Iesniedz priekšlikumus NAP, lai veicinātu starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstību

Nacionālajā attīstības plānā 2027 (NAP) ir jāparedz starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstība. Šī mērķa sasniegšanai piecas nozaru organizācijas un uzņēmumi ir sagatavojušas un iesniegušas priekšlikumus NAP 1. redakcijai.

NAP izstrādātājiem tiek rosināts valsts stratēģijas līmenī uzsvērt arī ārvalstu investoru nozīmi valsts ekonomikas attīstībā. Tas ļautu rīcības plānos, kas tiks izstrādāti atbilstoši NAP 2027, īpaši izdalīt starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) attīstību, kas veicinātu valsts konkurētspējas nodrošināšanu starptautiskajā arēnā un valsts iedzīvotāju labklājības pieaugumu.

Priekšlikumu autori atgādina, ka jau 2018. gada 26. aprīlī tika parakstīts Starptautisko biznesa pakalpojumu centru attīstības sadarbības memorands. Ekonomikas ministrija, Rīgas dome, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, Latvijas Komercbanku asociācija un Ārvalstu investoru padome Latvijā apņēmās veidot mērķtiecīgu sadarbību šī sektora attīstīšanā, lai papildus radītu vismaz 10 tūkstošus jaunu darba vietu ar augstu pievienoto vērtību.

Diemžēl Rīgas potenciāls pašlaik netiek pilnībā izmantots: kamēr Viļņā pēdējo 1,5 gadu laikā vien SBPC organizācijas papildus esošajām platībām vai no jauna ir iznomājušas vairāk nekā 60 tūkstošus kvadrātmetru A un B klases biroju platību, Rīgā tie ir tikai 4500 kvadrātmetri. 2018. gada beigās SBPC sektors Latvijā nodarbināja aptuveni 9 tūkstošus darbinieku, kamēr Lietuvā – vairāk nekā 17 tūkstošus.

Lai Latvija nezaudētu konkurētspēju globālo spēlētāju un konkurējošo valstu un pilsētu starpā, tiek ierosināts atzīt SBPC sektoru par nozīmīgu spēlētāju, kas spēj radīt darba tirgus pieprasījumam atbilstoša un kvalificēta ārvalstu darbaspēka un talantu piesaisti, tai skaitā veicināt darbaspēka reemigrāciju, kā arī papildināt mērķa indikatorus ar darbavietu skaitu, kas radītas konkrētajā sektorā.

Tāpat tiek ieteikts samazināt sadrumstalotību atbalsta pasākumiem, tādējādi cenšoties panākt lielākas un fokusētākas investīcijas komandai, informācijas platformai un aktivitātēm, kas veido valsts un Rīgas metropoles areāla tēlu SBPC uzņēmēju vidū.

Tiek arī ieteikts papildināt virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” rīcības mērķus ar Rīgas metropoles areāla biznesa klasteru nozīmīgo lomu. Transporta infrastruktūras uzlabojumiem un risinājumiem ir jābūt vērstiem uz darbaspēka mobilitātes nodrošinājumu šajos klasteros, kā arī jārada līdzīgas mobilitātes priekšrocības vietās, kur koncentrējas universitātes.

Priekšlikumu autori rekomendē atzīt valsts stratēģijas līmenī, ka Rīgai ir jātop par nozīmīgu kultūras, tūrisma un biznesa centru Eiropā. Rīgas metropoles areāls, kurā koncentrējas vairāk nekā puse (52%) no valsts iedzīvotājiem un kur tiek radīti 80% no valsts iekšzemes kopprodukta, ir milzīgs dzinējspēks visai valstij un pilsētai ir neizmantots potenciāls ārvalsts investīciju piesaistē. Taču pašlaik Rīga būtiski atpaliek ārvalsts investīciju piesaistē no pārējām Baltijas valstu galvaspilsētām, un šī atpalicība turpina palielināties. Mērķa indikatoriem ir jāatspoguļo pieaugums arī Rīgas metropoles areālā (investīciju piesaiste šajā areālā), lai nodrošinātu dzinēja jaudu pārējo reģionu attīstībai.

Lai Rīgas metropoles areāls pārliecinoši kļūtu par līderi Baltijas valstu vidū, kā viens no svarīgiem rīcības virziena mērķiem ir jānorāda ārvalsts investīcijas, kas vērstas uz augstas pievienotās vērtības darbavietu radīšanu, nosakot prioritāriem reģioniem un sektoriem atbilstošus mērķa indikatorus.

Priekšlikumus NAP 2027 iesniedza Biznesa pakalpojumu centru nozares asociācija, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, uzņēmumi “Vastint Latvia”, “CBRE Baltics” un “Colliers International”.

Lai aktualizētu Rīgas metropoles areāla nozīmi un veidotu savstarpējo partnerību starp valsts un Pierīgas pašvaldību institūcijām, 29.oktobrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments rīkoja pasākumu “Rīgas metropoles areāls: priekšnosacījums Nacionālā attīstības plāna veiksmīgai realizācijai”. Pasākuma ietvaros tikās Rīgas un Pierīgas pašvaldības, papildu Rīgas pilsētas pašvaldība un biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” parakstīja arī sadarbības memorandu “Par Rīgas metropoles areāla sadarbības ietvara izveidi.”

Pasākuma organizatori vēlējās vērst uzmanību, ka pašlaik publiskajā apspriešanā nodotajā Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027.gadam 1.redakcijā nav pilnvērtīgi risināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ietvertā ideja par RMA starptautisko nozīmīgumu un ietekmi uz visas valsts izaugsmi. Tāpēc kopīgi tika pausts viedoklis, kuram nu jau seko arī konkrētas rīcības  – uzsverot RMA nozīmi un to, ka valsts līmenī jāvelta lielāka uzmanība un atbalsts RMA attīstītībai un starptautiskās konkurences stiprināšanai.

Autors: Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse

0 Patīk
190 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts