Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 13.10.2009. lēmumu Nr.393„Par Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma mērķis – iekļaut teritoriju starp Rātslaukumu un 11. Novembra krastmalu Vecrīgas telpiski kompozicionālajā un funkcionālajā struktūrā, atrisinot telpisko konfliktu starp viduslaiku un Otrā pasaules kara rezultātā izveidotajām apbūves struktūrām, nostiprinot kultūras, tūrisma un jauniešu piesaistes funkcijas Vecrīgā un nodrošinot sabiedrības interešu ievērošanu publiskās ārtelpas nodrošinājumā un kvalitātē. Izvērtēt Latviešu strēlnieku laukuma iespējamo tālāko attīstību, atgūstot tā teritorijā zaudētās pilsētvides raksturu.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 27.10.2009. līdz 25.11.2009.

Detālplānojuma 1.redakcija līdz 25.11.2009. apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 3.stāvā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2009. plkst. 18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

20.11.2009. plkst.10:00 aicinām arhitektus un pilsētplānotājus uz profesionālu diskusiju par detālplānojuma 1.redakciju Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 511.telpā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.11.2009. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties aptaujā par Latviešu strēlnieku laukuma turpmāko attīstību. Aptaujas anketas pieejamas un iesniedzamas Rīgas domē, 3.stāvā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros .

16.11.2009. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes videoieraksts
16.11.2009. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

20.11.2009. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes videoieraksts
20.11.2009. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
20.11.2009. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes diskusijas atspoguļojums

Priekšlikumu anketa

Sabiedriskās apspriešanas materiāli Nr.1

Sabiedriskās apspriešanas materiāli Nr.2 – Transporta organizācija pa posmiem

Detālplānojuma teritorijas robeža

Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts

Rīgas domes lēmums par 1.redakcijas nodošanu Sabiedriskajai apspriešanai

Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Darba uzdevums

Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar grozījumiem

0 Patīk
1128 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts