Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Buļļu ielā 9 nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr.4134 „Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA “Dziedniecība”, Rušona iela 15, Rīgā, LV-1057.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 15.09.2016. līdz 13.10.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26.09.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 15.09.2016. līdz 13.10.2016. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– interneta portālā Geolatvija;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi no 15.09.2016. līdz 13.10.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus no 15.09.2016. līdz 13.10.2016. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija

Dokumenti:
1. Rīgas domes 30.08.2016. lēmums Nr.4134 Lejupielādēt
2. Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte Lejupielādēt
3. Teritorijas funkcionālais zonējums – karte Lejupielādēt
4. Buļļu ielas šķērsprofils A-A – karte Lejupielādēt
5. Šķērsprofils B-B – karte Lejupielādēt
6. Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
7. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Lejupielādēt
8. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu Lejupielādēt

0 Patīk
2543 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts