RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33 (12.08.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka bojāšanu līdz pilnīgai augtspējas zušanai Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 87 cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (87. grupa, 2020. grunts) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 72 cm Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts);
 2. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 63, 70 cm un 1 gobu ø 23 cm Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1331,82 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit viens euro, astoņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 13C (73. grupa, 2209. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1kļavu ø 83 cm Rīgā, Stērstu ielā 13C (73. grupa, 2209. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā un par papildu informācijas pieprasīšanu

Nolemj:

 1. no 20.08.2019. līdz 09.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par 177 priežu ø 18–47 cm, 163 bērzu ø 18–73 cm, 65 vītolu ø 20–65 cm, 35 blīgznu ø 17–46 cm, 33 liepu ø 17–79 cm, 16 apšu ø 20–58 cm, 10 ozolu ø 20–97 cm, 9 kļavu ø 16–39 cm, 6 ošlapu kļavu ø 17–37 cm, 6 ievu ø 20–35 cm, 5 ošu ø 29–47 cm, 2 tūju ø 16–20 cm, 1 zirgkastaņas ø 30 cm, 1 melnalkšņa ø 34 cm, 1 papeles ø 26/30 cm un 1 saldā ķirša ø 56 cm ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.08.2019. Ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot Rīgā, pie Ozolciema un Valdeķu ielas krustojuma, krustojuma ZR stūrī pie gājēju celiņa;
 4. lūgt līdz 10.09.2019. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku ciršanas saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā finansēšanu.

 

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā un par papildu informācijas pieprasīšanu

Nolemj:

 1. no 20.08.2019. līdz 09.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par 102 bērzu ø 16-80 cm, 82 vītolu ø 15-132 cm, 47 ozolu ø 17-100 cm, 33 blīgznu ø 13-47 cm, 18 kļavu ø 16-80 cm, 13 liepu ø 20-73 cm, 9 papeļu ø 37-121 cm, 6 priežu ø 20-21 cm, 6 ievu ø 14-39 cm, 5 ošu ø 20-57 cm, 3 zirgkastaņu ø 18-61 cm, 3 apšu ø 20-29 cm, 2 pīlādžu ø 19-24 cm un 1 egles ø 30 cm ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.08.2019. Ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot Rīgā, pie Ozolciema un Valdeķu ielas krustojuma, krustojuma ZR stūrī pie gājēju celiņa;
 4. lūgt līdz 10.09.2019. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku ciršanas saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā finansēšanu, kā arī iesniegt arborista un būvinženiera atzinumu par to, ka nav iespējami tehniskie risinājumi, lai saglabātu aizsargājamos kokus – 1 trauslo vītolu ø 116 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9010) un 1 balto vītolu ø 132 cm Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222).

 

6. Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2005. grunts), pie Rītausmas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 vītolu ø 25/26/45/18 cm Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2005. grunts), pie Rītausmas ielas 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 841,77 EUR (astoņi simti četrdesmit viens euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 5A (107. grupa, 2150. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā bez numura (79. grupa, 375. grunts), Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 079 9001) un Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9003) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 20.08.2019. līdz 02.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 67 cm Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.08.2019. Ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Marijas ielas pusē, pie Marijas ielas 2 ēkas fasādes);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 19.08.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vīteņu ielā 9 (125. grupa, 6330. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Vīteņu ielā 9 (125. grupa, 6330. grunts).

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts).

 

12. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (92. grupa, 2182. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par krūmu un koku, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (92. grupa, 2182. grunts).

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (91. grupa, 90. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 aso egli ø 38 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (91. grupa, 90. grunts) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koka ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1 (87. grupa, 113. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 68 cm un 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1 (87. grupa, 113. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1024,47 EUR (viens tūkstotis divdesmit četri euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 35 (11. grupa, 124. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 35 (11. grupa, 124. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 416,19 EUR (četri simti sešpadsmit euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā 46 (120. grupa, 2615. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā (120. grupa, 2631. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā (120. grupa, 2631. grunts);
  • 6 bērzus ø 25/25, 23/22/20, 34, 28, 17 (celma caurmērs 23 cm), 30 cm, 4 priedes ø 21, 24, 26, 38 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 46 (120. grupa, 2615. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1693,79 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit trīs euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 85, 90, 68/80 cm Rīgā, Flotes ielā 9 (103. grupa, 135. grunts) un Rīgā, Flotes ielas sarkanajās līnijās (103. grupa, 2062. grunts).

 

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 42 (117. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 egles ø 42, 48 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 42 (117. grupa, 122. grunts).

 

3. Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Spilves ielā 35A (67. grupa, 368. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola ø 50/47/40 cm stumbru ø 47 cm Rīgā, Spilves ielā 35A (67. grupa, 368. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,60 EUR (astoņdesmit pieci euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rātsupītes ielā 16 (104. grupa, 2007. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm un 1 liepu ø 71 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 16 (104. grupa, 2007. grunts).

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Stacijas ielā 1A (65. grupa, 2039. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 0161)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 ošus ø 31, 20, 28, 34 cm Rīgā, Mazajā Stacijas ielā 1A (65. grupa, 2039. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 0161);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Mazajā Stacijas ielā 1A (65. grupa, 2039. grunts; kadastra apzīmējums 0100 065 0161);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 11 (63. grupa, 94. grunts), Dzegužkalna parka apstādījumos

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Dzegužu ielā 11 (63. grupa, 94. grunts), Dzegužkalna parka apstādījumos;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 67, 97 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts);
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 50, 54, 58 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 34 (59. grupa, 201. grunts).

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 34A (105. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 41A (106. grupa, 2302. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Codes ielā 41A (106. grupa, 2302. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 56 (106. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm un 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Codes ielā 56 (106. grupa, 228. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 52 (107. grupa, 81. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Graudu ielā 52 (107. grupa, 81. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (119. grupa, 2189. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 60 cm, 1 bērzu ø 36 cm, 18 kļavas ø 20, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 30, 30, 32, 32, 32, 33, 36, 36, 37, 51 cm, 2 egles ø 38, 35/32 cm un 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (119. grupa, 2189. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 57 cm, 1 papeli ø 63/63 cm, 2 bērzus ø 40/30, 33/20 cm, 16 kļavas ø 17/13/32, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18/18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 21/14/18, 22, 22, 23, 23, 23, 28, 31, 32 cm un 1 ievu ø 18 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (119. grupa, 2189. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2707,76 EUR (divi tūkstoši septiņi simti septiņi euro, septiņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 156 (75. grupa, 286. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 asās egles ø 29, 32, 34 cm Rīgā, Kalnciema ielā 156 (75. grupa, 286. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 203,07 EUR (divi simti trīs euro, septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 68 cm Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 66 (29. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.10.2019.

 

16. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 49 (43. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 49 (43. grupas, 87. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

17. Par koka ciršanu Rīgā, Gogoļa ielā 11 (41. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 93 cm Rīgā, Gogoļa ielā 11 (41. grupa, 16. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 211,72 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās (4. grupa, 2026. grunts); pie Gaiziņa ielas 3

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prāgas ielas sarkanajās līnijās (4. grupa, 2026. grunts); pie Gaiziņa ielas 3.

 

19. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 83 (39.grupa, 2004.grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 83 (39. grupa, 2004. grunts).

 

20. Par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā bez numura(71. grupa, 310. grunts), pie Ilūkstes ielas 44 k-2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 24/21/21 cm Rīgā, A. Deglava ielā bez numura (71. grupa, 310. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k-2 (70. grupa, 2098. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 69 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 19 k-2 (70. grupa, 2098. grunts)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,67 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koka ciršanu Rīgā, Vairoga ielā 48 (89. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 64 cm Rīgā, Vairoga ielā 48 (89. grupa, 122. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro, četrpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par koka ciršanu Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5 (121. grupa, 1466. grunts), Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5 (121. grupa, 1466. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

24. Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (71. grupa, 188. grunts), Rīgas 84. vidusskolas teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 kalstošus bērzus ø 25, 34, 43, 18/30 cm un 1 papeli ø 67 cm ar samazinātu lapu daudzumu Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (71. grupa, 188. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

25. Par koku ciršanu Rīgā, Ausmas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 115 0209, pie ēkas Burtnieku ielā 2A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 bērzus ø 51, 55, 33, 53 cm Rīgā, Ausmas ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 115 0209, pie ēkas Burtnieku ielā 2A;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

26. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 53 (13. grupa, 2038. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0139) un Rīgā, Ganību dambī 43 (13. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 013 0112)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

27. Par koka ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6A (84. grupa, 34. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Hamburgas ielā 6A (84. grupa, 34. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 12,75 EUR (divpadsmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
509 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.