RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (31.05.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Rūsiņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 040 02020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Rūsiņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 040 02020) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472), Rīgā, Sila ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 9014) un Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 20/15 cm Rīgā, Sila ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2472);
  • 4 kļavas ø 20/9, 14/10 (celma caurmērs 23 cm), 12/11 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm, 1 ošlapu kļavu ø 21/22/27/35 cm Rīgā, Sila ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 9014);
  • 2 priedes ø 36, 27 cm Rīgā, Sila ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 121 4020);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1899,53 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 072 0465) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus 31, 39 cm, 5 egles ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 31 cm, 14 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20 cm, 3 robīnijas ø 27, 24, 23 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 072 0465) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1809,89 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0117), pie Mazās Juglas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2021.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 080 0667) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 41 cm, 1 daudzstumbru melnalksni ø 35/35/36 cm un 1 daudzstumbru ievu ø 19/23/40 cm Rīgā, Mazlēpju ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 080 0667) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1566,57 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit seši euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.05.2021. lēmuma (protokols Nr. 18, 1.2.6.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršan

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.05.2021. lēmumu (protokols Nr. 18, 1.2.6.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 117 0049), pie Kurzemes prospekta 131 līdz Rīgas teritorijas robežai saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3500,27 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro, divdesmit septiņi centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

 

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vībotņu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 082 1327) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2021.

 

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skrīnas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2196), pie Skrīnas ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2021.

 

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0234), Rīgā, Stendes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 076 2149), Rīgā, Šampētera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 0221), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 0443), pie Šampētera ielas 13 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2181), pie Šampētera ielas 15 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tīraines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 0686) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vīķu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0292)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2021.

 

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 117, 67 cm Rīgā, Ādmiņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 032 0038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1067,72 EUR (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pelēko apsi (papeli) ø 117 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 89 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 405,23 EUR (četri simti pieci euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Rubeņkalna ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0942)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 41 cm Rīgā, Rubeņkalna ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0942);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 266 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 078 0338), pie Maskavas ielas 266 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 72 cm Rīgā, Maskavas ielā 266 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 078 0338), pie Maskavas ielas 266 k-1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 131,13 EUR (viens simts trīsdesmit viens euro, trīspadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maltas ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 078 0459)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maltas ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 078 0459).

 

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 071 0664)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 56/43 cm Rīgā, Vestienas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 071 0664);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 180,30 EUR (viens simts astoņdesmit euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Lēdmanes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 086 0018), pie Lēdmanes ielas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 46/60/64 cm Rīgā, Lēdmanes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 086 0018), pie Lēdmanes ielas 1A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 070 0089)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 070 0089).

 

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 120 1356)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2021.

 

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Bārbeles ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 107 2162)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 33/19 cm Rīgā, Bārbeles ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 107 2162);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 75,13 EUR (septiņdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Ēnas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 082 0329

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm, 1 zirgkastaņu ø 72 cm, 1 ozolu ø 78 cm Rīgā, Ēnas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 082 0329);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1047,24 EUR (viens tūkstotis četrdesmit septiņi euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Imantas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Imantas ielas 7

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 6 liepas ø 55, 53, 61, 69, 65, 53 cm Rīgā, Imantas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Imantas ielas 7.

 

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080).

 

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 106 1038)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 26 cm Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 106 1038);
 2. atļaut cirst 1 lapegli ø 29 cm Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 106 1038);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2021.

 

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (kadastra apzīmējums 0100 054 0167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 20, 24 cm, 2 kļavas ø 22, 28 cm un 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Vienības gatvē 11 (kadastra apzīmējums 0100 054 0167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 550,94 EUR (pieci simti piecdesmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 120 9014), pie Vecāķu prospekta 93A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Vecāķu prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 120 9014), pie Vecāķu prospekta 93A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Sarmas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 111 0730)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 124 cm Rīgā, Sarmas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 111 0730);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 225,84 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

0 Patīk
361 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.