Saistībā ar teritorijas plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņām, janvāra nogalē Rīgas dome pieņēma lēmumu par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi. Lokālplānojuma izstrādes mērķis un darba uzdevums ir analogs iepriekš uzsāktā detālplānojuma mērķim un darba uzdevumam. Izvirzītās prioritātes ir kvalitatīvas publiskās ārtelpas un tai atbalstošās infrastruktūras detalizēti risinājumi, kas sniegtu iedzīvotājiem daudzveidīgas iespējas atpūtai un izklaidei brīvā dabā, parka infrastruktūras atjaunošana un attīstība, kas paaugstinātu Mežaparka pievilcību un atvieglotu pieejamību, kā rezultātā palielinātos apmeklētāju skaits. Lokālplānojumu tāpat kā iepriekš uzsākto detālplānojumu paredzēts apstiprināt kā Rīgas domes saistošos noteikumus, pirms tam veicot šī dokumenta publisko apspriešanu.

Līdz šim jau ir noticis aktīvs kultūras un atpūtas parka teritorijas plānošanas darbs: 2010.gada septembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Detālplānojuma izstrādes gaitā tika pieaicināti nozares speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 2012.gada aprīlī tika pieņemts Rīgas domes lēmums par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma 1.redakcijas precizēšanu. Pagājušā gada rudenī norisinājās sabiedriskā apspriešana un pēc tās ir izvērtēti iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju priekšlikumi, kā arī visu detālplānojuma darba uzdevumā iekļauto institūciju atzinumi.

Par lokālplānojuma redakciju, kurā veikti nepieciešamie precizējumi atbilstoši iepriekš saņemtajiem atzinumiem un detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tiks sniegta informācija publiskās apspriešanas laikā, kura tiek plānota šī gada februāra beigās.

Lokālplānojuma izstrādes finansētājs – SIA „Rīgas meži”; izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

0 Patīk
1442 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts