Izsludina publisko apspriešanu zemesgabala Buļļu ielā 9, Rīgā lokālplānojumam

No 2016.gada 15.septembra līdz 13.oktobrim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabalam Rīgā, Buļļu ielā 9.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai piedāvātu risinājumus turpmākai teritorijas attīstībai, mainot tās atļauto izmantošanu no tehniskās apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju,  atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm Iļģuciema apkaimē un saskaņā ar zemesgabala īpašnieku darbības virziena attīstību – ambulatora veselības aprūpe.

Lokāplānojuma pasūtītājs – SIA “Dziedniecība”, to izstrādāSIA „METRUM”.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 15.septembra līdz 2016.gada 13.oktobrim var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 Rīgā;
  • interneta portālā lv/geo/tapis3#document_2444;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Interesenti aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 2016.gada 26.septembrī, pl.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Arī rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2016.gada 13.oktobrim (pasta zīmogs), sūtot tos pastā vai iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2444.

Lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Rīgas dome pieņēma 2016.gada 30.augustā.

Papildus informācija

Dokumenti:

1. Rīgas domes 30.08.2016. lēmums Nr.4134 Lejupielādēt
2. Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte Lejupielādēt
3. Teritorijas funkcionālais zonējums – karte Lejupielādēt
4. Buļļu ielas šķērsprofils A-A – karte Lejupielādēt
5. Šķērsprofils B-B – karte Lejupielādēt
6. Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
7. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
8. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu Lejupielādēt

0 Patīk
2520 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts