Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jelgavas ielā 17, Akaču ielā, Jelgavas ielā 9, Jelgavas ielā b/n

2016.gada 26.janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3409 „Par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt Rīgas teritorijas plānojuma grozījumus, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas teritorijas daudzveidīgai attīstībai, paredzot neapbūvētās teritorijas un vides revitalizāciju, nosakot vienotu apbūves telpisko struktūru un publiskās infrastruktūras nodrošinājumu. Tiks mainīta teritorijas atļautā izmantošana no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju uz funkcionālo zonējumu – Jaukta centra apbūves teritorija (JC), palielinot stāvu augstumu no atļautajiem 4 līdz 6-7 stāviem, nosakot tai nepieciešamo inženiertehniskās apgādes un transporta infrastruktūras izbūvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Mitlande”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

0 Patīk
2557 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts