Noslēdzies otrais sabiedrības iesaistes pasākums Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē – tematiskie semināri

2014.gada 31.oktobrī noritēja pēdējais Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments) organizētais tematiskais seminārs „Transports”. Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē Departaments organizē sabiedrības iesaistes pasākumus un ar šo semināru noslēdzās otrais nozīmīgākais pašvaldības iniciētais sabiedrības iesaistes pasākums.

„Pilsētas plānotājiem ir nepieciešams Rīgas iedzīvotāju atbalsts un palīdzība Rīgas teritorijas plānojuma un tematisko plānu izstrādē, tāpēc risināmie jautājumi tika izvēlēti no iedzīvotāju iepriekš norādītām problēmām. Semināru dalībnieki ir oriģināli, radoši un atjautīgi, esam gandarīti par darba grupu rezultātiem, tādēļ Pilsētas attīstības departamenta vārdā vēlos pateikties visiem semināra dalībniekiem, kas veltīja savu laiku, lai dalītos ar idejām kā uzlabot pilsētvides kvalitāti,” pastāstīja Departamenta direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos Ilze Purmale.

Seminārā „Vide” tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā stratēģijā noteikto dabas teritoriju attīstības vadlīniju īstenošanas iespējas, piekļuves iespējas Rīgas ūdenstilpnēm, ģimenes dārziņu attīstību, kā arī par apkaimju centriem.

Darba grupa, kas strādāja pie jautājuma par stratēģijā noteikto dabas teritoriju attīstības vadlīniju īstenošanas iespējām norādīja, ka, īstenojot zaļos koridorus, maksimāli ir jārīkojas pašvaldības īpašuma robežās. Tāpat jāstrādā pie kompensējošiem instrumentiem tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi skar pašvaldības intereses – jāievieš nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, jāpiešķir līdzfinansējums, jārīko projektu konkursi, piemēram, “Apgaismotākais nams”, “Sakoptākais īpašums”. Tāpat norādīja, ka, lai nodrošinātu zaļās saiknes pašvaldībai, ar teritorijas plānojumu ir tiesības apgrūtināt īpašumus.

Savukārt darba grupa, kas diskutēja par to, kas ir apkaimes centrs un kādas funkcijas tas pilda, norādīja, ka apkaimes centrā galvenie ir – sociālie, telpiskie un estētiskie aspekti. Lai apkaimēs attīstītu centrus, viena no svarīgākajām funkcijām ir kultūras funkcija, pēc tās – atpūtas un rekreācijas funkcija, kas norāda uz publiskās ārtelpas nozīmību. Transporta mezgls kā apkaimes centrs izvirzījās ceturtā vietā, tikai pēc tam – tirdzniecība un pakalpojumi. Darba grupa secināja, ka apkaimes centru vienmēr raksturo funkciju daudzveidība.

Seminārā „Transports” tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā autostāvvietu trūkums/sakārtošana blīvi apdzīvotās teritorijās un kultūrvēsturiskajās teritorijās, stāvparku izvietojums zaļajās teritorijās, kā arī maksas iebraukšana Rīgas pilsētas centrā.

Dalībnieki, diskutējot par autostāvvietu izvietošanu kultūrvēsturiskajās teritorijās, piedāvāja nepalielināt kopējo auto novietņu skaitu noteiktajā teritorijā. Viens no risinājumiem būtu pielāgot iekšpagalmus pagaidu auto novietošanai. Nepieciešams novērst ilgstošu auto stāvēšanu (laika ierobežojums, maksa par ilgstošu stāvēšanu). Dalībnieki norādīja, ka transporta risinājumos būtiski ir radīt apstākļus, lai cilvēki primāri izvēlētos alternatīvu variantu, tāpēc būtiski ir attīstīt sabiedrisko transportu Rīgā.

Arī darba grupa, kas diskutēja par maksas iebraukšanu Rīgas pilsētas centrā pēc spraigām diskusijām atzina, ka, lai arī transporta satiksme būtiski pasliktina gaisa satiksmi Rīgā, tomēr neatbalsta maksas iebraukšanas ieviešanu. Vispirms nepieciešams sakārtot sabiedriskā transporta satiksmi un samazināt braukšanas ātrumu Rīgas centrā. Darba grupa atzina, ka ir jāmeklē alternatīva, nevis jāievieš maksa, bet kā variantu maksas iebraukšanai ieteica maksu par tiltu šķērsošanu pār Daugavu.

Kopumā tika organizēti četri vienas dienas tematiskie semināri par tēmām – mājoklis, darbs, vide un transports. Seminārus apmeklēja 194 dalībnieki – iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Rīgas domes un valsts institūciju pārstāvji. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, kā arī semināra beigās atzinīgi novērtēja izvēlēto formātu un atzina, ka šādi sabiedrības iesaistes pasākumi ir nepieciešami arī turpmāk.

Ar visām darba grupu prezentācijām un citiem semināra materiāliem var iepazīties Departamenta mājaslapā, sadaļā jaunais Rīgas teritorijas plānojums.

Galerija:

0 Patīk
2019 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts