Izstrādāts gala variants Rīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam

Pēc sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu izvērtēšanas pilnveidots projekts Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmai 2014.–2020.gadam, ko šodien atbalstīja Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti.

Pagājušā gada nogalē sešu nedēļu garumā dokumentiem tika rīkota publiskā apspriešana, kuras ietvaros norisinājās četras tematiskās sanāksmes: Uzņēmējdarbība, Vide un Vides pārskata projekts, Pilsētvide un Sabiedrība. Tāpat dokumenti tika prezentēti 18 iedzīvotāju sanāksmēs Rīgas apkaimēs. Rīgas domes telpās tika izvietota izstāde ar informatīviem stendiem, kā arī sniegtas konsultācijas.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 574 priekšlikumi. Katrs no priekšlikumiem tika izvērtēts atbilstošajā tematiskajā darba grupā, kā rezultātā 143 priekšlikumi tika ņemti vērā un iestrādāti dokumentu pilnveidotajās redakcijās, daļēji ņemti vērā ir 56 priekšlikumi, 66 jau bija iekļauti dokumentos, 12 novirzīti vides pārskata sagatavošanai, bet 297 – nav ņemti vērā, jo to būtība neattiecās uz dokumentiem, ir cita plānošanas līmeņa vai perioda jautājums, nav pašvaldības kompetence vai nav pausts konkrēts priekšlikums.

Stratēģijā ir definēti četri Rīgas ilgtermiņa attīstības mērķi – prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība, inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika, ērta, droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide un “Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole”.

Savukārt mērķu sasniegšanai izstrādātajā attīstības programmā izvirzīti 19 vidēja termiņa rīcības virzieni ar veicamajiem uzdevumiem un sagatavots rīcības plāns, kas ietver pasākumu un aktivitāšu kopumu turpmāko septiņu gadu periodam, kā arī investīciju plāns trīs turpmāko gadu laikā īstenojamajiem projektiem. Rīcības plānā iekļauti vairāk kā 500 pasākumi, bet un investīciju plānā – 177 projektu ieceres, kas gan var katru gadu tikt koriģēti.

Atšķirībā no iepriekšējiem attīstības plānošanas dokumentiem, Rīgas dome ieviesusi jaunu izstrādes metodiku – pirmo reizi stratēģiskās vīzijas attēlotas arī kartēs, kas būs pamatā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma un projektu izstrādei. Respektējot ekspertu viedokļus un starptautisko pieredzi, no decentralizētas pilsētas modeļa turpmākā Rīgas attīstība plānota, ievērojot kompakto modeli. Pirmo reizi definētas prioritārās teritorijas biznesa un rūpniecības attīstībai.

Stratēģija un programma ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti, kuru izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Minēto dokumentu izstrādē iesaistītas Rīgas domes struktūrvienības un pašvaldības institūcijas, zinātnieki un nozares asociācijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, kā arī sabiedrības aktīvākie pārstāvji. Sadarbībā ar Rīgai blakus esošo novadu speciālistiem tika diskutēts par Rīgas aglomerācijas infrastruktūras projektiem un transporta risinājumiem.

Galīgais lēmums par stratēģijas un attīstības plāna akceptēšanu vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē.

0 Patīk
1498 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts