iWater – Integrēta lietusūdens pārvaldība. Projekta mērķi un rezultāti

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”, (turpmāk – iWater projekts). iWater projekta īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.decembrī un tā noslēdzās 2018.gada 31.augustā.

iWater projekta mērķi – pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu lietusūdens pārvaldību Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās, tostarp, Rīgā, veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētu ilgtspēju.

Lietusūdens pārvaldības jomā gan Rīgā, gan citās reģiona pilsētās viena no būtiskākajām problēmām ir visaptverošas, pilna cikla lietusūdens pārvaldības neesamība – tādas pārvaldības, kas nodrošinātu nepārtrauktu lietus notekūdeņu uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu uzturēšanas un attīstības plānošanu, būvniecību, sistēmu ekspluatāciju un tās uzraudzības procesus pilsētā.

iWater projekta ietvaros ir izstrādātas rekomendācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības specifikai piemērotāko lietusūdens pārvaldības modeli, kā arī ir izstrādāts Rīgas pilsētai pielāgots lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instruments (ZIPI), tostarp, arī priekšlikumi par šāda instrumenta turpmāku izmantošanu Rīgas pilsētas attīstības plānošanas procesā.

iWater projekta ietvaros tika veikta padziļināta normatīvā regulējuma analīze, kā arī starptautiskās labās prakses piemēru par lietusūdens pārvaldības organizēšanu tādās Eiropas pilsētās kā Malme (Zviedrija), Kopenhāgena (Dānija) un Berlīne (Vācija) salīdzinājums ar Rīgas pilsētas pašvaldības un Latvijas situāciju. Izvēlētās Eiropas pilsētas pēc to iedzīvotāju skaita, klimata u.c. esošās situācijas parametriem var tikt objektīvi salīdzinātas ar Rīgu.

Projekta ietvaros veikto pētījumu rezultāti pieejami:

  1. Pētījums “Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai”: http://www.sus.lv/lv/petijumi/lietusudens-parvaldibas-procesu-un-resursu-nodrosinajuma-analize-rigas-pilsetas-pasvaldiba
  2. Pētījums “Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā”: http://www.sus.lv/lv/petijumi/rigas-pilsetas-specifikai-atblistosa-lietus-notekudenu-parvaldibas-un-planosanas
  3. Pētījums: “Konceptuāla risinājuma izstrāde stāvparku izveidei Rīgas pilsētas pašvaldībā, integrējot ilgtspējīgas lietusūdens novadīšanas sistēmas un aprobējot tās izvēlētā pilotteritorijā”: http://www.sus.lv/lv/petijumi/konceptuala-risinajuma-izstrade-stavparku-izveidei-rigas-pilsetas-pasvaldiba-integrejot

Noslēdzot projekta īstenošanu, 2018.gada aprīļa beigās tika aicināti Latvijas pašvaldību teritorijas plānotāji, augstākās izglītības iestāžu pārstāvji un lietusūdens eksperti no publiskā un privātā sektora piedalīties iWater projekta rezultātu izplatīšanas seminārā un lietusūdens plānošanas radošajā darbnīcā. Plašāka informācija par semināru, tā ietvaros sniegtās prezentācijas par iWater projekta rezultātiem un izdales materiāli pieejami:

https://www.rdpad.lv/projekta-integreta-lietusudens-parvaldiba-iwater-ietvaros-notika-seminars-un-lietusudens-planosanas-radosa-darbnica/

Savukārt, 2018.gada maija sākumā interesenti tikās iWater projekta starptautiskajā noslēguma konferencē ar visu iWater projekta partneru līdzdalību, kas norisinājās Rīgā un Jelgavā. Konferencē tika prezentēti nozīmīgākie iWater projekta rezultāti un tika diskutēts par to turpmāku izmantošanu Baltijas jūras reģiona pilsētās. Plašāka informācija pieejama: https://www.rdpad.lv/nosledzot-projekta-integreta-lietusudens-parvaldiba-iwater-istenosanu-riga-un-jelgava-noorganizeta-starptautiska-iwater-projekta-nosleguma-konference/

Atgādinām, ka iWater projekta rezultāti ir publicēti projekta mājaslapā:

www.integratedstormwater.eu, kur tie būs pieejami vismaz turpmākos 5 gadus pēc projekta noslēguma.

iWater projekta komanda pateicas ikvienam, kurš iesaistījās iWater projekta īstenošanā, sekoja līdzi projekta jaunumiem un apmeklēja iWater projekta ietvaros organizētos pasākumus par lietusūdens pārvaldību pilsētvidē!

Papildu informācija:

iWater projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Jēvles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Sēderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

iWater projekta kopējais budžets  ir  EUR 2 351 259,93, Rīgas pilsētai paredzētais budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50.

Vairāk informācijas: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja,  tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv.

1 Patīk
1347 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts