Saskaņā ar Rīgas domes 17.04.2012.lēmumu Nr.4540 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000” un 16.pielikumā „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu”” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskai apspriešanai sagatavotos grozījumus zemesgabaliem M.Nometņu ielā b/n (kad.Nr. 0100 057 2052) un Zebrenes ielā 8 (kad. Nr. 0100 099 2405).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 26.04.2012. līdz 11.06.2012.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2010. – 2013.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iesniegtajiem viedokļiem un priekšlikumiem, kas saņemti sagatavoto grozījumu pirmās redakcijas izstrādes gaitā, no 26.04.2012. līdz 11.06.2012. varēs iepazīties darba dienās darba laikā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rpap.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28.05.2012. plkst. 18:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67012852 darba dienās darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 11.06.2012. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Aptaujas lapa
Izstrādāto grozījumu 1.redakcija
Institūciju nosacījumi

0 Patīk
1673 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts