Pārskats par 2006. un 2007. gadā veiktajām aktivitātēm Rīgas pašvaldībā

Par pamatu vispārējam skatījumam uz Rīgas attīstību kalpo 2005. gada nogalē Rīgas domē (RD) apstiprinātais Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu kopums, kas sastāv no trim savstarpēji saistītiem dokumentiem: Rīgas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam, Rīgas attīstības programmas 2006.–2012. gadam un Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam.

Stratēģijā ir definēti Rīgas attīstības virzieni un prioritātes. Programmā ir izvērsti aprakstīta Rīgas esošā situācija sektoriālā griezumā un atbilstoši stratēģijai tajā precizēti veicamie uzdevumi Rīgas sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai. Savukārt Plānojumā ir noteikta zemes izmantošanas politika pilsētā.

Stratēģijas un Programmas izpildes uzraudzībai ir izveidota sistēma, kas paredz procesa un sasniegumu ikgadēju novērtējumu. Par Stratēģijas uzraudzības sistēmas (SUS) īstenošanu ir atbildīgs Pilsētas attīstības departaments (PAD), kam par pamatu šajā darbā kalpo gan informācija no RD institūcijām un struktūrvienībām par pārskata gadā notikušajām, uzsāktajām un pabeigtajām rīcībām (projektiem) pilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanai, gan no ārējām institūcijām gūtā informācija, gan ekspertu sniegtais novērtējums par pakalpojumu kvalitāti dažādos pilsētas mikrorajonos. Lai novērtēšanas process būtu plašāks un objektīvāks, savu vērtējumu ir snieguši gan RD speciālisti, gan no ārpuses piesaistītie eksperti.

2008. gadā PAD darbinieki sadarbībā ar pārējām RD iestādēm un struktūrvienībām ir sagatavojuši pirmo šāda veida monitoringa pārskatu par 2006. un 2007. gadā veiktajām aktivitātēm Rīgas pašvaldībā. Pārskatā galvenais uzsvars ir likts uz Rīgas pašvaldības Stratēģisko mērķu analīzi, kas ietver mērķa aprakstu, iedzīvotāju viedokli, mērķa ietvaros veikto Rīgas pašvaldības darbību apkopojumu, mērķa raksturojošo rezultatīvo rādītāju apkopojumu laika griezumā, kopsavilkumu par mērķa izpildi, dažādu nozaru ekspertu vērtējumu par pašvaldības veiktajām aktivitātēm un priekšlikumiem turpmākajām darbībām mērķa ietvaros, kā arī mērķa sasaiti ar nacionāliem politikas plānošanas dokumentiem un Eiropas Savienības fondu programmām.

Pārskatā pieejama šāda informācija:

 • Vispārīgs Rīgas pilsētas attīstības raksturojums
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu (skolu) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
 • Apbūvētās vides kvalitāte Rīgā kopumā un mikrorajonos
 • Ekspertu vērtējums par pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgas apkaimēs (2007.gads)
 • Apkaimju teritoriju platību īpatsvars Rīgas teritorijā un iedzīvotāju skaits apkaimēs
 • Nodarbināto skaits un investīciju apjoms apkaimēs (2002-2007)
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar nodarbinātības iespējām Rīgā
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar aktīvās atpūtas iespējām, primārās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti  un pieejamību
 • Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pašvaldības funkcijas „Sociālā aizsardzība” izpildei
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar kultūras pasākumiem Rīgā un iedzīvotāju neapmierinātības iemesli ar kultūras pasākumiem Rīgā
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar iespēju saņemt informāciju par pašvaldības darbu
 • Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā (%)
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību un pakalpojumu kvalitāti un gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti
 • Apmierinātība ar transportam domāto ielu infrastruktūru
 • Vidēji cik bieži iedzīvotāji Rīgā pārvietojas ar automašīnām
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar tīrību un vides kvalitāti Rīgā
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar personisko drošību Rīgā
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar mājokļu piedāvājumu un kvalitāti pilsētā
 • Iedzīvotāju apmierinātība ar pārvaldi pilsētā
 • Rīgas pašvaldībā un tās iestādēs ieviešanā esošo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu skaits
 • Rīgas domes (bez Rīgas pašvaldības uzņēmumiem) katru gadu ieviešamo ES projektu kopējais budžets un līdzfinansējums pa gadiem, milj. LVL
 • Rīgas pašvaldībā un tās iestādēs 2007.gadā ieviešanā esošo ES līdzfinansētu projektu finansējuma sadalījums pa mērķiem
 • u.c.

Pārskatu var lejupielādēt šeit

0 Patīk
1246 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts