Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2009. lēmumu Nr.4685 “Par zemesgabala Ropažu ielā 8, kad.Nr. 0100 086 0438, detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr.3940 „Par zemes gabala Ropažu ielā 1, kadastra Nr.0100 086 0438, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus jauktās apbūves teritorijā, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšējā pieraksta, tālrunis 67105816.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no 09.02.2009. līdz 02.03.2009.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23.02.2009. plkst.16.00 Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas vestibilā, Rīgā, Brīvības gatvē 266, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, tālrunis 67105800, kā arī pie būvlaukuma robežas, Rīgā, Ropažu ielā 8. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas atsauksmju anketas iesniedzamas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtīt pa pastu uz adresi Amatu iela 4, Rīgā, LV-1050, vai detālplānojuma izstrādātājam SIA „Rigers” Rīgā, Skolas ielā 21-203, LV-1010, tālrunis 67333235.

Tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 02.03.2009. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma teritorijas robeža
Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu

0 Patīk
1287 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts