Rīgas dome 22.oktobrī ir apstiprinājusi lokālplānojumu teritorijā starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi.

Lokālplānojumā ir grozīta Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana no „Centra apbūves teritorijas” (C) uz trīs citām izmantošanas iespējām – „Savrupmāju apbūves teritoriju”, „Dzīvojamās apbūves teritoriju” un „Jauktas apbūves teritoriju ar dzīvojamo funkciju”. Lokālplānojumā ir grozīts arī Rīgas teritorijas plānojumā noteiktais apbūves stāvu skaits – kā maksimālo nosakot tikai 3 stāvus, atļauto 25 stāvu vietā.

Turpmāk lokālplānojuma teritorijas galvenā raksturojošā apbūve būs mazstāvu dzīvojamās ēkas – savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, kuras plānots izvietot respektējot reljefu, izsauļojumu un esošos kokus. Lokālplānojumā ir noteiktas arī vienotas prasības teritorijas labiekārtojumam un apstādījumu veidošanai. Kopējā šī lokālplānojuma teritorijas platība ir 29,6 ha un tā risinājumi ir plānoti tā, lai teritorija iekļautos vēsturiskā Mežaparka apbūves un ielu struktūrā jeb būtu Mežaparka apkaimes turpinājums vai tā sastāvdaļa.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemtas divas atsauksmes ar ierosinājumiem par jaunveidojamo ielu nosaukumu precizēšanu un transporta infrastruktūras risinājumu uzlabošanu, ņemot vērā esošo Mežaparka apkaimes satiksmes stāvokli. Iesniegtās atsauksmes un priekšlikumi ir apkopoti, izvērtēti un ir veikti nepieciešamie precizējumi lokālplānojuma redakcijā.

Lokālplānojums apstiprināts kā Rīgas domes saistošie noteikumi. Pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tā piemērošanu varēs uzsākt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām, t.i. aptuveni trīs mēnešu laikā.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir uzņēmums SIA „Metrum”, bet lokālplānojuma pasūtītājs – SIA „Jaunais Mežaparks”.

Lēmumi, dokumentācija un grafiskie materiāli pieejami šeit

0 Patīk
1500 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts