No šī gada 12.maija līdz 9.jūnijam notiks lokālplānojuma projekta teritorijai starp Ulbrokas ielu, Biķernieku ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu publiskā apspriešana, pamatojoties uz Rīgas domes 29.04.2014. lēmumu Nr.1008 „Par teritorijas, kas ietver zemesgabalus Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, Nr.01000922438), lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Rīgas domes 27.08.2013. lēmumu Nr.90 „Par zemesgabalu Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, kadastra Nr.01000922438) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Ar lokālplānojuma projekta materiāliem no 12.05.2014. līdz 09.06.2014. varēs iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1; lokālplānojuma teritorijā un internetā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv un mājaslapā www.grupa93.lv.

Rakstiski priekšlikumi no 12.05.2014. līdz 09.06.2014. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta paredzot grozīt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no „Centra apbūves teritorijas” (C) uz funkcionālo zonējumu „Jauktas centra apbūves teritorija” (JC) ar atļautās izmantošanas veidu – publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, un papildizmantošanas veidu – vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajai vienotajai funkcionālo zonu klasifikācijai. Lokālplānojuma 1.redakcija paredz grozīt arī Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves stāvu skaitu – kā maksimālo nosakot 5 stāvus, teritorijas plānojumā atļauto 9 stāvu vietā.

Priekšlikums atbilst pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm un izstrādājot lokālplānojumu, tiks radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības attīstībai teritorijā, kas jau vēsturiski ir izveidojusies kā noliktavu un ražošanas zona.

Lokālplānojuma teritorijas platība ir ~ 5,95 ha.

Funkcionālās izpētes teritorijas platība ir ~ 92,40 ha.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043.

Lokālplānojuma pasūtītāji: SIA „DUL Investments”, SIA „Pamati XXI” Ulbrokas iela 38, Rīgā, tālrunis 29446693.

Rīgas domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Planšete
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Kartogrāfiskais materiāls
Izpētes
Līdzdalības anekta

0 Patīk
1370 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts