Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošana publiskajai apspriešanai

No šī gada 8.janvāra līdz 8.februārim publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija Eksportostai un tai piegulošajai teritorijai un tā SIVN, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.667 “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, kontaktpersona Māra Kalvāne, tālrunis 67860302.

SIVN: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vīlandes ielā 3-6, Rīgā, www.environment.lv, kontaktpersona Olga Meļņičenko, tālrunis 67242411.
Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105443.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.01.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 08.02.2018. var iepazīties:
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7771;
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Viedokli un priekšlikumus līdz 08.02.2018. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7771.
Rakstiski priekšlikumi līdz 08.02.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Priekšlikumus par Vides pārskatu sūtīt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Vīlandes ielā 3-6, Rīgā, LV-1010, vai rakstot uz e-pastu olga@environment.lv.

0 Patīk
1143 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts