadastra apz. 01000500018002; 004-005) nojaukšanu;
c) būvprojektā minimālā sastāvā skaidri norādīt būvniecības kārtu robežās, definēt paredzēto būvdarbu secību attiecībā uz esošo apjomu nojaukšanu un teritorijas zem tiem un apkārt sakārtošanu, izbūvējot noteiktu jaunbūves kārtu;
d) iekļaut objekta katras kārtas vizuālo un teritorijas risinājumu, izstrādē pieļaujot, ka nākošā kārta var netikt realizēta, līdz ar to paredzot ainaviski un telpiski nobeigtu un arhitektoniski kvalitatīvu risinājumu katrai kārtai;
e) par piekļūšanas risinājumu saņemt viedokli no Rīgas domes Satiksmes departamenta.

 

2. Sporta aktivitāšu laukumu, sporta ēku un saistītās infrastruktūras būvniecības mets Rīgā, Lejupes ielā 5 (kad. Nr. 0100 119 0364)

Lēmums:

atbalstīt ieceres realizāciju zemesgabalā, ievērojot šādus nosacījumus:
a) piekrist koku ciršanai apkārt futbola laukumiem, ciktāl tas izriet no UFA prasībām, pārējā teritorijā maksimāli saglabāt vērtīgos kokus un pieaicināt ainavu arhitektu ainaviskās vērtības saglabāšanas un veidošanas risinājuma izstrādei īpaši Daugavas piekrastes zonā un Lejupes ielas pusē, kā arī pārējā zemesgabalā. Risinājumā īpašu uzmanību vērst skatu punktiem (tuviem un tāliem) no Daugavas, tilta un ielas, izstrādājot un risinājumam pievienojot vizualizācijas;
b) autostāvvietu risinājumā saglabāt un labiekārtojumā iekļaut esošos kokus, ja šos kokus par ainaviski vērtīgiem nosaka Apstādījumu saglabāšanas komisija, pakārtojot stāvvietas risinājumu apstādījumiem, nevis otrādi;
c) izstrādāt konceptuālo labiekārtojuma risinājumu visai teritorijai, lai attiecīgi izskatot katru teritorijas attīstības kārtu, kas tiks risināta ar atsevišķu būvniecības procesu (kā ir ieplānots darīt), ir iespēja sekot līdzi teritorijas koptēlam. Šīs risinājums iekļaujams katrā būvniecības iecerē un katra būvniecības iecere skatāma Būvvaldes padomes sēdē;
d) izstrādājot konceptuālo labiekārtojumu, pievērst uzmanību pārvietošanas drošībai teritorijā, īpaši pārdomājot bērnu drošību, kā arī ar labiekārtojuma palīdzību definēt publiski pieejamās zonas un plašai publikai slēgtas zonas;
e) veidot teritorijas sasaisti ar pārējo pilsētas teritoriju gan transportam, gan paredzot gājēju un velobraucēju infrastruktūras izveidi  un sasaisti ar blakus teritorijām un galvenajām plūsmām;
f) jau pirmajā kārtā risināt gājēju un velo piekļuvi objektam un infrastruktūru, kā arī Lejupes ielas ainavas uzlabošanu (sakārtojot apstādījumus), sniedzot priekšstatu par plānoto šīs teritorijas publisko/sporta funkciju;
g) futbolu laukumu apgaismojuma lampu dizains un risinājums izstrādājams kontekstā ar ainavas un labiekārtojuma projektu, ņemot vēra šo apgaismes ķermeņu izmērus un ietekmi uz apkārtējas teritorijas gan vizuālo tēlu, gan komfortu;
h) tauvas joslu un aizsargjoslu precizēt, saņemot izziņu par aplūstošo teritoriju. Precizēt rīcību apjomu un ietekmi uz vidi tajā vietā un blakus. Jau pirmajā attīstības posmā veikt tauvas joslas teritorijas sakārtošanu.

 

3. Divu daudzdzīvokļu ēku un rindu mājas jaunbūve Rīgā, Čiekuru ielā 3 (kad. Nr. 0100 068 2122).

Skatīt 07.10.2020. Būvvaldes padomes sēdē.

0 Patīk
383 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.