RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 49 (30.11.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas ekspertes p.i. I. Kukule
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 30 (61. grupa, 147. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 33, 31, 29 cm un 1 gobu ø 37 cm Rīgā, Slokas ielā 30 (61. grupa, 147. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1109,84 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu, par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 tūjas ø 10/25 cm Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) patvaļīgu ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 2. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 61, 47, 48 cm Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126);
 3. atļaut cirst 1 tūju ø 24 cm Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 71 (93. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 šķetras ø 23/22, 26/21, 47/41, 37/24/19/16, 25/24/24/18/14/10/9, 26/25/11/10/8 cm, 3 trauslos vītolus ø 26/25/23/22, 20/14, 25 cm, 1 balto vītolu ø 33 cm, 1 ozolu ø 24 cm, 1 papeli ø 20 cm, 3 ošlapu kļavas ø 27/23/22/22/17, 22, 24/20/18/13 cm, 10 bērzus ø 23, 25, 22/21/21, 20, 20, 23/15, 22/22, 28, 31, 27 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 71 (93. grupa, 4. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4630,60 EUR (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 66, 34/45/26 cm, 1 blīgznu ø 50 cm, 1 Holandes liepu ø 87 cm, 1 ozolu ø 98 cm un 1 balto apsi ø 60 cm (Arborista atzinumā koki Nr. 2, 199, 227, 228, kā arī baltā apse un daudzstumbru kļava Arborista atzinumā nav numurēti – koki atrodas teritorijas ZR daļā, BIOR teritorijā) Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts);
 2. atļaut cirst 91 bērzu ø 24, 24, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43 (bīstams), 43 (bīstams), 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 50 (nolūzis), 50 (bīstams), 50, 50, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 58, 59, 59, 62, 63, 64, 64, 65 (nolūzis), 65, 69, 27/37, 34/34, 38/43 cm, 41 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 21, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 32, 34, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 48, 51, 51, 20/18/22, 31/34, 32/15, 32/27, 32/36 cm, 16 baltalkšņus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 34, 38, 38, 39, 20/15/15, 22/23/25/26 cm, 11 apses ø 20, 20, 21, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 50 cm, 10 baltos vītolus ø 24, 29, 38, 41, 43, 66, 68, 69, 74, 46/51/32 cm, 8 trauslos vītolus ø 20, 33, 41, 44, 51, 54, 62, 91 cm, 7 ošus ø 11/12/13/17/18 (celma caurmērs 59 cm), 16/14 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 33, 42 cm, 6 ievas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 27 cm), 25, 26, 26, 22/22/27/28 cm, 3 blīgznas ø 42, 32/25/27/13, 44/22/20 cm, 2 melnalkšņus ø 43, 58 cm, 1 Rietumu tūju ø 14/16 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavu ø 30 cm un 1 papeli ø 29 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 39 588,80 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši, pieci simti astoņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 7 (99. grupa, 2265. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (107. grupa, 2307. grunts) un Rīgā, Tīraines ielā 11 (107. grupa, 2384. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 33 (106. grupa, 95. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 30 cm Rīgā, Sējas ielā 33 (106. grupa, 95. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 46/38 cm Rīgā, Sējas ielā 33 (106. grupa, 95. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,12 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, divpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā bez numura (45. grupa, 110. grunts) un Rīga, Kalna ielā 6(45. grupa, 111. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2021.

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu un par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 16 (86. grupa, 7. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 papeles ø 30/15/15 cm, 2 kļavu ø 20, 20 cm, 1 ošlapu kļavas ø 37 (Nr. 341895) cm un 1 ievas ø 30 (Nr. 341896) cm Rīgā, Ropažu ielā 16 (86. grupa, 7. grunts) patvaļīgu ciršanu 800,78 EUR (astoņi simti euro, septiņdesmit astoņi centi);
 2. saistībā ar būvniecību atļaut cirst 14 papeles ø 86/38 (Nr. 341856), 52/58 (Nr. 341857), 58 (Nr. 341858), 57/30 (Nr. 341859), 68 (Nr. 341860), 49 (Nr. 341861), 32 (Nr. 341862), 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm, Nr. 341863), 40/37 (Nr. 341865), 34 (Nr. 341866), 49/45 (Nr. 341873), 29 (Nr. 341871), 68 (Nr. 341870), 23 (Nr. 341875)cm, 3 liepas ø 27/23/19/24 (Nr. 341847), 47 (Nr. 341897), 30 (Nr. 341921) cm, 1 vīksnu ø 33/27 (Nr. 341891) cm, 3 kļavas ø 19/18 (Nr. 341874), 20 (Nr. 341872), 20 (Nr. 341915), 3 egles ø 44 (Nr. 341912), 27 (Nr. 341911), 33 (Nr. 341910) un 1 balto robīniju ø 31 (Nr. 341909) Rīgā, Ropažu ielā 16 (86. grupa, 7. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6744,42 EUR (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro, četrdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 49 cm Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 776,88 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Liedaga ielā 7 (120. grupa, 1436. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 1259) un Liedaga ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 120 0914 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 32 (Nr. 10), 43 (Nr. 11) cm Rīgā, Liedaga ielā 7 (120. grupa, 1436. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 1259);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 2 bērzus ø 33 (Nr. 1), 40 (Nr. 9) cm, 3 priedes ø 45 (Nr. 3), 45 (Nr. 4), 45 (Nr. 5) cm, 1 zirgkastaņu ø 25/35 (Nr. 6) cm;
  • 1 bērzu ø 26 (Nr. 7) cm Rīgā, Liedaga ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 120 0914;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2087,35 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 49 (62. grupa, 2018. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 48 (83. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), pie Malduguņu ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27, 56 cm ciršana Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), pie Malduguņu ielas 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 86,97 EUR (astoņdesmit seši euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ugāles ielā 8 (75. grupa, 439. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Ugāles ielā 8 (75. grupa, 439. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vecauces ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 083 9001), pie Vecauces ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Vecauces ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 083 9001), pie Vecauces ielas 7;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 11 (55. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Tēriņu ielā 11 (55. grupa, 122. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,26 EUR (rīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 15 (59. grupa, 151. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 23, 30 cm Rīgā, Kapseļu ielā 15 (59. grupa, 151. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 ozolus ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 26, 28, 19 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 26 cm un 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1083,65 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit trīs euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 8 (75. grupa, 439. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (55. grupa, 212. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 2397), pie Cēres ielas 49

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Cēres ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 2397), pie Cēres ielas 49;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

 1. no 12.01.2021. līdz 25.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 19/21 cm ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Kalpaka bulvārī, ietves malā pret cirst paredzēto koku;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eglaines ielā 24 (78. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 71 cm Rīgā, Eglaines ielā 24 (78. grupa, 2027. grunts).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 61 (121. grupa, 77. grunts), pie Barkavas ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  05.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jersikas ielā 15 (44. grupa, 2005. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Jersikas ielā 15 (44. grupa, 2005. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1123, pie Lubānas ielas 157

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 21/22/30 cm Rīgā, Lubānas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1123), pie Lubānas ielas 157 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 125 9010), posmā no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 k-1

Nolemj:

 1. no 22.12.2020. līdz 11.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 17 papeļu ø 86, 77, 65, 50 (kalstoša), 33, 56 (kalstoša), 64 (kalstoša), 48, 38, 64, 73, 94, 84, 72, 65, 75, 80 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 125 9010), posmā no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 k-1;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.12.2020. Ne vēlāk kā līdz 21.12.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.12.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Maskavas ielā pie Krustpils ielas, ietves malā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Baibas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0390), pie Baibas ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Baibas ielā (kadastra apzīmējums 0100 127 0390), pie Baibas ielas 2 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zanes ielā 6 (127. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Zanes ielā 6 (127. grupa, 156. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 36 cm, 2 robīnijas ø 50, 49 cm, 1 kļavu ø 35/26 cm Rīgā, Zanes ielā 6 (127. grupa, 156. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 797,72 EUR (septiņi simti deviņdesmit septiņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Emmas ielā 8B (113. grupa, 408. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0400)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Emmas ielā 8B (113. grupa, 408. grunts; kadastra apzīmējums 0100 113 0400);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
497 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.