Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Daro un CO” pieteiktajai darbībai – sadzīvē radušos metāla atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošanai Spilves ielā 6, Rīgā, nepiemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

Laika posmā no 24. oktobra līdz 14. novembrim, tuvojoties Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas nodošanai publiskajai apspriešanai, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina sabiedrību iepazīties ar 11 tematisko plānojumu gala redakcijām. Ar tematisko plānojumu gala redakcijām iedzīvotāji aicināti iepazīties elektroniski, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapas sadaļā Tematiskie plānojumi. Noslēdzoties sabiedrības iepazīstināšanai, 11 […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir uzsākta sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Latvijas Universitātes paredzētajai darbībai – Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģijas centra izveidei Vienības gatvē 7, Rīgā, kadastra Nr. 0100 054 0039. Darbības vieta neatrodas Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumu teritorijās, tiešā tuvumā virszemes ūdensobjektiem.

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ir uzsākta sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “KeraMets” paredzētajai darbībai – atkritumu apsaimniekošanas vietas ierīkošanai Braslas ielā 20, Rīgā, kadastra Nr. 0100 070 2062. Darbības vieta neatrodas Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumu teritorijās, tiešā tuvumā virszemes ūdensobjektiem.

Lasīt vairāk

2017.gada 26.oktobrī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabalu Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Klīversala”. Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „METRUM”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 01.09.2017. līdz 29.09.2017., ar […]

Lasīt vairāk

2017.gada 23.oktobrī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3.stāva zālē notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Grupa93” un SIA „Nams”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 01.09.2017. līdz 02.10.2017., […]

Lasīt vairāk

2017.gada 16.oktobrī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Biznesa Centrs Zaķusala”. Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Grupa93”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 01.09.2017. līdz 29.09.2017., ar tās materiāliem varēja […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “BM-PROJEKTS” paredzētajai darbībai – būvprojekta izstrāde antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” un projekta “Piejūra”: “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000)(LIFE CoHaBit) realizācija, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Akron Baltic” paredzētajām darbībām – metāllūžņu un svina akumulatoru apsaimniekošanas vietu ierīkošanai Rīgā, Lubānas ielā 82 (kadastra Nr.0100 121 0826), Krustabaznīcas ielā 9A (kadastra Nr.0100 091 0221), Jāņavārtu ielā 21 (kadastra Nr.0100 121 4133), Tekstilnieku ielā 22 (kadastra Nr.0100 110 2001), Rītausmas ielā 2 (kadastra Nr.0100 107 […]

Lasīt vairāk

2017.gada 5.oktobrī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi. Lokālplānojuma pasūtītājs AS “Latvijas Finieris”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “DU Tango”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 29.06.2017. līdz 27.07.2017., […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu Rīgas domes Satiksmes departamenta paredzētajai darbībai, projekta “Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. I un II kārta – Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai” realizācijai piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts