Vakar, 28.jūnijā, Latvijas Arhitektu savienības un dzīvojamā nama Futuris organizētajā diskusijā izskanēja dažādi un pretrunīgi viedokļi par spēkā esošā Rīgas vēsturiskā centra plānojuma stiprām un vājām pusēm, grozījumos iekļaujamiem risinājumiem un sabiedrības iesaistes veidiem.

Vairāki diskusijas dalībnieki atzīmēja, ka Rīgas vēsturiskā centra plānojums ir nostrādājis kā kultūrvēsturisko vērtību aizsargs, taču nepieciešams domāt kā tas varētu sekmēt attīstību. Pozitīvi tika novērtēts fakts, ka plānojums definē galvaspilsētas arhitektonisko daudzveidību kā vērtību. Diskusijas un negatīvo vērtējumu izraisīja plānojuma likumdošanas ietvars, kas tika novērtēts kā bremzējošs, jo pieprasa pārāk lielu detalizāciju. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka plānojuma grozījumos ir svarīgi paredzēt risinājumus, kas vairo sabiedrisko labumu – publiskās ārtelpas sakārtošanu, apzaļumojumu sistēmas izveidi, krastmalu un ūdens teritoriju pieejamību u.c. jautājumus. Diskusijas laikā tika izteikts arī vēlējums veidot plānojuma materiālus saprotamākā un vienkāršākā veidā, lai pēc iespējas plašāka publika varētu piedalīties to apspriešanā.

Diskusijā piedalījās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, RTU Arhitektūras un plānošanas fakultātes profesors Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un plānošanas fakultātes praktiskais docents Egons Bērziņš, biroja “Arhis” arhitekts Andris Kronbergs, SIA “Grupa93” vadītājs Neils Balgalis, biroja “Konvents” arhitekts Pēteris Blūms, un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs Aigars Kušķis.

Jāatzīmē, ka līdz šī gada 22.augustam visi interesenti var iesniegt savas atsauksmes un priekšlikumus Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē tiks rīkotas trīs sanāksmes ar interešu grupām, kur dalībnieki varēs izteikt savu viedokli par pilsētas vēsturiskās daļas plānojumu:

    • 23.07.2012. plkst. 17:00 ar pilsētplānošanas nozares speciālistiem un organizācijām;
    • 26.07.2012. plkst. 18:00 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
    • 20.08.2012. plkst. 18:00 ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Informatīvie materiāli no šī gada 26.jūnija līdz 22.augustam būs apskatāmi Rīgas domes telpās – Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 5.stāva vestibilā, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rtp. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru otrdienu no plkst.14:00 līdz plkst.17:00 Rīgas domē, 5.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz jautājumiem. Ar jautājumiem var vērsties arī apmeklētāju pieņemšanas laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67037936, 67105818 darba dienās darba laikā.

Apspriešanas materiāli ietver Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, grozījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, aizsargjoslu plānu, teritorijas plānotās izmantošanas un apbūves veidošanas pamatnosacījumu plānus, Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas materiālus, krastmalas un ūdens teritorijas attīstības noteikumu materiālus un pārskatu par iesniegtajiem priekšlikumiem. Apspriešanas materiālos ir iekļautas arī Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam sadaļas, kuras ir saistītas ar Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem, un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums.

Rakstiski priekšlikumi līdz 22.08.2012. ir sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Priekšlikumus var iesniegt arī e-vidē, interneta portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas plānošanas dokumentiem var iepazīties https://www.rdpad.lv/rigas_planosanas_dokumenti/.

 

0 Patīk
1423 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts