Saskaņā ar Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4286 (prot.Nr.75, 28.§) „Par zemesgabalu Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr.01000590150, kadastra Nr.01000590155) un tiem piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tiek uzsākta detālplānojuma zemes gabaliem Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr. 0100 059 0150, Nr. 0100 059 0155) un tiem piegulošajai teritorijai 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr. 2629 (prot. Nr.112, 18.§) „Par zemesgabalu Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr.01000590150, kadastra Nr.01000590155) un tiem piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.
Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar 19.10.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (redakciju, kas bija spēkā uz 03.07.2007.).

Detālplānojuma mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemes gabali ar kadastra Nr. 0100 059 0150, Nr. 0100 059 0155, Nr. 0100 059 0156.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 2 nedēļas no 31.10.2008. līdz 13.11.2008.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.11.2008. plkst. 17:00 Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Konferenču zālē.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4 (tālr. 67105800), un Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, 1.stāvā un 301.kabinetā.

Informācija par detālplānojumu pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, tālrunis uzziņām: 67012844, un SIA „Baltic Development Consultancy”, Rīgā, Raiņa bulvārī 1-2, tālrunis uzziņām: 67325640.

Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas atsauksmju anketas iesniedzamas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai nosūtāmas plānojuma ierosinātāja pilnvarotajai personai SIA „Baltic Development Consultancy”, Raiņa bulvārī 1-2, Rīgā, LV-1050.

Tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 13.11.2008. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā, papildus sniedzot sekojošu informāciju: fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Atsauksmju anketa
Rīgas Domes lēmums
Sabiedriskās apspriešanas materiāli

0 Patīk
1357 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts