Iedzīvotāji aicināti izteikt savu redzējumu par Pils laukuma attīstību

Līdz 2010.gada 19.oktobrim visi interesenti aicināti izteikt savus viedokļus par Pils laukuma turpmāko attīstību. Sabiedrības vērtējumam piedāvāts staprdisciplānārās profesionāļu komandas atklātā konkursa ietvaros izveidots Pils laukuma rekonstrukcijas projekts.

Projekts ir apstiprināts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un tas paredz Pils laukumu pārveidot par atklātu publisko telpu – atvērtu un aktīvu pulcēšanas vietu ar izteiktu Rīgas pilsētas un Latvijas nacionālo identitāti.

Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe: „Pils laukumam vajadzīgas pārmaiņas, kas saistītas ar Valsts prezidenta darba vietas atrašanos Rīgas pilī, protokola un reprezentācijas funkcijām. Taču tās īstenojamas profesionāļu un iedzīvotāju kopdarbībā. Mēs gaidām iedzīvotāju viedokli par risinājumu, kas piedāvā novirzīt Torņa ielu tuvāk Vanšu tiltam, pārnesot karogu mastu izvietojumu, kā arī labiekārtot laukumu plašai un demokrātiskai publikas pieejamībai. Būtiski ir atsegt skatam autentiski saglabājušos Citadeles ielas fasādes posmu pret Pils laukumu”.

Prof. J.Krastiņš „Citadeles ielas arhitektoniski vērtīgās apbūves eksponēšana pret Pils laukumu ir uzskatāma par būtisku Rīgas centra publiskās ārtelpas uzlabojumu. Pils laukums šādi iegūst jaunu un reprezentatīvu raksturu. Esošā koku grupa aizstājama ar jauniem un laukuma koptēlu respektējošiem stādījumiem”.

Iepazīties ar Pils laukuma rekonstrukcijas projekta risinājumiem var Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, tālr.67012870 un Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, tālr.67012976, Amatu ielā 4, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldes interneta mājas lapā www.rpbv.lv.

Jāatzīmē, ka š.g.13.oktobrīplkst.18.00 Rīgas domes Sēžu zālē (1.stāvā), Rīgā, Rātslaukumā 1visi interesenti aicināti uz koku ciršanas ieceres prezentāciju. Prezentācijai un diskusijām varēs sekot līdzi tiešraidē Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv .

Rakstiskas atsauksmes aicinām iesniegt vai nosūtīt pa pastu līdz 19.oktobrim:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā Amatu ielā 4, 1.stāvā;
 • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē;
 • jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā.

Pils laukuma rekonstrukcijas projekts piedāvā pilsētai:

 • Pils laukumu kā valsts reprezentācijas vietu.
 • Pils laukumu kā vitālu un atvērtu vidi.
 • Pils laukumu kā pulcēšanās un atpūtas vietu pilsētniekiem un tās viesiem.
 • Pils laukumu kā Rīgas mākslas vārtus: brīvdabas izstāžu zāli, brīvdabas koncertzāli, muzeju ekspozīciju vietu.
 • Pils laukumu kā Latvijas un Rīgas identitātes nesēju.
 • Kompleksu transporta problēmu risinājumu Pils laukuma apkārtnē, kas padarīs pilsētvidi draudzīgu gājējiem un riteņbraucējiem.
 • Pils laukumu kā atvērtu vidi, kas veicina saikni ar Vecrīgu, Citadeli un Eksporta ielas apkaimi, pasažieru ostu un krastmalu.

Pils laukuma pārmaiņu mērķis ir radīt atvērtu un aktīvu pulcēšanās vietu, stiprināt Rīgas pilsētas un Latvijas nacionālo identitāti, padarīt sabiedrībai atvētu un vienotu Pils laukuma arhitektūras ansambli, dot iespēju Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un Rakstniecības un mūzikas muzejam pilnvērtīgi piedalīties laukuma dzīvē.
Pils laukuma rekonstrukcijas projekta vēsture:

2008.gada aprīlī

Valsts prezidenta Valda Zatlera aicinājums Rīgas domei rīkot konkursu par Pils laukuma rekonstrukciju, pieguļošās teritorijas labiekārtošanu valsts reprezentācijas vajadzībām, kā arī rīdzinieku un pilsētas viesu ērtam ikdienas lietojumam.

2009.gada maijā

Izsludināts metu konkurss „Pils laukuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošana”.

2009.gada jūlijā

Žūrija vērtē iesniegtos metus Pils laukuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošanai. Žūrija komisija: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Ilze Purmale, Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora vietniece Regīna Bula, Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs Jānis Lediņš, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja Iveta Staša-Šaršūne, Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja Daina Stivriņa, valsts aģentūras „Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs” direktors Ivars Zukulis, valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais vēstures muzejs” direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte, Latvijas Arhitektu savienības Padomes loceklis Edgars Treimanis, Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes Analīzes un budžeta uzraudzības nodaļas eksperte Ināra Pētersone, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.

Eksperti žūrijas komisijai:

 • Valsts prezidenta apsardzes priekšnieks Valters Kalve sniedza atzinumu par darbu atbilstību Valsts prezidenta drošības dienesta izvirzītajām prasībām;
 • SIA „E. Daniševska birojs” valdes loceklis Elmārs Daniševskis sniedza atzinumu par darbos attēloto transporta un satiksmes plānošanu.

Žūrijas komisijas atzinumus par konkursa uzvarētāju darbu:

 • izpildīts svarīgākais uzdevums: iegūts no apstādījumiem brīvs laukums, kura struktūra un telpa atbilst klasicisma laika kompozīcijas veidošanas principiem;
 • tīra, lakoniska forma. Paredzēts laukuma telpiskais akcents;
 • ir ieplānota zaļā zona pie tilta ar tajā esošajiem dižkokiem un tēlniecības objektiem. Interesants priekšlikums ceremoniju laukuma izvietošanai. Pārliecina karogu masti Ziemeļu pusē;
 • veikta padziļināta publiskās ārtelpas lietošanas analīze;
 • radikāls transporta plūsmas risinājums. Risināta laukuma iespējamā sasaiste ar Krastmalu. Veikta gājēju un transporta kustības analīze. Pārdomāti drošības risinājumi;
 • nav pieņemama laukuma ieklājuma zīmju semantika. Nepārliecina asu orientācija. Neveiksmīgs Vanšu tilta noejas risinājums.

Žūrijas komisija paziņo metu konkursa uzvarētāju: SIA „Future Living”. Darba autori:

 • ainavu arhitekte H.Gūtmane,
 • pilsētas plānotājs M.Geldofs,
 • dārzu dizainere I.Rukšāne,
 • arhitekti M.Sprudzāne, E.Krauklis, M.Grende,
 • dizainers K.Ķīsis,
 • māksnieks R.Vorkāls,
 • kā arī E. von Rennere, I.Rozentāle, A.Brūvelis, K.Karnītis.

Žūrijas komisija nolemj:

 • Pils laukuma grafiskā zīmējuma savērsumu orientēt kontekstā ar laukuma apbūvi; Pils laukuma centra akcenta telpiskās kompozīcijas un filozofiskā piepildījuma piedāvājumu pilnveidot kontekstā ar prezidenta reprezentācijas funkciju;
 • izvērtēt atsauces uz mitoloģisko kodu pielietojuma pamatotību;
 • analizēt gar Citadeles ielu esošo koku likvidēšanu vai saglabāšanu un to saglabāšanas noteikumus, izejot no laukuma telpiskās struktūras veidošanas klasicisma principiem;
 • precizēt noejas no Vanšu tilta orientāciju laukuma telpā un izvērtēt palīgtelpu izvietojumu zem tās lietderību un arhitektonisko risinājumu; precizēt piedāvātā transporta risinājuma realizācijas iespējas tuvākajā laikā un nepieciešamības gadījumā priekšlikuma realizāciju paredzēt kārtās;
 • tehniskā projekta izstrādei nepieciešamos Plānošanas – arhitektūras noteikumus izskatīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē un Pilsētas arhitekta kolēģijā.

2009.gada jūlijā

Visi metu konkursa dalībnieku darbi par Pils laukuma plānojuma un telpiskās struktūras pilnveidošanu apskatāmi Rātsnamā.

2009.gada septembrī

Arhitektu namā Torņa ielā 11 notiek profesionāļu diskusija par Pils laukuma turpmākajām rekonstrukcijas iespējām.

2009. gada septembrī

Tiek noslēgts līgums ar metu konkursa uzvarētāju SIA „Future living” par Pils laukuma rekonstrukcijas skiču un tehniskā projekta izstrādi.

2009.gada nogalē/ 2010.gada sākumā

Laukuma rekonstrukcijas projekta izstrādes sākums. Metu konkursa risinājuma precizēšana un detalizācija, vairākkārtējas diskusijas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē par optimālākajiem projekta risinājumiem, ņemot vērā dendrologu un transporta ekspertu viedokli.

Šobrīd

 • Notiek Pils laukuma rekonstrukcijas skiču projekta saskaņošana institūcijās.

Skiču projekta risinājums ir apstiprināts:

 • Rīgas domes Satiksmes departamentā;
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
 • Izstrādāta laukuma izmantošanas un attīstības programma.
 • Tiek risināts jautājums par Pils laukuma rekonstrukcijas finanšu piesaistes un realizācijas iespējām. Projekts iesniegts LR Kultūras ministrijā, lai saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 3.4.3.2. aktivitātē „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”.

Solvita Kalvīte
RD Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētplānošanas pārvaldes
Detālplānošanas nodaļas
galvenā projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā

0 Patīk
2001 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.